SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 21. marts 2014 kl. 15.00 CET

Pengepolitik

ECB's afgørelse om forbuddet mod monetær finansiering og ECB's retningslinje om de nationale centralbankers operationer i forbindelse med forvaltningen af indenlandske aktiver og passiver

Den 20. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers operationer i forbindelse med forvaltningen af indenlandske aktiver og passiver og afgørelse ECB/2014/8 om forbuddet mod monetær finansiering og de nationale centralbankers forrentning af statslige indskud. Disse retsakter er en opdatering af tidligere retsakter og udgør den retlige ramme for indførelsen af et loft over forrentningen af tidsindskud og indskud på anfordring i de nationale centralbanker i ESCB samt for ex post-overvågning af de nationale centralbankers overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering. Retsakterne vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes allerede på ECB's websted.

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2013

Den 5. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2013, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og offentliggjort 7. april 2014 på ECB's websted på 22 officielle EU-sprog.

Markedsoperationer

Opdatering af retsakter med henblik på gennemførelsen af Eurosystemets kreditoperationer

Den 12. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet a) retningslinje ECB/2014/10 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer, b) afgørelse ECB/2014/11 om ændring af afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og c) retningslinje ECB/2014/12 om ændring af retningslinje ECB/2013/4 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9. Disse nye retsakter indgår i Eurosystemets retlige ramme og implementerer en række pengepolitiske beslutninger, som Styrelsesrådet traf i 2013, for så vidt angår a) indberetning på enkeltlånsniveau for asset-backed-securities med sikkerhed i kreditkorttilgodehavender, b) afklaring af ratingreglerne for asset-backed-securities og c) henføring af kreditvurderinger til kreditkvalitetstrin på Eurosystemets harmoniserede ratingskala. Fjernelsen af kravet om at trække aktiver hjem og indførelsen af grænseoverskridende trepartsforvaltning af sikkerhed er også omfattet. Ydermere afspejler retningslinje ECB/2014/12 Irlands exit fra et EU/IMF-program i december 2013. Alle tre retsakter findes på ECB's websted og gælder, medmindre andet er angivet, fra 1. april 2014.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Resultatet af den offentlige høring om anbefalinger om sikkerheden i forbindelse med adgang til betalingskonto-tjenester

Den 13. marts 2014 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af et notat udarbejdet af European Forum on the Security of Retail Payments, hvori resultatet af den offentlige høring, som Eurosystemet iværksatte i januar 2013 om anbefalinger til at forbedre sikkerheden i forbindelse med adgang til betalingskonto-tjenester, blev opsummeret.

Target2-Securities: Statusrapport

Den 19 marts 2014 drøftede Styrelsesrådet de fremskridt, der var gjort i T2S-programmet, og godkendte en revideret brugerkravsspecifikation.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's rapport om finansiel integration i Europa i 2014

Den 19. marts 2014 tog Styrelsesrådet til efterretning, at den ottende udgave af ECB's rapport "Financial integration in Europe" offentliggøres den 28. april 2014 i anledning af ECB's og Europa-Kommissionens fælles konference om finansiel integration og stabilitet i Europa. I denne udgave af rapporten beskrives status for den finansielle integration i euroområdet samt de foranstaltninger, som Eurosystemet har truffet for at fremme den. Rapporten indeholder også et kapitel om de institutionelle reformer i EU og en beskrivelse af den fælles afviklingsmekanisme samt flere særartikler.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringer i ledelsen af Banca d'Italia

Den 21. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/19 på anmodning af Banca d'Italia.

ECB's udtalelse om misforhold mellem løbetider og valutapositioner i kreditinstitutter i Ungarn

Den 24. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/15 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om overvågningen af kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro i Rumænien

Den 10. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/20 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om finansielt tilsyn, makroprudentielt tilsyn og overvågning af betalingssystemer i Estland

Den 18. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/21 på anmodning af det estiske finansministerium.

Corporate governance

ECB's medlemmer af Den Fælles Tilsynsmekanismes tilsynsråd

Den 6. marts 2014 udnævnte Styrelsesrådet tre repræsentanter til Den Fælles Tilsynsmekanismes tilsynsråd: Sirkka Hämäläinen, tidligere medlem af ECB's direktion, Julie Dickson, leder af Office of the Superintendent of Financial Institutions, den canadiske finanstilsynsmyndighed, og Ignazio Angeloni, generaldirektør for Makroprudentiel Politik og Finansiel Stabilitet i ECB. En pressemeddelelse om udnævnelserne blev dagen efter offentliggjort på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt