Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2011

Marknadsoperationer

Gemensam centralbanksaktion för att minska trycket på de globala penningmarknaderna

Den 30 november 2011 tillkännagav ECB, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve och Swiss National Bank gemensamt samordnade åtgärder för att förbättra sina möjligheter att tillhandahålla likviditetsstöd till det globala finanssystemet. I det sammanhanget beslutade ECB-rådet i samarbete med andra centralbanker att etablera ett temporärt nätverk av ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) med partnercentralbankerna, vilka ska gälla till och med den 1 februari 2013. Syftet med nätverket är att vid behov göra det möjligt att tillhandhålla utländsk valuta som ett komplement till de nuvarande transaktionerna i US-dollar. Vidare beslutade ECB-rådet att regelbundet genomföra de nuvarande likvidiserande USD-transaktionerna till ett lägre pris och att sänka den tidigare säkerhetsmarginalen för USD-transaktioner med en löptid på tre månader samt att introducera veckovisa tilläggssäkerheter. Ett pressmeddelande och mer detaljinformation finns på ECB:s webbplats.

Åtgärder till stöd för bankutlåning och aktiviteter på penningmarknaden

Den 8 december 2011 godkände ECB-rådet ytterligare åtgärder för utvidgat kreditstöd för att stödja bankutlåning och för att förbättra likviditeten på euroområdets penningmarknad. ECB-rådet beslutade att i) genomföra två långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på 36 månader med möjlighet till tidig återbetalning efter ett år, ii) tills vidare upphöra med de finjusterande transaktionerna den sista dagen i uppfyllandeperioden, iii) minska kassakravsprocenten från 2 procent till 1 procent från och med den uppfyllandeperiod som börjar den 18 januari 2012, och iv) att öka tillgången på säkerheter. Den 14 december 2011 antog ECB-rådet de rättsakter som möjliggör verkställandet av dessa åtgärder, nämligen ett ECB-beslut om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2011/25) samt en ECB-förordning om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2011/26). Mer information om alla dessa åtgärder finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats. Dessa rättsakter publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Bedömning av direkta länkar och relälänkar mellan avvecklingssystem för värdepapper i euroområdet

Den 24 november 2011 godkände ECB-rådet bedömningen av nya direkta länkar och relälänkar som kan godtas som säkerheter i Eurosystemets kredittransaktioner. På ECB:s webbplats finns ett pressmeddelande om detta samt den uppdaterade listan med alla godtagna direkta länkar och relälänkar.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter i Italien

Den 18 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet (CON/2011/94).

ECB-yttrande om statlig rekapitalisering av kreditinstitut

Den 22 november 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av den portugisiska finansministern (CON/2011/95).

ECB-yttrande om ansvarsfull skattepolitik i Slovakien

Den 5 december 2011 godkände ECB-rådet detta yttrande på begäran av finans- och budgetkommittén i Republiken Slovakiens nationella råd (CON/2011/96).

ECB-yttrande om representation och om inbetalning av IMF-kvoter

Den 5 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Riigikogu (Estlands parlament) (CON/2011/97).

ECB-yttrande om lagstiftningen avseende finansieringen av det centrala registret över bankkontonummer i Belgien

Den 7 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/98).

ECB-yttrande om nya ändringarna av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition

Den 7 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Lietuvos bankas (CON/2011/99).

ECB-yttrande om finsk lagstiftning för värdepappersmarknaderna 

Den 7 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Finland (CON/2011/101).

ECB-yttrande om ökning av Rumäniens IMF-kvot

Den 9 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Banca Naţională a României (CON/2011/102).

ECB-yttrande om inrättande och finansiering av en avvecklingsfond och om ändrade regler för beräkningen av avgifter till insättningsgarantin i Belgien

Den 12 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/103).

ECB-yttrande om Magyar Nemzeti Bank

Den 14 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi (CON/2011/104).

ECB-yttrande om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation samt föreläggande av administrativa åtgärder och viten i Malta

Den 9 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Central Bank of Malta (CON/2011/105).

ECB-yttrande om Magyar Nemzeti Banks oberoende

Den 22 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande (CON/2011/106). Yttrandet, och ett tillhörande pressmeddelande, finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar av de grekiska reglerna för avveckling av kreditinstitut

Den 22 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Grekland (CON/2011/107). Yttrandet publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Statistik

Ändring av rättsakter om kraven för ECB:s statistikrapportering på området extern statistik

Den 9 december 2011 antog ECB-rådet en riktlinje (ECB/2011/23) och en rekommendation (ECB/2011/24) om ECB:s rapporteringskrav avseende extern statistik. Omarbetningen av riktlinjerna inkluderade ändringar av de aktuella internationella statistiska standarderna medan rekommendationen riktar sig till Irlands och Maltas statistiska centralbyråer som sammanställer statistiken för betalningsbalans och den finansiella utlandsställningen i dessa medlemsstater. Båda rättsakterna publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rådets yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion

Den 7 december 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska rådets ordförande (CON/2011/100).

Ordförande för Kommittén för internationella förbindelser (IRC)

Den 8 december 2011 utsåg ECB-rådet Wolfgang Duchatczek, vice centralbankschef för Oesterreichische Nationalbank, till ny ordförande för IRC. Han tillträder sin post omedelbart. Hans mandatperiod löper ut den 31 augusti 2013, samtidigt som mandatperioderna för samtliga av Eurosystemets/ECBS kommittéordföranden, vilka (åter-)utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2010 för en treårsperiod.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank

Den 9 december 2011 antog ECB-rådet en rekommendation till rådet om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22). Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Budget och upphandlingsplan för 2012 för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet (EPCO)

Den 19 december 2011 godkände ECB-rådet EPCO:s budget- och upphandlingsplan för 2012.

Inbjudan till Hrvatska narodna banka (Kroatiens centralbank) att delta som observatör i ECB-rådets och ESCB:s kommittéer

Den 21 december 2011 beslutade ECB-rådet att ge observatörsstatus till experter från Hrvatska narodna banka i ECBS:s kommittéer när de sammanträder i ECBS-sammanställning. Den 22 december 2011 beslutade ECB-rådet att bjuda in chefen för Kroatiens centralbank till sina möten, för att delta som observatör. Dessa beslut kommer efter att Kroatien skrivit under anslutningsfördraget den 9 december 2011 och är i linje med det tillvägagångssätt som antogs för centralbankerna i de tio anslutandeländerna 2003 och för Bulgarien och Rumänien 2005.

ECB-riktlinje om ändring av den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom ECBS

Den 21 december 2011 antog ECB-rådet en riktlinje, om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2011/27). Riktlinjen publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt/Sedlar

ECB- beslut om den mängd mynt som ska ges ut 2012

Den 1 december 2011 antog ECB-rådet ett beslut (ECB/21/21) om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2011. Beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media