Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2012

Externe communicatie

Wijziging in het publicatiebeleid van de ECB

Op 16 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur besloten het op grote schaal drukken van exemplaren van het jaarverslag van de ECB met ingang van 2013 verder te beperken. De ECB zal geen gedrukte exemplaren meer verspreiden tenzij lezers zich registreren om hun abonnement te verlengen. Het bij de Statuten voorgeschreven jaarverslag zal online als pdf-bestand ter beschikking worden gesteld in 21 officiële talen van de EU. De Engelstalige versie zal tevens als e-PUB worden gepubliceerd.

Markttransacties

Aanvaarding van nationale kaders voor aanvullende vorderingen uit kredietovereenkomsten

Na zijn besluit van 8 december 2011 om nationale centrale banken van het Eurosysteem toe te staan tijdelijk aanvullende inbare vorderingen uit kredietovereenkomsten die aan bepaalde beleenbaarheidsvoorwaarden voldoen als onderpand te aanvaarden, heeft de Raad van Bestuur op 9 februari 2012 zijn goedkeuring gehecht aan de kaders die door Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, de Oesterreichische Nationalbank en Banco de Portugal waren voorgelegd. Een persbericht hierover is op dezelfde dag op de website van de ECB geplaatst. Nadere gegevens over deze kaders kunnen worden gevonden op de website van de ECB en de betrokken nationale centrale banken of zullen daarop spoedig ter beschikking worden gesteld.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Tenuitvoerlegging van de bedrijfscontinuïteitstoezichtsverwachtingen van het Eurosysteem door betalingssystemen van systeembelang die actief zijn in het eurogebied

Op 27 januari 2012 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het verslag over het gevolg dat aan het “Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems” is gegeven. Dit verslag is in september 2010 op de website van de ECB geplaatst. De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de conclusies van de beoordeling dat de meerderheid van de betrokken systeembeheerders gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen en dat geen van de niet-omgezette aanbevelingen kritiek is voor de soepele werking van de systemen.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake pensioenhervormingen in de Ierse overheidssector

Op 26 januari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/6.

Advies van de ECB inzake het stelsel van minimumreserves in Roemenië

Op 10 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/7.

Advies van de ECB inzake het Griekse controlestelsel voor transacties in giraal overdraagbare effecten

Op 10 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/8.

Advies van de ECB inzake het liquiditeitsbeheer in de schatkistrekeningen van Banca d’Italia en de selectie van tegenpartijen voor daarmee verband houdende transacties

Op 13 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/9.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie

Op 10 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/10. Het advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake de reorganisatie van de Spaanse financiële sector

Op 15 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de adjunct-minister van Economische Zaken en Concurrentievermogen, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/11.

Advies van de ECB inzake Spaanse overheidsgaranties

Op 20 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de president van Banco de España namens de Spaanse staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/13.

Statistieken

Uitbreiding van het publieke engagement van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken

Op 2 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een gewijzigde versie van de “Public commitment on European Statistics by the ESCB” met het oog op de versterking van de convergentie van de statistieken met de European Statistics Code of Practice die is opgesteld door de European Statistical System Committee. De bijgewerkte verklaring wordt binnenkort in alle EU-talen op de website van de ECB geplaatst.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece

Op 10 februari 2012 heeft de Raad van Bestuur aanbeveling ECB/2012/1 betreffende de externe accountants van de Bank of Greece vastgesteld. De aanbeveling is in het Publicatieblad van de Europese Unie en gepubliceerd en op de website van de ECB geplaatst.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media