Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2011 г.

Пазарни операции

Съгласувани действия на централните банки за преодоляване на натиска на глобалните парични пазари

На 30 ноември 2011 г. ЕЦБ, централната банка на Канада, централната банка на Обединеното кралство ( Bank of England), централната банка на Япония, Федералният резерв и Швейцарската национална банка съвместно обявиха съгласувани действия, с които засилват капацитета си да осигуряват ликвидна подкрепа на глобалната финансова система. В този контекст Управителният съвет на ЕЦБ взе решение в сътрудничество с другите централни банки да създаде временна мрежа от реципрочни суап линии с партньорските централни банки, за срок до 1 февруари 2013 г. Целта на тази мрежа е да направи възможно предоставянето при необходимост на валута, различна от националната, в допълнение към съществуващите операции в щатски долари. Освен това Управителният съвет реши да провежда редовно съществуващите операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари при по-ниска цена и да намали първоначалния марж за тримесечните операции в щатски долари, въвеждайки същевременно ежеседмични изисквания за предоставяне на допълнително обезпечение. Прессъобщението по този повод и подробности по операциите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Мерки в подкрепа на банковото кредитиране и функционирането на паричния пазар

На 8 декември 2011 г. Управителният съвет одобри допълнителни мерки за засилена кредитна подкрепа, с които да подпомогне банковото кредитиране и ликвидността на паричния пазар в еврозоната. По-специално, Управителният съвет взе решение: i) да проведе две операции по дългосрочно рефинансиране с матуритет 36 месеца и възможност за ранно изплащане след една година; ii) да прекрати засега операциите по фино регулиране, които се провеждат на последния ден от всеки период на поддържане; iii) да намали нормата на резервите от 2 % на 1 %, считано от периода на поддържане на резервите, който започва от 18 януари 2012 г.; и iv) да увеличи достъпа до обезпечения. На 14 декември 2011 г. Управителният съвет прие съответните правни актове, необходими за прилагането на тези мерки, а именно Решение на ЕЦБ относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2011/25) и Регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2011/26). Подробна информация за всички тези мерки е представена в прессъобщение, достъпно на уебсайта на ЕЦБ. Посочените по-горе правни актове ще бъдат публикувани скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Оценка на преки и релейни връзки между системите за сетълмент на ценни книжа в еврозоната

На 24 ноември 2011 г. Управителният съвет одобри оценката на нови преки и релейни връзки, допустими за използване за обезпечаване по кредитните операции на Евросистемата. Прессъобщение по този повод и актуализиран списък на всички допустими преки и релейни връзки са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение в Италия

На 18 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения и финансите на Италия (CON/2011/94).

Становище на ЕЦБ относно рекапитализирането на кредитните институции от португалската държава

На 22 ноември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на държавния министър на финансите на Португалия (CON/2011/95).

Становище на ЕЦБ относно фискалната отговорност в Словакия

На 5 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Комитета на Националния съвет на Словашката република по финанси и бюджет (CON/2011/96).

Становище на ЕЦБ относно представителство и плащането на квоти в Международния валутен фонд на Естония

На 5 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на парламента на Естония ( Riigikogu) (CON/2011/97).

Становище на ЕЦБ относно законодателното уреждане на финансирането на централния регистър на номерата на банкови сметки в Белгия

На 7 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/98).

Становище на ЕЦБ относно преработените изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas

На 7 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Литва ( Lietuvos bankas) (CON/2011/99).

Становище на ЕЦБ относно законодателство на Финландия за пазарите на ценни книжа

На 7 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Финландия (CON/2011/101).

Становище на ЕЦБ относно плащането във връзка с увеличаването на румънската квота в Международния валутен фонд

На 9 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României) (CON/2011/102).

Становище на ЕЦБ относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите в Белгия

На 12 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/103).

Становище на ЕЦБ относно Magyar Nemzeti Bank

На 14 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на националната икономика на Унгария (CON/2011/104).

Становище на ЕЦБ относно истинност на евромонети, обработката на негодни за обращение евромонети, както и налагането на административни мерки и санкции в Малта

На 9 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Малта (CON/2011/105).

Становище на ЕЦБ относно независимостта на Magyar Nemzeti Bank

На 22 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище (CON/2011/106), което, заедно с прессъобщение по темата, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно измененията в гръцкия режим за преструктуриране на кредитни институции

На 22 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Гърция (CON/2011/107). Становището ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Изменение на правните актове относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика

На 9 декември 2011 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕЦБ/2011/23) и Препоръка (ЕЦБ/2011/24) относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика. Преработените Насоки включват промени в релевантните международни статистически стандарти, а Препоръката е насочена към Централната статистическа служба на Ирландия и Националната статистическа служба на Малта, които съставят статистика на платежния баланс и международната инвестиционна позиция в тези държави-членки. И двата правни акта ще бъдат публикувани скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Становище на Управителния съвет на ЕЦБ относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 7 декември 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на председателя на Европейския съвет (CON/2011/100).

Председател на Комитета за международни отношения (IRC)

На 8 декември 2011 г. Управителният съвет назначи Волфганг Духачек, заместник-управител на централната банка на Австрия ( Oesterreichische Nationalbank), за председател на Комитета за международни отношения, с незабавно действие. Неговият мандат като председател на IRC изтича на 31 август 2013 г., едновременно с изтичането на мандатите на председателите на останалите комитети на Евросистемата/ЕСЦБ, (пре)назначени от Управителния съвет на 22 юли 2010 г. за период от три години.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank

На 9 декември 2011 г. Управителният съвет прие препоръка до Съвета относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2011/22). Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Бюджет и план за обществени поръчки за 2012 г. на Службата за координиране на обществени поръчки в Евросистемата (ЕРСО)

На 19 декември 2011 г. Управителният съвет одобри бюджета и плана за обществени поръчки за 2012 г. на Службата за координиране на обществени поръчки в Евросистемата.

Покана към централната банка на Хърватия (Hrvatska narodna banka) да участва като наблюдател в Генералния съвет и в комитетите на ЕСЦБ

На 21 декември 2011 г. Управителният съвет взе решение да даде статут на наблюдатели на експерти от централната банка на Хърватия в комитетите на ЕСЦБ, когато те заседават в състав ЕСЦБ. На 22 декември 2011 г. Генералният съвет взе решение да покани управителя на централната банка на Хърватия да участва като наблюдател на неговите заседания. Тези решения, които са в съответствие с възприетия подход за централните банки от десетте присъединяващи се държави през 2003 г. и за България и Румъния през 2005 г., са следствие от подписването от Хърватия на Договора за присъединяване от 9 декември 2011 г.

Насоки на ЕЦБ за изменение на правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в ЕСЦБ

На 21 декември 2011 г. Управителният съвет прие Насоки на ЕЦБ за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2011/27). Насоките ще бъдат публикувани скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Емитиране на банкноти и монети / Банкноти

Решение на ЕЦБ относно обема на монетите, които ще се емитират през 2012 г.

На 1 декември 2011 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2011/21 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2012 г. Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите