Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 21 март 2014 г.

Парична политика

Решение на ЕЦБ за забраната за парично финансиране и Насоки на ЕЦБ относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки

На 20 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки и Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки. Тези правни актове, актуализиращи предходни правни актове, осигуряват правната рамка за въвеждане на таван на олихвяването на срочни и овърнайт депозити на сектор „Държавно управление“ в националните централни банки (НЦБ) от ЕСЦБ, както и за упражняването на последващо наблюдение върху спазването от страна на НЦБ на забраната за парично финансиране. Те ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и са достъпни на уебсайта на ЕЦБ.

Външни комуникации

Годишен доклад на ЕЦБ за 2013 г.

На 5 март 2014 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2013 г., който ще бъде представен на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 22 официални езика на Европейския съюз на 7 април 2014 г.

Пазарни операции

Актуализиране на правни актове за целите на осъществяването на кредитни операции на Евросистемата

На 12 март 2014 г. Управителният съвет прие: а) Насоки ЕЦБ/2014/10 за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата; б) Решение ЕЦБ/2014/11 за изменение на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения; и в) Насоки ЕЦБ/2014/12 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/4 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9. Тези нови правни актове в правната рамка на Евросистемата прилагат решенията на Управителния съвет от 2013 г. по отношение на: а) образеца на равнище кредит за обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК), обезпечени с вземания по кредитни карти; б) разясняване на правилата за определяне на рейтинг на ОАЦК; и в) съотнасянето на кредитните рейтинги към степените на кредитно качество в хармонизираната рейтингова скала на рамката на Евросистемата за кредитна оценка. Включени са също така премахването на изискването за репатриране и въвеждането на услуги по презгранично тристранно управление на обезпечения. Освен това Насоки ЕЦБ/2014/12 отразяват приключването в Ирландия на програмата на Европейския съюз/Международния валутен фонд през декември 2013. Трите правни акта са достъпни на уебсайта на ЕЦБ и ще влязат в сила от 1 април 2014 г., освен ако не е предвидено друго.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Резултат от обществена консултация относно препоръки за сигурността на услуги за достъп до платежни сметки

На 13 март 2014 г. Управителният съвет одобри публикуването на съобщение, изготвено от Европейския форум за сигурността на плащанията на дребно, обобщаващо резултата от обявената през януари 2013 г. от Евросистемата обществена консултация относно препоръки за подобряване на сигурността на услуги за достъп до платежни сметки.

Доклад за напредъка по TARGET2-Securities

На 19 март 2014 г. Управителният съвет обсъди степента на напредък по програмата TARGET2-Securities и одобри преработен документ за потребителските изисквания.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ от 2014 г. относно „Финансовата интеграция в Европа“

На 19 март 2014 г. Управителният съвет отбеляза, че осмото издание на доклада на ЕЦБ относно „Финансовата интеграция в Европа“ ще бъде публикувано на 28 април 2014 г. по повод на съвместната конференция на ЕЦБ и Европейската комисия относно финансовата интеграция и стабилност в Европа. Това издание на доклада представя състоянието на финансовата интеграция в еврозоната и дейностите на Евросистемата за нейното насърчаване. Изданието включва също така глава относно европейската институционална реформа с описание на единния надзорен механизъм, както и няколко специализирани статии.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно промени в управлението на Banca d’Italia

На 21 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/19 по искане на Banca d’Italia.

Становище на ЕЦБ относно несъответствието между матуритетните и валутните позиции на кредитните институции в Унгария

На 24 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/15 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро в Румъния

На 10 март 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/20 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи в Естония

На 18 март 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/21 по искане на Министерството на финансите на Естония.

Административно управление

Членове на ЕЦБ в Надзорния съвет на единния надзорен механизъм

На 6 март 2014 г. Управителният съвет назначи трима представители в Надзорния съвет на единния надзорен механизъм: Сирка Хемелейнен, бивш член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Джули Диксън, настоящ ръководител на канадската служба за надзор на финансовите институции, и Иняцио Анджелони, настоящ генерален директор на „Макропруденциална политика и финансова стабилност“ в ЕЦБ. Прессъобщение по този повод бе публикувано на следващия ден на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите