Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2012

Komunikacja zewnętrzna

Zmiana polityki wydawniczej EBC

16 lutego 2012 r. Rada Prezesów postanowiła, że od roku 2013 drukowana wersja Raportu Rocznego EBC będzie wydawana w jeszcze mniejszym nakładzie. Wersje drukowane będą nadal rozsyłane, jeśli odbiorcy zgłoszą chęć przedłużenia prenumeraty. Raport Roczny, należący do publikacji przewidzianych w statucie, będzie nadal dostępny online w 21 językach urzędowych UE w formacie pdf oraz w języku angielskim w formacie e-PUB.

Operacje rynkowe

Zatwierdzenie krajowych zasad akceptacji dodatkowych należności kredytowych

W związku z podjęciem 8 grudnia 2011 r. decyzji zezwalającej krajowym bankom centralnym Eurosystemu, by jako zabezpieczenie tymczasowo przyjmowały dodatkowe, regularnie obsługiwane należności kredytowe spełniające określone kryteria kwalifikacji, Rada Prezesów zatwierdziła 9 lutego 2012 r. projekty zasad akceptacji przedstawione przez banki centralne Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Austrii i Portugalii. W tym samym dniu w serwisie internetowym EBC ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie. Więcej informacji na temat tych zasad znajduje się lub zostanie wkrótce podane w serwisach internetowych EBC i krajowych banków centralnych.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Wdrożenie oczekiwań Eurosystemu dotyczących nadzoru nad ciągłością działalności systemowo ważnych systemów płatności działających w strefie euro

27 stycznia 2012 r. Rada Prezesów zapoznała się ze sprawozdaniem z działań związanych z raportem Eurosystemu z oceny wdrożenia oczekiwań dotyczących nadzoru nad ciągłością działalności systemowo ważnych systemów płatności działających w strefie euro ( Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems), który został opublikowany w serwisie internetowym EBC we wrześniu 2010 r. Rada zatwierdziła wnioski z oceny, zgodnie z którymi większość zaleceń została wykonana przez odpowiednich operatorów systemów, a żadne z niewykonanych jeszcze zaleceń nie ma krytycznego znaczenia dla niezakłóconego funkcjonowania przedmiotowych systemów.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie reform emerytalnych w sektorze publicznym Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/6 w dniu 26 stycznia 2012 r. na wniosek irlandzkiego ministra wydatków publicznych i reform.

Opinia EBC w sprawie zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/7 w dniu 10 lutego 2012 r. na wniosek banku centralnego Rumunii.

Opinia EBC w sprawie systemu monitorowania transakcji na zdematerializowanych papierach wartościowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/8 w dniu 10 lutego 2012 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zarządzania płynnością na rachunkach skarbu państwa prowadzonych przez Banca d’Italia oraz wyboru kontrahentów do związanych z tym operacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/9 w dniu 13 lutego 2012 r. na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/10 w dniu 10 lutego 2012 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej. Opinia zostanie wkrótce ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie reorganizacji hiszpańskiego sektora finansowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/11 w dniu 15 lutego 2012 r. na wniosek wiceministra gospodarki i konkurencyjności.

Opinia EBC w sprawie gwarancji udzielanych przez państwo hiszpańskie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/13 w dniu 20 lutego 2012 r. na wniosek prezesa banku centralnego Hiszpanii, występującego w imieniu sekretarza stanu ds. gospodarki.

Statystyka

Aktualizacja publicznego zobowiązania ESBC dotyczącego statystyki europejskiej

2 lutego 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację publicznego zobowiązania ESBC dotyczącego statystyki europejskiej, aby bardziej dostosować je do Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej opracowanego przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego. Zaktualizowana wersja publicznego zobowiązania ukaże się wkrótce we wszystkich językach UE w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece

10 lutego 2012 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2012/1 w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Grecji. Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami