Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 21 mars 2014

Penningpolitik

ECB-beslut om förbudet mot monetär finansiering och ECB:s riktlinje om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningstransaktioner av tillgångar och skulder

Den 20 februari 2014 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningstransaktioner av tillgångar och skulder och beslut ECB/2014/8 om förbudet mot monetär finansiering och att nationella centralbanker förräntar inlåning från staten. Dessa rättsakter. som uppdaterar tidigare rättsakter, utgör det rättsliga ramverket för att upprätta ett tak för räntenivån på inlåning med fast löptid och dagslån vid ECBS nationella centralbanker samt för efterhandsgranskningen av de nationella centralbankernas uppfyllelse av förbudet mot monetär finansiering. Rättsakterna kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2013

Den 5 mars 2014 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2013. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och finnas på ECB:s webbplats på EU:s 22 officiella språk den 7 april 2014.

Marknadsoperationer

Uppdatering av rättsakter för implementering av Eurosystemets kredittransaktioner

Den 12 mars 2014 antog ECB-rådet a) riktlinje ECB/2014/10 som ändrar riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden, b) beslut ECB/2014/11 som ändrar beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas och c) riktlinje ECB/2014/12 som ändrar riktlinje ECB/2013/4 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9. Dessa nya rättsakter inom Eurosystemets rättsliga ramverk implementerar policybeslut som tagits av ECB-rådet under 2013 gällande a) mallarna för lånenivåer för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) för kreditkortsfordringar, b) ett klargörande av vilka ratingregler som gäller för ABS och c) kartläggning av kreditbetyg enligt kreditkvalitetsstegen i den harmoniserade riskklasskalan i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning. Dessutom slopas repatrieringskravet och gränsöverskridande tjänster av tredje part för hantering av säkerheter införs. Dessutom återspeglar riktlinje ECB/2014/12 att Irland utträtt ur ett program lett av Europeiska unionen och IMF i december 2013. Alla tre rättsakterna finns på ECB:s webbplats och kommer att gälla fr.o.m. den 1 april 2014 om inget annat anges.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Resultat av det offentliga samrådet om rekommendationer för säkerheten vid tjänster för tillträde till betalningskonton

Den 13 mars 2014 godkände ECB-rådet publicering av ett dokument utarbetat av Europeiska forumet för säkra massbetalningar. Det sammanfattar resultatet av det offentliga samrådet om rekommendationer för att förbättra säkerheten vid tjänster för tillträde till betalningskonton, vilket inleddes av Eurosystemet i januari 2013.

Target2-värdepapper: framstegsrapport

Den 19 mars 2014 granskade ECB-rådet läget för programmet för Target2-värdepapper och godkände ett reviderat användarkravsdokument.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport för år 2014 om ”Financial integration in Europe”

Den 19 mars 2014 noterade ECB-rådet att den åttonde utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration i Europa kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 28 april 2014. Publiceringen sker i samband med den konferens om finansiell integration och stabilitet i Europa som hålls gemensamt av ECB och Europeiska kommissionen. Rapporten visar graden av finansiell integration i euroområdet och Eurosystemets verksamhet för att främja detta. Den innehåller också ett kapitel om institutionell reform i Europa med en beskrivning av den gemensamma rekonstruktionsmekanismen samt ett antal övriga punkter.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar i styrningen av Banca d’Italia

Den 21 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/19 på begäran av Banca d’Italia.

ECB-yttrande om löptidsobalanser och valutapositioner i kreditinstituten i Ungern

Den 24 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/15 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro i Rumänien

Den 10 mars 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/20 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen i Estland

Den 18 mars 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/21 på begäran av finansministeriet i Estland.

Organisationsstyrning

Deltagare från ECB i tillsynsnämnden för den gemensamma tillsynsmekanismen

Den 6 mars 2014 utnämnde ECB-rådet tre representanter till tillsynsnämnden för den gemensamma tillsynsmekanismen: Sirkka Hämäläinen, tidigare ledamot av ECB:s direktion, Julie Dickson, nuvarande Superintendent of Financial Institutions at the Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions; och Ignazio Angeloni, nuvarande generaldirektör för ECB:s generaldirektorat Makrotillsyn och finansiell stabilitet. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats följande dag.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media