Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2012

Avalikud suhted

EKP väljaannete avaldamise korra muudatus

16. veebruaril 2012 otsustas EKP nõukogu vähendada alates 2013. aastast veelgi EKP aastaaruande suures mahus trükkimist. EKP lõpetab väljaande paberkoopiate edastamise, välja arvatud juhul, kui lugejad oma tellimusi aktiivselt pikendavad. See põhikirjajärgne väljaanne jääb veebis kättesaadavaks nii PDF-vormingus (21 ELi ametlikus keeles) kui ka e-PUB-vormingus (inglise keeles).

Turuoperatsioonid

Täiendavate krediidinõuete riiklike raamistike aktsepteerimine

Kooskõlas EKP nõukogu 8. detsembri 2011. aasta otsusega, millega lubati eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadel ajutiselt aktsepteerida tagatisena teatavatele kõlblikkuskriteeriumitele vastavaid täiendavaid krediidinõudeid, kiitis nõukogu 2012. aasta 9. veebruaril heaks Iirimaa keskpanga, Hispaania keskpanga, Prantsusmaa keskpanga, Itaalia keskpanga, Küprose keskpanga, Austria keskpanga ja Portugali keskpanga ettepandud raamistikud. Sellekohane pressiteade avaldati 8. detsembril EKP veebilehel. Üksikasjalikum teave raamistike kohta on praegu või peatselt kättesaadav EKP ja asjaomaste riikide keskpankade veebilehtedel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Eurosüsteemi talitluspidevuse järelevaatamise nõuete raamistiku rakendamine euroala riikides tegutsevate süsteemselt oluliste maksesüsteemide poolt

27. jaanuaril 2012 võttis EKP nõukogu teadmiseks EKP veebilehel 2010. aasta septembris avaldatud dokumendi „ Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems” järelaruande. EKP nõukogu kiitis heaks järelhindamise järeldused, et asjaomaste süsteemide operaatorid on enamikku soovitusi järginud ning ükski veel rakendamata soovitus ei ole asjaomaste süsteemide sujuva toimimise seisukohast kriitilise tähtsusega.

Õigusaktid

EKP arvamus pensionireformi kohta Iiri avalikus sektoris

26. jaanuaril 2012 võttis EKP nõukogu Iiri valitsussektori kulude ja reformide ministri taotlusel vastu otsuse CON/2012/6.

EKP arvamus kohustusliku reservi korra kohta Rumeenias

10. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/7.

EKP arvamus elektrooniliste väärtpaberite tehingute jälgimise süsteemi kohta Kreekas

10. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/8.

EKP arvamus riigikassa kontode likviidsuse haldamise kohta Banca d’Italia (Itaalia keskpanga) poolt ja nendeks tehinguteks tehingupoolte valimise kohta

13. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/9.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ

10. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2012/10. Arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP arvamus Hispaania finantssektori ümberkorraldamise kohta

15. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu Hispaania majanduse ja konkurentsivõime aseministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/11.

EKP arvamus Hispaania riigigarantiide kohta

20. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu Hispaania majandusküsimuste riigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/13.

Statistika

EKPSi Euroopa statistikaga seotud avaliku kohustuse ajakohastamine

2. veebruaril 2012 kiitis EKP nõukogu heaks dokumendi „EKPSi avalik kohustus seoses Euroopa statistikaga” muudetud versiooni eesmärgiga suurendada selle lähendamist Euroopa statistikasüsteemi komitee välja töötatud Euroopa statistika tegevusjuhisele. Ajakohastatud dokument avaldatakse peatselt EKP veebilehel kõikides ELi ametlikes keeltes.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta

10. veebruaril 2012 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2012/1 Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid