Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

marec 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 21. marca 2014

Menová politika

Rozhodnutie ECB o zákaze menového financovania a usmernenie ECB o operáciách riadenia domácich aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk

Rada guvernérov 20. februára 2014 prijala usmernenie ECB/2014/9 o operáciách riadenia domácich aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk a rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a o úročení štátnych vkladov národnými centrálnymi bankami. Tieto právne predpisy, ktorými sa aktualizujú predošlé právne predpisy, predstavujú právny základ pre stanovenie hraničnej sadzby úročenia termínovaných a jednodňových štátnych vkladov v národných centrálnych bankách ESCB a pre spätné monitorovanie dodržiavania zákazu menového financovania zo strany národných centrálnych bánk. Predpisy budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2013

Rada guvernérov 5. marca 2014 prijala Výročnú správu ECB za rok 2013. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a od 7. apríla 2014 bude k dispozícii na internetovej stránke ECB v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Operácie na trhu

Aktualizácia právnych aktov na účely vykonávania úverových operácií Eurosystému

Rada guvernérov 12. marca 2014 prijala a) usmernenie ECB/2014/10, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému, b) rozhodnutie ECB/2014/11, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, a c) usmernenie ECB/2014/12, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9. Týmito novými právnymi aktmi v právnom rámci Eurosystému sa vykonávajú politické rozhodnutia, ktoré prijala Rada guvernérov v roku 2013 v súvislosti a) so vzorom na vykazovanie údajov o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých pohľadávkami z kreditných kariet, b) s objasnením pravidiel ratingu cenných papierov krytých aktívami a c) priraďovaním úverových ratingov k stupňom kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika. Okrem toho sa vypúšťa požiadavka repatriácie a zavádzajú sa cezhraničné služby tripartitnej správy kolaterálu. V usmernení ECB/2014/12 sa navyše zohľadňuje odchod Írska z programu Európskej únie/Medzinárodného menového fondu v decembri 2013. Všetky tri právne akty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a začnú sa uplatňovať od 1. apríla 2014, ak sa nestanovuje inak.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výsledky verejnej konzultácie o odporúčaniach pre bezpečnosť služieb prístupu k platobným účtom

Rada guvernérov 13. marca 2014 schválila zverejnenie oznámenia, ktoré pripravilo Európske fórum pre bezpečnosť retailových platieb. Zhrnulo v ňom výsledky verejnej konzultácie o odporúčaniach, ako zlepšiť bezpečnosť služieb prístupu k platobným účtom. Túto konzultáciu otvoril Eurosystém v januári 2013.

Správa o stave realizácie projektu TARGET2-Securities

Rada guvernérov 19. marca 2014 posúdila stav realizácie projektu TARGET2-Securities a schválila upravený dokument s požiadavkami používateľov.

Finančná stabilita a dohľad

Správa ECB o finančnej integrácii v Európe z roku 2014

Rada guvernérov 19. marca 2014 vzala na vedomie, že ôsme vydanie správy ECB o finančnej integrácii v Európe (Financial integration in Europe) bude zverejnené 28. apríla 2014 pri príležitosti spoločnej konferencie ECB a Európskej komisie o finančnej integrácii a stabilite v Európe. Toto vydanie správy približuje stav finančnej integrácie v eurozóne a aktivity Eurosystému zamerané na jej podporu. Obsahuje aj kapitolu o európskych inštitucionálnych reformách, v ktorej sa uvádza opis jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, ako aj niekoľko osobitných článkov.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám v správe Banca d’Italia

Rada guvernérov 21. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/19 na žiadosť Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k nesúladu splatnosti a devízových pozícií úverových inštitúcií v Maďarsku

Rada guvernérov 24. februára 2014 prijala stanovisko CON/2014/15 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k dohľadu nad úhradami a inkasami v eurách v Rumunsku

Rada guvernérov 10. marca 2014 prijala stanovisko CON/2014/20 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k finančnému dohľadu, makroprudenciálnemu dohľadu a dohľadu nad platobnými systémami v Estónsku

Rada guvernérov 18. marca 2014 prijala stanovisko CON/2014/21 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Správa a riadenie

Členovia ECB v Rade pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu

Rada guvernérov 6. marca 2014 vymenovala do Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu troch zástupcov: bývalú členku Výkonnej rady ECB Sirkku Hämäläinenovú, súčasnú riaditeľku kanadského úradu pre dohľad nad finančnými inštitúciami Julie Dicksonovú a súčasného riaditeľa generálneho riaditeľstva ECB pre makroprudenciálnu politiku a finančnú stabilitu Ignazia Angeloniho. Súvisiaca tlačová správa bola v nasledujúci deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá