European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 21 marca 2014 r.

Polityka pieniężna

Decyzja EBC w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz wytyczne EBC w sprawie operacji zarządzania aktywami i pasywami w walucie krajowej przez krajowe banki centralne

20 lutego 2014 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2014/9 w sprawie operacji zarządzania aktywami i pasywami w walucie krajowej dokonywanymi przez krajowe banki centralne oraz decyzję EBC/2014/8 w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów instytucji rządowych i samorządowych w krajowych bankach centralnych. Akty te, będące nowelizacją wcześniejszych przepisów, stanowią podstawę prawną do ustalenia pułapu oprocentowania depozytów terminowych i overnight złożonych przez instytucje rządowe i samorządowe w krajowych bankach centralnych należących do ESBC oraz do monitorowania ex post, czy krajowe banki centralne przestrzegają zakazu finansowania ze środków banku centralnego. Zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Komunikacja zewnętrzna

Raport Roczny EBC za 2013 r.

5 marca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła Raport Roczny EBC za 2013 r. Raport zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i ukaże się w serwisie internetowym EBC w 22 językach urzędowych UE 7 kwietnia 2014 r.

Operacje rynkowe

Nowelizacja aktów prawnych na potrzeby realizacji operacji kredytowych Eurosystemu

12 marca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła (a) wytyczne EBC/2014/10 zmieniające wytyczne EBC/2011/14 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, (b) decyzję EBC/2014/11 zmieniającą decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń, (c) wytyczne EBC/2014/12 zmieniające wytyczne EBC/2013/4 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9. Akty te wprowadzają do ram prawnych Eurosystemu decyzje podjęte przez Radę Prezesów w 2013 r. w odniesieniu do (a) formularza do danych o pojedynczych kredytach dla papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami z tytułu kart kredytowych, (b) objaśniania zasad ratingu takich papierów, (c) przyporządkowania ratingów kredytowych do stopni jakości kredytowej w zharmonizowanej skali przyjętej w systemie oceny kredytowej Eurosystemu. Uwzględniają także usunięcie wymogu przekazywania papierów wartościowych do systemu rozrachunku kraju, w którym zostały wyemitowane, oraz wprowadzenie transgranicznych usług trójstronnego zarządzania zabezpieczeniami. Ponadto wytyczne EBC/2014/12 uwzględniają wyjście Irlandii z programu Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w grudniu 2013 r. Wszystkie trzy akty prawne są dostępne w serwisie internetowym EBC i będą obowiązywać, o ile nie przewidziano inaczej, od 1 kwietnia 2014 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Wyniki konsultacji publicznych w sprawie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa usług w zakresie dostępu do kont płatniczych

13 marca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację dokumentu opracowanego przez europejskie forum na rzecz bezpieczeństwa płatności detalicznych, który podsumowuje wyniki konsultacji publicznych w sprawie zaleceń dotyczących poprawy bezpieczeństwa usług w zakresie dostępu do kont płatniczych. Konsultacje te zostały rozpoczęte przez Eurosystem w styczniu 2013 r.

TARGET2-Securities: raport o postępach

19 marca 2014 r. Rada Prezesów zapoznała się z postępami programu TARGET2-Securities i zatwierdziła zaktualizowaną dokumentację wymagań użytkowych.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC na temat integracji finansowej w Europie w 2014 r.

19 marca 2014 r. Rada Prezesów została poinformowana, że ósme wydanie raportu EBC Financial integration in Europe zostanie opublikowane 28 kwietnia 2014 r. podczas wspólnej konferencji EBC i Komisji Europejskiej na temat integracji i stabilności finansowej w Europie. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro oraz działania Eurosystemu na rzecz jej pogłębiania. Zawiera również rozdział na temat europejskich reform instytucjonalnych wraz z opisem jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także kilka artykułów na różne tematy.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian zarządzania Banca d’Italia

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/19 w dniu 21 lutego 2014 r. na wniosek Banca d’Italia.

Opinia EBC w sprawie niedopasowania terminów zapadalności i pozycji w walutach obcych instytucji kredytowych na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/15 w dniu 24 lutego 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie nadzoru dotyczącego poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/20 w dniu 10 marca 2014 r. na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie nadzoru finansowego, nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru nad systemami płatności w Estonii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/21 w dniu 18 marca 2014 r. na wniosek estońskiego ministerstwa finansów.

Kwestie wewnętrzne

Przedstawiciele EBC w Radzie ds. Nadzoru w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym

6 marca 2014 r. Rada Prezesów powołała trzech przedstawicieli do Rady ds. Nadzoru w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym: Sirkkę Hämäläinen – byłą członek Zarządu EBC, Julie Dickson – obecnie stojącą na czele kanadyjskiego Urzędu Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi ( Office of the Superintendent of Financial Institutions) i Ignazio Angeloniego – obecnie Dyrektora Generalnego ds. Polityki Makroostrożnościowej i Stabilności Finansowej w EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC następnego dnia.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami