Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 21 maart 2014

Monetair beleid

ECB-Besluit betreffende het verbod op monetaire financiering en ECB-Richtsnoer betreffende beheerstransacties inzake binnenlandse activa en passiva door de nationale centrale banken

Op 20 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende beheerstransacties inzake binnenlandse activa en passiva door de nationale centrale banken en Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de remuneratie van overheidsdeposito’s door nationale centrale banken. Deze rechtsinstrumenten, die eerdere rechtsinstrumenten actualiseren, vormen het juridisch kader voor het instellen van een bovengrens voor de rentevergoeding op overheidsdeposito’s met een vaste termijn en op girale overheidsdeposito’s bij de nationale centrale banken van het ESCB en voor het achteraf controleren van de naleving door de nationale centrale banken van het verbod op monetaire financiering. De rechtsinstrumenten zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Externe communicatie

ECB-Jaarverslag 2013

Op 5 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het ECB-Jaarverslag 2013, dat zal worden aangeboden aan het Europees Parlement en op 7 april 2014 in 22 officiële talen van de Europese Unie zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Markttransacties

Actualisering van de rechtsinstrumenten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van krediettransacties van het Eurosysteem

Op 12 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan (a) Richtsnoer ECB/2014/10 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/14 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem, (b) Besluit ECB/2014/11 tot wijziging van Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen, en (c) Richtsnoer ECB/2014/12 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/4 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9. Deze nieuwe rechtsinstrumenten binnen het juridisch kader van het Eurosysteem implementeren de door de Raad van Bestuur in 2013 genomen beleidsbeslissingen met betrekking tot (a) het “loan-level”-template voor effecten op onderpand van activa (“asset-backed securities” ofwel ABS) ten aanzien van creditcardvorderingen, (b) een toelichting op de rating-regels voor ABS, en (c) het bepalen van krediet-ratings aan de hand van de kredietkwaliteitsstappen van het geharmoniseerde kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem. Daarnaast omvatten zij het schrappen van het repatriatievereiste en het invoeren van grensoverschrijdende tripartiete onderpandbeheerdiensten. Bovendien weerspiegelt Richtsnoer ECB/2014/12 de uittreding van Ierland, in december 2013, uit een programma van de Europese Unie/het Internationaal Monetair Fonds. Alle drie rechtsinstrumenten zijn beschikbaar op de website van de ECB en zijn, tenzij anders bepaald, vanaf 1 april 2014 van toepassing.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Uitkomsten van de openbare raadpleging inzake de aanbevelingen voor de veiligheid van diensten op het gebied van toegang tot betaalrekeningen

Op 13 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een door het Europees Forum voor Beveiliging van Retailbetalingen opgestelde notitie, die een samenvatting geeft van de uitkomsten van een openbare raadpleging inzake de aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid van diensten op het gebied van toegang tot betaalrekeningen, die in januari 2013 door het Eurosysteem werd geïnitieerd.

Voortgangsverslag TARGET2-Securities

Op 19 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur de voortgang van het TARGET2-Securities-programma beoordeeld en heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een herzien User Requirements Document (gebruikersvereistendocument).

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Verslag van de ECB van 2014 betreffende financiële integratie in Europa

Op 19 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur er nota van genomen dat de achtste editie van het ECB-verslag “Financial Integration in Europe” op 28 april 2014 gepubliceerd zal worden ter gelegenheid van de gezamenlijke conferentie van de ECB en de Europese Commissie over financiële integratie en stabiliteit in Europa. In deze editie van het verslag wordt een overzicht gegeven van de stand van de financiële integratie in het eurogebied en de activiteiten van het Eurosysteem om deze te bevorderen. Het verslag bevat tevens een hoofdstuk over de Europese institutionele hervorming met een beschrijving van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, naast enkele bijzondere onderwerpen.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake wijzigingen in het bestuur van de Banca d’Italia

Op 21 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/19.

ECB-Advies inzake de mismatch van looptijd en deviezenposities van kredietinstellingen in Hongarije

Op 24 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/15.

ECB-Advies inzake oversight op kredietovermakingen en incasso’s in euro in Roemenië

Op 10 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/20.

ECB-Advies inzake het financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en toezicht op betalingssystemen in Estland

Op 18 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2014/21.

Corporate governance

De ECB-leden in de Raad van Toezicht van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme

Op 6 maart 2014 heeft de Raad van Bestuur drie vertegenwoordigers tot de Raad van Toezicht van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme benoemd: Sirkka Hämäläinen, voormalig Lid van de Directie van de ECB, Julie Dickson, de huidige Superintendent of Financial Institutions bij het Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions, en Ignazio Angeloni, de huidige Directeur-Generaal Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit bij de ECB. Een persbericht hierover is de daaropvolgende dag gepubliceerd op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media