Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2014

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 21 Μαρτίου 2014

Νομισματική πολιτική

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης εγχώριων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες

Στις 20 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/9 σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης εγχώριων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που διενεργούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και την απόφαση ΕΚΤ/2014/8 σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και της παροχής επιτοκίου στις καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Οι εν λόγω νομικές πράξεις, οι οποίες συνιστούν αναθεώρηση προηγούμενων νομικών πράξεων, παρέχουν το νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό ανώτατου ορίου όσον αφορά το επιτόκιο των καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας και των καταθέσεων διάρκειας μίας ημέρας που τηρεί το Δημόσιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του ΕΣΚΤ, καθώς και για την εκ των υστέρων παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΕθνΚΤ με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης. Οι νομικές αυτές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εξωτερική επικοινωνία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2013

Στις 5 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2013, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Απριλίου 2014.

Δραστηριότητες αγορών

Αναθεώρηση νομικών πράξεων για τους σκοπούς της εκτέλεσης των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος

Στις 12 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε α) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/10 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, β) την απόφαση ΕΚΤ/2014/11 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/35 σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και γ) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/12 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9. Με τις εν λόγω νέες νομικές πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, υλοποιούνται οι αποφάσεις πολιτικής που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο το 2013 όσον αφορά α) το πρότυπο παροχής στοιχείων για το ύψος των δανείων για προϊόντα τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, β) διευκρινίσεις σχετικά με τους κανόνες πιστοληπτικής διαβάθμισης για προϊόντα τιτλοποίησης απαιτήσεων και γ) την αντιστοίχιση των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων με τις βαθμίδες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που προβλέπει η εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται η κατάργηση της απαίτησης για επαναπατρισμό τίτλων και η εισαγωγή διασυνοριακών τριμερών υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών. Επιπλέον, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/12 αντανακλά την έξοδο της Ιρλανδίας από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Δεκέμβριο του 2013. Και οι τρεις αυτές νομικές πράξεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με συστάσεις για την ασφάλεια των υπηρεσιών πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμής

Στις 13 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση υπομνήματος, το οποίο εκπονήθηκε από το ευρωπαϊκό φόρουμ για την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας (European Forum on the Security of Retail Payments) και παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμής, την οποία είχε προκηρύξει το Ευρωσύστημα τον Ιανουάριο του 2013.

Έκθεση προόδου για το TARGET2-Securities

Στις 19 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα TARGET2-Securities και ενέκρινε μια αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου απαιτήσεων χρηστών (User Requirements Document).

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη για το 2014

Στις 19 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι η όγδοη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη πρόκειται να δημοσιευθεί στις 28 Απριλίου 2014 με την ευκαιρία της κοινής διάσκεψης ΕΚΤ/Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση και σταθερότητα στην Ευρώπη. Αυτή η έκδοση παρουσιάζει την πρόοδο της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα για να την προωθήσει. Περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο για τη θεσμική μεταρρύθμιση της ΕΕ όπου περιγράφεται ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης, καθώς και διάφορα άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταβολές στη διακυβέρνηση της Banca d’Italia

Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/19, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναντιστοιχία ληκτότητας και τις συναλλαγματικές θέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ουγγαρία

Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/15, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επίβλεψη των μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων σε ευρώ στη Ρουμανία

Στις 10 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/20, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, τη μακροπροληπτική εποπτεία και την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών στην Εσθονία

Στις 18 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/21, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Μέλη της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Στις 6 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τρεις εκπροσώπους στο εποπτικό συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού: την κα Sirkka Hämäläinen, πρώην μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, την κα Julie Dickson, νυν γενική επιθεωρήτρια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Καναδική Υπηρεσία Γενικής Επιθεώρησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τον κ. Ignazio Angeloni, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την επόμενη ημέρα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου