Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2012

Externí sdělení

Změna politiky ECB pro zveřejňování

Dne 16. února 2012 rozhodla Rada guvernérů dále omezit velký objem tištěných publikací Výroční zprávy ECB, a to počínaje rokem 2013. ECB ukončí poskytování výtisků, pokud se jejich čtenáři sami nezaregistrují, aby výtisk nadále dostávali. Tato statutární publikace bude i nadále k dispozici online, a to ve formátu PDF ve 21 úředních jazycích a anglicky navíc ve formátu e-PUB.

Tržní operace

Přijetí národních rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky

V návaznosti na rozhodnutí z 8. prosince 2011, které umožňuje národním centrálním bankám Eurosystému dočasně přijímat jako zajištění další standardní úvěrové pohledávky, které plní specifická kritéria způsobilosti, přijala Rada guvernérů 9. února 2012 rámce, které navrhly Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank a Banco de Portugal. Na internetových stránkách ECB byla ve stejný den zveřejněna s tím související tisková zpráva. Podrobnější informace o těchto rámcích jsou nebo brzy budou k dispozici na internetových stránkách ECB a příslušných národních centrálních bank.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zavedení požadavků dozoru Eurosystému na zachování kontinuity provozu systémově důležitými platebními systémy v eurozóně

Rada guvernérů vzala 27. ledna 2012 na vědomí zprávu vypracovanou v návaznosti na zprávu nazvanou „Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems“, která byla zveřejněna na internetových stránkách ECB v září 2010. Rada guvernérů schválila závěry návazné zprávy o tom, že provozovatelé příslušných systémů na většinu doporučení reagovali a že žádné z doporučení, která zatím nebyla uplatněna, není rozhodující pro hladké fungování dotyčných systémů.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k reformě penzijního systému veřejného sektoru v Irsku

Rada guvernérů přijala 26. ledna 2012 stanovisko CON/2012/6 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje a reformy.

Stanovisko ECB k režimu minimálních rezerv v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 10. února 2012 stanovisko CON/2012/7 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k řeckému systému sledování transakcí se zaknihovanými cennými papíry 

Rada guvernérů přijala 10. února 2012 stanovisko CON/2012/8 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k řízení likvidity na účtech státní pokladny vedených Banca d’Italia a k výběru protistran pro související operace 

Rada guvernérů přijala 13. února 2012 stanovisko CON/2012/9 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES

Rada guvernérů přijala 10. února 2012 stanovisko CON/2012/10 na žádost Rady Evropské unie. Stanovisko bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k reorganizaci španělského finančního sektoru

Rada guvernérů přijala 15. února 2012 stanovisko CON/2012/11 na žádost náměstka ministra hospodářství akonkurenceschopnosti.

Stanovisko ECB ke španělským státním zárukám

Rada guvernérů přijala 20. února 2012 stanovisko CON/2012/13 na žádost guvernéra Banco de España jménem španělského státního tajemníka pro hospodářské záležitosti.

Statistika

Aktualizace veřejného závazku ESCB k evropské statistice

Rada guvernérů schválila 2. února 2012 aktualizovanou verzi dokumentu „Public commitment on European Statistics by the ESCB“, s cílem zvýšit konvergenci mezi statistikou ESCB a Kodexem evropských statistik, který vypracoval Výbor pro evropský statistický systém. Uvedená aktualizovaná verze bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech jazycích EU.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece

Rada guvernérů přijala 10. února 2012 doporučení ECB/2012/1 o externím auditorovi Bank of Greece Doporučení bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média