Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 21. märtsil 2014

Rahapoliitika

EKP otsus keskpangarahastamise keelu kohta ning EKP suunis riigi varade ja kohustustega seotud tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt

20. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2014/9 riigi varade ja kohustustega seotud tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt ning otsuse EKP/2014/8 keskpangarahastamise keelu ja riigi keskpangas hoitavate valitsuse hoiuste tasustamise kohta. Nimetatud õigusaktidega ajakohastatakse eelnevaid õigusakte ning sätestatakse õigusraamistik valitsussektori tähtajaliste ja üleööhoiuste tasustamise ülemmäära kehtestamiseks Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmesriikide keskpankades ning nende keskpankade järelkontrolliks, kelle suhtes kehtib keskpangarahastamise keeld. Otsus ja suunis on kättesaadavad EKP veebilehel ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2013

5. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2013. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse EKP veebilehel 22 ELi ametlikus keeles 7. aprillil 2014.

Turuoperatsioonid

Õigusaktide ajakohastamine eurosüsteemi laenuoperatsioonide rakendamise eesmärgil

12. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu vastu: a) suunise EKP/2014/10, millega muudetakse suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, b) otsuse EKP/2014/11, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, ning c) suunise EKP/2014/12, millega muudetakse suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9. Nende uute õigusaktidega eurosüsteemi õigusraamistikus rakendatakse 2013. aastal vastu võetud EKP nõukogu poliitilised otsused seoses: a) krediitkaardinõuetega tagatud väärtpaberite laenualase teabe vormiga, b) varaga tagatud väärtpaberitele reitingu määramise eeskirjade selgitamisega ning c) krediidireitingute ja eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku ühtse reitinguskaala krediidikvaliteedi astmete ühitamisega. Lisaks loobutakse repatrieerimisnõudest ning võetakse kasutusele piiriülesed kolmepoolsed tagatiste haldamise teenused. Suunis EKP/2014/12 kajastab ka Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondi programmi lõppemist Iirimaal 2013. aasta detsembris. Kõik kolm õigusakti on kättesaadavad EKP veebilehel ning neid hakatakse kohaldama alates 1. aprillist 2014, kui ei ole sätestatud teisiti.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Maksekontole juurdepääsu teenuste turvalisust käsitlevate soovitustega seotud avaliku konsultatsiooni tulemused

13. märtsil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks jaemaksete turvalisust käsitleva foorumi teate avaldamise. Teates tehakse kokkuvõte avaliku konsultatsiooni tulemustest. Eurosüsteem algatas avaliku konsultatsiooni 2013. aasta jaanuaris ja see käsitles soovitusi maksekontole juurdepääsu teenuste turvalisuse parandamiseks.

TARGET2-väärtpaberid: projekti eduaruanne

19. märtsil 2014 hindas EKP nõukogu TARGET2-väärtpaberite projekti (T2S) edusamme ning kiitis heaks kasutajanõuete dokumendi uue versiooni.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP 2014. aasta aruanne Euroopa finantslõimumise kohta

19. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et EKP kaheksas aruanne Euroopa finantslõimumise kohta avaldatakse 28. aprillil 2014 Euroopa finantslõimumist ja -stabiilsust käsitleva EKP ja Euroopa Komisjoni ühiskonverentsi puhul. Aruandes antakse ülevaade finantslõimumise olukorrast euroalal ja eurosüsteemi tegevusest selle edendamisel. Aruandes on ka Euroopa institutsioonilist reformi käsitlev peatükk, milles kirjeldatakse ühtset kriisilahendusmehhanismi, ning artiklid muudel teemadel.

Õigusaktid

EKP arvamus Banca d’Italia juhtimise muudatuste kohta

21. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/19.

EKP arvamus krediidiasutuste tähtaegade ja välisvaluuta positsioonide ebakõla kohta Ungaris

24. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/15.

EKP arvamus eurodes tehtavate kreedit- ja otsekorralduste järelevalve kohta Rumeenias

10. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/20.

EKP arvamus finantsjärelevalve, makrotasandi usaldatavusjärelevalve ning maksesüsteemide järelevaatamise kohta Eestis

18. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu Eesti rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/21.

Üldjuhtimine

EKP esindajad ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogus

6. märtsil 2014 nimetas EKP nõukogu ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogusse kolm esindajat: EKP juhatuse endine liige Sirkka Hämäläinen, Kanada finantsinspektsiooni (Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions) juht Julie Dickson ning EKP makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsuse peadirektoraadi peadirektor Ignazio Angeloni. Asjakohane pressiteade avaldati EKP veebilehel järgmisel päeval.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid