Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2012. gada februāris

Ārējā komunikācija

Izmaiņas ECB publikāciju politikā

Padome 2012. gada 16. februārī nolēma no 2013. gada vēl vairāk samazināt ECB gada pārskata lielapjoma drukāšanu. ECB vairs nesagatavos drukāto versiju. Lietotājiem, kuri vēlas pagarināt parakstīšanos uz izdevuma drukātās versijas saņemšanu, aktīvi jāreģistrējas. Šī Statūtos noteiktā publikācija arī turpmāk būs pieejama tiešsaistē PDF formātā (21 oficiālajā ES valodā) un e-PUB formātā (angliski).

Tirgus operācijas

Nacionālā regulējuma apstiprināšana attiecībā uz papildu kredītprasībām

Papildus 2011. gada 8. decembra lēmumam par pagaidu risinājumu, kas ietver atļauju Eurosistēmas nacionālajām centrālajām bankām (NCB) kā papildu nodrošinājumu pieņemt peļņu nesošas kredītprasības, kuras izpilda konkrētus atbilstības kritērijus, Padome 2012. gada 9. februārī apstiprināja Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank un Banco de Portugal ierosināto regulējumu. Attiecīgs paziņojums presei tajā pašā dienā tika publicēts ECB interneta vietnē. Sīkāka informācija par šo regulējumu ir vai drīzumā būs pieejama ECB un attiecīgo NCB interneta vietnēs.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Eurosistēmas sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu, kas darbojas euro zonā, darbības nepārtrauktības pārraudzības gaidu īstenošana

Padome 2012. gada 27. janvārī pieņēma zināšanai 2010. gada septembrī ECB interneta vietnē publicēto pēcpārbaudes ziņojumu, kas sekoja "Eurosistēmas novērtējuma ziņojumam par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu darbības nepārtrauktības pārraudzības gaidu īstenošanu" (. Padome apstiprināja pēcpārbaudes novērtējuma secinājumus, ka attiecīgie sistēmas operatori ir ņēmuši vērā lielāko daļu ieteikumu un neviens vēl neīstenotais ieteikums būtiski neapdraud attiecīgo sistēmu raitu darbību.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par sabiedriskā sektora pensiju reformu Īrijā

Padome 2012. gada 26. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2012/6 pēc Īrijas valsts izdevumu un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par obligāto rezervju režīmu Rumānijā

Padome 2012. gada 10. februārī pieņēma Atzinumu CON/2012/7 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par dematerializētu vērtspapīru darījumu uzraudzības sistēmu Grieķijā

Padome 2012. gada 10. februārī pieņēma Atzinumu CON/2012/8 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par likviditātes pārvaldību valsts kases kontos Banca d’Italia un darījumu partneru atlasi saistītajām operācijām

Padome 2012. gada 13. februārī pieņēma Atzinumu CON/2012/9 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK

Padome 2012. gada 10. februārī pieņēma Atzinumu CON/2012/10 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma. Atzinums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB atzinums par Spānijas finanšu sektora reorganizāciju

Padome 2012. gada 15. februārī pieņēma Lēmumu CON/2012/11 pēc ekonomikas un konkurētspējas ministra vietnieka lūguma.

ECB atzinums par Spānijas valsts garantijām

Padome 2012. gada 20. februārī pieņēma Atzinumu CON/2012/13 pēc Banco de España prezidenta lūguma Spānijas valsts sekretāra ekonomikas jautājumos vārdā.

Statistika

ECBS publiskās apņemšanās par Eiropas statistiku aktualizēšana

Padome 2012. gada 2. februārī apstiprināja publikācijas "ECBS publiska apņemšanās par Eiropas statistiku" ( pārstrādāto versiju, lai veicinātu tās tuvināšanos Eiropas Statistikas prakses kodeksam, ko izstrādājusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja. Publiskās apņemšanās aktualizētā versija drīzumā būs pieejama ECB interneta vietnē visās ES valodās.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējo revidentu

Padome 2012. gada 10. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2012/1 par Bank of Greece ārējo revidentu. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem