Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Externá komunikácia

Zmena politiky ECB pre zverejňovanie publikácií

Dňa 16. februára 2012 Rada guvernérov rozhodla o ďalšom obmedzení vysokého nákladu tlačenej verzie výročnej správy ECB počnúc rokom 2013. ECB prestane poskytovať výtlačky správy, ak čitatelia sami nepožiadajú o predĺženie svojej objednávky. Táto štatutárna publikácia bude aj naďalej k dispozícii na internete vo formáte PDF v 21 úradných jazykoch EÚ a jej anglická verzia i vo formáte e-PUB.

Operácie na trhu

Akceptovanie národných rámcov pre dodatočné úverové pohľadávky

V nadväznosti na svoje rozhodnutie z 8. decembra 2011 umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne akceptovať ako kolaterál dodatočné riadne splácané úverové pohľadávky, ktoré spĺňajú špecifické kritériá akceptovateľnosti, Rada guvernérov dňa 9. februára 2012 schválila rámce, ktoré navrhli Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank a Banco de Portugal. Súvisiaca tlačová správa bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB. Podrobnejšie informácie o uvedených rámcoch budú onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB a na internetových stránkach príslušných národných centrálnych bánk.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zavádzanie očakávaní Eurosystému v oblasti dohľadu nad nepretržitou činnosťou zo strany systémovo dôležitých platobných systémov v eurozóne

Dňa 27. januára 2012 Rada guvernérov vzala na vedomie správu vypracovanú/zverejnenú v nadväznosti na hodnotiacu správu Eurosystému o stave zavádzania očakávaní dohľadu týkajúcich sa nepretržitej činnosti platobných systémov systémového významu zverejnenú na internetovej stránke ECB v septembri 2010. Rada guvernérov schválila závery nadväznej hodnotiacej správy, ktorá konštatuje, že prevádzkovatelia platobných systémov väčšinou odporúčaní aplikovali, pričom žiadne zo zatiaľ nezrealizovaných odporúčaní nie je rozhodujúce pre plynulé fungovanie príslušných systémov.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k dôchodkovým reformám v írskom verejnom sektore

Dňa 26. januára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/6 na žiadosť írskeho ministra pre verejné výdavky a reformy.

Stanovisko ECB k režimu povinných minimálnych rezerv v Rumunsku

Dňa 10. februára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/7 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB ku gréckemu systému monitorovania transakcií so zaknihovanými cennými papiermi

Dňa 10. februára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/8 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k riadeniu likvidity na účtoch štátnej pokladnice vedených v Banca d'Italia a výberu zmluvných strán v súvisiacich operáciách

Dňa 13. februára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/9 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES

Dňa 10. februára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/10 na žiadosť Rady Európskej únie. Toto stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k reorganizácii španielskeho finančného sektora

Dňa 15. februára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/11 na žiadosť námestníka ministra pre hospodárske záležitosti a konkurencieschopnosť.

Stanovisko ECB k španielskym štátnym zárukám

Dňa 20. februára 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/13 na žiadosť guvernéra Banco de España podanú v mene španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti.

Štatistika

Aktualizácia verejného záväzku ESCB týkajúceho sa európskej štatistiky

Dňa 2. februára 2012 Rada guvernérov schválila upravenú verziu „Verejného záväzku ESCB týkajúceho sa európskej štatistiky“ v záujme jeho lepšieho zosúladenia s Kódexom postupov pre európsku štatistiku, ktorý vypracoval Výbor európskeho štatistického systému. Aktualizovaný verejný záväzok bude onedlho k dispozícii na internetovej stránke ECB vo všetkých jazykoch EÚ.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece

Dňa 10. februára 2012 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2012/1 o externom audítorovi Bank of Greece. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá