Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2012 г.

Външни комуникации

Промяна на политиката на ЕЦБ по отношение на публикациите

На 16 февруари 2012 г. Управителният съвет взе решение, считано от 2013 г., да намали допълнително големия тираж за отпечатване на годишния доклад на ЕЦБ. ЕЦБ ще спре да предоставя екземпляри на хартиен носител, освен ако читателите не се регистрират активно да продължат абонамента си. Тази задължителна публикация ще бъде достъпна онлайн – във формат PDF на 21 официални езика на ЕС и също така във формат e-PUB на английски език.

Пазарни операции

Приемане на национални рамки за допълнителни вземания по кредити

След решението си от 8 декември 2011 г. да разреши на националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата временно да приемат като обезпечение допълнителни обслужвани вземания по кредити, които отговарят на специфични критерии за допустимост, на 9 февруари 2012 г. Управителният съвет одобри рамките, предложени от централната банка на Ирландия (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland), централната банка на Испания (Banco de España), централната банка на Франция (Banque de France), централната банка на Италия (Banca d’Italia), централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus), централната банка на Австрия (Oesterreichische Nationalbank) и централната банка на Португалия (Banco de Portugal). На същата дата ЕЦБ публикува на своя уебсайт прессъобщение по този повод. По-подробна информация за тези рамки вече е налична или скоро ще бъде налична на уебсайтовете на ЕЦБ и на съответните НЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Реализиране на очакванията на надзора за непрекъсваемост на бизнес процесите на Евросистемата за системно важните платежни системи, действащи в еврозоната

На 27 януари 2012 г. Управителният съвет разгледа доклада за последващи действия във връзка с Доклада на Евросистемата за оценка на реализирането на очакванията на надзора за непрекъсваемост на бизнес процесите за системно важните платежни системи, публикуван през септември 2010 г. на уебсайта на ЕЦБ. Управителният съвет прие заключенията на последващата оценка, че съответните системни оператори са приложили по-голямата част от препоръките и че нито една от неизпълнените препоръки няма съществено значение за гладкото функциониране на въпросните системи.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно пенсионната реформа в публичния сектор в Ирландия

На 26 януари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/6 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно режима на минималните резерви в Румъния

На 10 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/7 по искане на централната банка на Румъния (Banca Naţională a României).

Становище на ЕЦБ относно системата за наблюдение на транзакции с безналични ценни книжа в Гърция

На 10 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/8 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно управлението на ликвидността по сметките на министерството на финансите в Banca d’Italia и избора на контрагенти за свързани с това операции

На 13 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/9 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията

На 10 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/10 по искане на Съвета на Европейския съюз. Становището ще бъде публикувано скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно преобразуването на испанския финансов сектор

На 15 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/11 по искане на заместник-министъра на икономиката и конкурентоспособността.

Становище на ЕЦБ относно испанските държавни гаранции

На 20 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/13 по искане на управителя на Banco de España, от името на държавния секретар на Испания по въпросите на икономиката.

Статистика

Актуализиране на Обществения ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика

На 2 февруари 2012 г. Управителният съвет одобри изменена версия на „Обществен ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика“ с цел да се засили сближаването с Кодекса на европейската статистическа практика, разработен от Комитета на Европейската статистическа система. Актуализираният текст на обществения ангажимент скоро ще бъде достъпен на уебсайта на ЕЦБ на всички езици на ЕС.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece

На 10 февруари 2012 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2012/1 относно външните одитори на Bank of Greece. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите