SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2012

Ekstern kommunikation

Ændring i ECB's publikationspraksis

Den 16. februar 2012 besluttede Styrelsesrådet, at der fra 2013 skal skæres yderligere ned i masseproduktionen af trykte eksemplarer af ECB's årsberetning. ECB vil ikke længere udlevere papireksemplarer, medmindre læserne aktivt tilkendegiver, at de ønsker at fortsætte abonnementet. Publikationen, som er obligatorisk, vil fortsat være tilgængelig online i pdf-format på 21 officielle EU-sprog og på engelsk desuden i e-PUB-format.

Markedsoperationer

Godkendelse af nationale rammer for yderligere gældsfordringer

Efter beslutningen af 8. december 2011 om at tillade nationale centralbanker i Eurosystemet, som en midlertidig ordning, at acceptere yderligere ikke-misligholdte gældsfordringer, der opfylder konkrete belånbarhedskriterier, som sikkerhed, godkendte Styrelsesrådet den 9. februar 2012 de rammer, som var foreslået af Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank og Banco de Portugal. Der blev samme dag offentliggjort en pressemeddelelse om dette på ECB's websted. Yderligere oplysninger om disse rammer er eller vil snarest være tilgængelige på ECB's og de respektive nationale centralbankers websteder.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Gennemførelse af Eurosystemets forventninger til forretningsvidereførelse af systematisk vigtige betalingssystemer i euroområdet

Den 27. januar 2012 tog Styrelsesrådet rapporten til opfølgning af evalueringsrapporten "Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems” til efterretning. Sidstnævnte rapport blev offentliggjort på ECB's websted i september 2010. Styrelsesrådet godkendte konklusionerne i den opfølgende evaluering om, at de relevante systemoperatorer har imødekommet størstedelen af henstillingerne, og at ingen af de øvrige henstillinger har afgørende betydning for de pågældende systemers gnidningsløse funktion.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om pensionsreformer i den offentlige sektor i Irland

Den 26. januar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/6 på anmodning af Irlands minister for offentlige udgifter og reformer.

ECB's udtalelse om reglement om mindstereserver i Rumænien

Den 10. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/7 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om det græske system til overvågning af transaktioner med dematerialiserede værdipapirer

Den 10. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/8 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om likviditetsstyringen i statskontiene hos Banca d'Italia og om udvælgelsen af modparter til hermed forbundne operationer

Den 13. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/9 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF

Den 10. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/10 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's udtalelse om omstruktureringen af den spanske finansielle sektor

Den 15. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/11 på anmodning af viceministeren for økonomi og konkurrenceevne.

ECB's udtalelse om spanske statsgarantier

Den 20. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/13 på anmodning af direktøren for Banco de España på vegne af den spanske statssekretær for økonomi.

Statistik

Opdatering af ESCB's offentlige forpligtelse vedrørende europæisk statistik

Den 2. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet en ændret udgave af "ESCB's offentlige forpligtelse vedrørende europæisk statistik" med henblik på at øge dens konvergens med den adfærdskodeks for europæiske statistikker, som er udarbejdet af Udvalget for Det Europæiske Statistiske System. Den opdaterede offentlige forpligtelse vil snart være tilgængelig på alle EU-sprog på ECB's websted.

Corporate governance

ECB’s henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank of Greece

Den 10. februar 2012 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2012/1 om eksterne revisorer for Bank of Greece. Henstillingen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og findes på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt