Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada marts

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 21. martam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Monetārā politika

ECB Lēmums par monetārās finansēšanas aizliegumu un ECB Pamatnostādne iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas operācijām, ko veic nacionālās centrālās bankas

Padome 2014. gada 20. februārī pieņēma Pamatnostādni ECB/2014/9 par iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas operācijām, ko veic nacionālās centrālās bankas un Lēmumu ECB/2014/8 par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem. Šie tiesību akti, ar ko groza iepriekšējos tiesību aktus, nodrošina tiesisko regulējumu, kas nepieciešams, lai noteiktu valdības termiņnoguldījumu un noguldījumu uz nakti atlīdzības likmes griestus ECBS nacionālajās centrālajās bankās (NCB), kā arī veiktu NCB atbilstības monetārās finansēšanas aizliegumam ex post uzraudzību. Tiesību akti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejami ECB interneta vietnē.

Ārējā komunikācija

ECB 2013. gada pārskats

Padome 2014. gada 5. martā apstiprināja ECB 2013. gada pārskatu, kurš tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un 2014. gada 7. aprīlī publicēts ECB interneta vietnē 22 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Tirgus operācijas

Tiesību aktu grozījumi Eurosistēmas kredītoperāciju īstenošanai

Padome 2014. gada 12. martā pieņēma a) Pamatnostādni ECB/2014/10, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām, b) Lēmumu ECB/2014/11, ar ko groza Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, un c) Pamatnostādni ECB/2014/12, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9. Ar šiem jaunajiem Eurosistēmas tiesiskā regulējuma tiesību aktiem tiek īstenoti Padomes 2013. gadā pieņemtie politikas lēmumi attiecībā uz a) kredītu līmeņa matricu ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas nodrošināti ar kredītkaršu parādiem, b) ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru reitingu noteikumu skaidrojumu un c) kredītreitingu attiecināšanu uz Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas kredītkvalitātes pakāpēm. Papildus ietverta arī repatriācijas prasības atcelšana un pārrobežu trīspusējo nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumu ieviešana. Turklāt Pamatnostādne ECB/2014/12 atspoguļo Eiropas Savienības un Starptautiskā Valūtas fonda programmas pabeigšanu attiecībā uz Īriju 2013. gada decembrī. Visi trīs tiesību akti pieejami ECB interneta vietnē, un, ja vien nav noteikts citādi, tie būs piemērojami, sākot ar 2014. gada 1. aprīli.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Sabiedriskās apspriešanas, kura tika veikta attiecībā uz ieteikumiem par maksājumu kontu piekļuves pakalpojumu drošību, rezultāts

Padome 2014. gada 13. martā apstiprināja Neliela apjoma maksājumu drošības Eiropas foruma sagatavotā ziņojuma publicēšanu; šajā ziņojumā apkopots sabiedriskās apspriešanas, kuru 2013. gada janvārī uzsāka Eurosistēma attiecībā uz ieteikumiem par maksājumu kontu piekļuves pakalpojumu drošības uzlabošanu, rezultāts.

TARGET2 vērtspapīriem – progresa ziņojums

Padome 2014. gada 19. martā novērtēja TARGET2 vērtspapīriem programmas izpildes gaitu un apstiprināja pārstrādātu lietotāja prasību dokumentu.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB 2014. gada ziņojums Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā")

Padome 2014. gada 19. martā atzīmēja, ka 2014. gada 28. aprīlī saistībā ar ECB un Eiropas Komisijas kopīgo konferenci par finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā tiks publicēts ECB ziņojuma Financial integration in Europe 8. izdevums. Šajā ziņojuma izdevumā sniegts apskats par finanšu integrācijas norisi euro zonā un Eurosistēmas veiktajiem pasākumiem tās veicināšanai. Tajā ietverta arī nodaļa par Eiropas institucionālo reformu, kurā aprakstīts noregulējuma mehānisms, kā arī vairāki citi raksti par īpašiem tematiem.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par izmaiņām Banca d’Italia pārvaldībā

Padome 2014. gada 21. februārī pieņēma Atzinumu CON/2012/19 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB atzinums par termiņu un valūtas pozīciju neatbilstību kredītiestādēs Ungārijā

Padome 2014. gada 24. februārī pieņēma Atzinumu CON/2014/15 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par euro kredīta pārvedumu un tiešā debeta pārraudzību Rumānijā

Padome 2014. gada 10. martā pieņēma Atzinumu CON/2014/20 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par finanšu uzraudzību, makroprudenciālu uzraudzību un maksājumu sistēmu pārraudzību Igaunijā

Padome 2014. gada 18. martā pieņēma Atzinumu CON/2014/21 pēc Igaunijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB pārstāvji Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdē

Padome 2014. gada 6. martā darbam Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdē norīkoja trīs pārstāvjus – bijušo ECB Valdes locekli Sirku Hemeleinenu (Sirkka Hämäläinen), Kanādas Finanšu iestāžu pārvaldības biroja finanšu iestāžu pārvaldnieci Džūliju Diksoni (Julie Dickson) un Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni). Nākamajā dienā ECB interneta vietnē tika publicēts attiecīgs paziņojums presei.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem