Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 21.3.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Rahapolitiikka

EKP:n suuntaviivat kansallisten keskuspankkien kotimaisista transaktioista ja EKP:n päätös keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta

EKP:n neuvosto antoi 20.2.2014 suuntaviivat kansallisten keskuspankkien transaktioista kotimaisten varojen ja velkojen hallinnoimiseksi (EKP/2014/9) sekä päätöksen keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta ja kansallisten keskuspankkien maksamista koroista valtion talletuksille (EKP/2014/8). Säädöksillä päivitetään aiempaa lainsäädäntöä, ja ne toimivat oikeusperustana asetettaessa ylärajoja korolle, jota EKPJ:n kansalliset keskuspankit maksavat valtion määräaikais- ja yön yli ‑talletuksille, sekä valvottaessa jälkikäteen keskuspankkirahoituksen kiellon noudattamista kansallisissa keskuspankeissa. Molemmat säädökset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2013

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.3.2014 julkaistavaksi EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2013. Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 22:lla EU:n virallisella kielellä 7.4.2014.

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän luotto-operaatioiden toteuttamiseen liittyvien säädösten päivitys

EKP:n neuvosto antoi 12.3.2014 a) suuntaviivat EKP/2014/10, joilla muutetaan suuntaviivoja EKP/2011/14 eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä, b) päätöksen EKP/2014/11, jolla muutetaan päätöstä EKP/2013/35 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä, ja c) suuntaviivat EKP/2014/12, joilla muutetaan suuntaviivoja EKP/2013/4 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta. Uusilla säädöksillä pannaan täytäntöön EKP:n neuvoston vuonna 2013 tekemät linjapäätökset a) luottokorttisaamisvakuudellisten arvopaperien lainakohtaisia tietoja koskevista vaatimuksista, b) omaisuusvakuudellisten arvopaperien luottoluokitusvaatimuksista ja c) luokituslaitosten antamien luottoluokitusten suhteuttamisesta eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa käytettyyn yhdenmukaistettuun luokitusasteikkoon. Arvopapereita ei enää tarvitse kotiuttaa liikkeeseenlaskijan arvopaperikeskukseen vakuuskäyttöä varten, ja kolmansien osapuolten vakuushallintapalveluja voidaan käyttää myös rajat ylittävissä operaatioissa. Suuntaviivoissa EKP/2014/12 on otettu huomioon, että Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelma Irlannissa päättyi joulukuussa 2013. Kaikki kolme säädöstä ovat luettavissa EKP:n nettisivuilla, ja niitä sovelletaan 1.4.2014 lähtien, ellei toisin mainita.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Maksutilien käyttöpalvelujen turvallisuutta koskevista suosituksista järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.3.2014 julkaistavaksi vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen yhteistyöryhmän (European Forum on the Security of Retail Payments) laatiman raportin, jossa esitetään yhteenveto maksutilien käyttöpalveluja koskevista suosituksista järjestetyn julkisen kuulemisen tuloksista. Eurojärjestelmä oli käynnistänyt kuulemisen tammikuussa 2013.

TARGET2-Securities-seurantaraportti

EKP:n neuvosto tarkasteli 19.3.2014 TARGET2-Securities-ohjelman etenemistä ja hyväksyi käyttäjävaatimusten tarkistetun version.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EKP:n vuoden 2014 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto totesi 19.3.2014, että kahdeksas painos EKP:n raportista ”Financial integration in Europe” julkaistaan 28.4.2014 Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta käsittelevän EKP:n ja Euroopan komission seminaarin yhteydessä. Raportin tässä painoksessa esitellään rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen tilaa euroalueella ja eurojärjestelmän toimia yhdentymisen edistämiseksi. Raportissa käsitellään myös Euroopan unionin institutionaalisia uudistuksia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Lisäksi siinä on useita erikoisartikkeleita.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Banca d’Italian perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.2.2014 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/19.

EKP:n lausunto maturiteettiepätasapainosta ja valuuttapositioista luottolaitoksissa Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 24.2.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/15.

EKP:n lausunto tilisiirtojen ja suoraveloitusten yleisvalvonnasta Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 10.3.2014 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/20.

EKP:n lausunto finanssivalvonnasta, makrovakauden valvonnasta ja maksujärjestelmien yleisvalvonnasta Virossa

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2014 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/21.

Hallinto ja valvonta

EKP:n edustajat yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaelimessä

EKP:n neuvosto nimitti 6.3.2014 kolme edustajaa yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaelimeen. EKP:tä edustavat entinen EKP:n johtokunnan jäsen Sirkka Hämäläinen, Kanadan valvontaviranomaisen johtaja Julie Dickson sekä EKP:n makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosaston johtaja Ignazio Angeloni. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin seuraavana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle