Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2012

Extern kommunikation

Ändring i ECB:s publiceringspolicy

Den 16 februari 2012 beslutade ECB-rådet att ytterligare minska den storskaliga tryckningen av ECB:s årsrapport fr.o.m. 2013. ECB kommer inte längre att tillhandahålla tryckta exemplar om läsarna inte uttryckligen begär att även fortsättningsvis få erhålla denna publikation. Dessa stadgeenliga publikationer kommer att finnas tillgängliga online, både i PDF-format på de 21 officiella EU-språken och i e-PUB-format.

Marknadsoperationer

Acceptans för nationella ramverk för ytterligare kreditfordringar

Efter ECB-rådets beslut den 8 december 2011 om att tillåta Eurosystemets nationella centralbanker att som en tillfällig lösning som säkerhet acceptera ytterligare krediter som fortfarande betalas i tid och uppfyller särskilda kreditkriterier, godkände ECB-rådet den 9 februari 2012 ramverken som föreslogs av Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank och Banco de Portugal. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag. Mer detaljerad information om dessa ramverk finns eller kommer snart att finnas tillgänglig på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de respektive nationella centralbankerna.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Implementering av Eurosystemets förväntningar som övervakare av systemviktiga betalningssystem verksamma i euroområdet

Den 27 januari 2012 tog ECB-rådet del av en uppföljningsrapport till Eurosystemets utvärderingsrapport Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems, publicerad på ECB:s webbplats i september 2010. ECB-rådet godkände slutsatserna i uppföljningsbedömningen att majoriteten av rekommendationerna har uppfyllts av de berörda systemoperatörerna och att ingen av de öppna rekommendationerna är avgörande för att de system som berörs ska kunna fungera smidigt.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om pensionsreformer i den irländska offentliga sektorn

Den 26 januari 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/6 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter och reformer.

ECB-yttrande om ramverket för kassakrav i Rumänien

Den 10 februari 2012 antog ECB-rådet yttrande (CON/2012/7) på begäran av Banca Naţională a României.

ECB-yttrande om det grekiska systemet för övervakning av transaktioner i kontoförda värdeandelar

Den 10 februari 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/8 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om statskassans likviditetsförvaltning hos Banca d’Italia och urvalet av motparter i transaktioner som hänger samman därmed

Den 13 februari 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/9 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EC om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och kommissionens direktiv 2007/14/EC

Den 10 februari 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/10 på begäran av Europeiska unionens råd. Yttrandet kommer snart att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en omorganisering av den finansiella sektorn i Spanien

Den 15 februari 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/11 på begäran av den biträdande ministern för ekonomiska frågor och konkurrens.

ECB-yttrande om spanska statsgarantier

Den 20 februari 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/13 på begäran av chefen för Banco de España, å den spanska affärsministerns vägnar.

Statistik

Uppdatering av ECBS offentliga åtagande gällande europeisk statistik

Den 2 februari 2012 godkände ECB-rådet en ändrad version av ECBS:s offentliga åtagande för europeisk statistik i syfte att förstärka dess konvergens med uppförandekoden för europeisk statistik som utarbetats av kommittén för det europeiska statistiksystemet. Det uppdaterade åtagandet kommer snart att finnas tillgängligt på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece

Den 10 februari 2012 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2012/1 om externa revisorer för Bank of Greece. Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media