Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2011

Markkinaoperaatiot

Keskuspankkien koordinoidut toimet jännitteiden lievittämiseksi maailman rahamarkkinoilla

EKP, Englannin pankki sekä Japanin, Kanadan, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankit ilmoittivat yhdessä koordinoiduista toimista, joilla lisätään niiden kykyä tarjota likviditeettitukea maailman rahoitusjärjestelmälle. EKP:n neuvosto päätti yhdessä muiden keskuspankkien kanssa tilapäisten valuutanvaihtojärjestelyjen verkostosta mukana olevien keskuspankkien kesken. Valuutanvaihtojärjestelyjä jatketaan 1.2.2013 saakka. Verkoston myötä muun kuin kotimaan valuutan määräistä rahoitusta voidaan jakaa tarvittaessa muutenkin kuin nykyisissä Yhdysvaltain dollarin määräisissä operaatioissa. EKP:n neuvosto päätti lisäksi toteuttaa nykyisiä Yhdysvaltain määräistä likviditeettiä lisääviä operaatioita säännöllisesti ja aiempaa edullisemmin sekä pienentää alkumarginaalia Yhdysvaltain dollarin määräisissä kolmen kuukauden operaatioissa. Vakuuksien muutospyyntöjä aletaan samalla esittää viikoittain. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu lehdistötiedote sekä tarkempia tietoja toimista.

Pankkien luotonantoa ja rahamarkkinoiden toimintaa tukevat toimet

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.12.2011 tehostettuun luotonannon tukemiseen liittyviä lisätoimia, joilla tuetaan pankkien luotonantoa ja likviditeettitilannetta euroalueen rahamarkkinoilla. EKP:n neuvosto päätti toteuttaa kaksi pitempiaikaista rahoitusoperaatiota, joiden maturiteetti on 36 kuukautta ja joihin liittyy mahdollisuus ennenaikaiseen takaisinmaksuun vuoden kuluttua. Hienosäätöoperaatioiden toteuttaminen pitoajanjaksojen viimeisenä päivänä lopetetaan toistaiseksi. Velvoiteprosentti lasketaan kahdesta yhteen prosenttiin 18.1.2012 alkavasta pitojaksosta lähtien. Lisäksi käytettävissä olevien vakuuksien määrää kasvatetaan. EKP:n neuvosto hyväksyi 14.12.2011 toimien toteuttamiseksi tarvittavat säädökset eli EKP:n päätöksen eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EKP/201125) ja EKP:n asetuksen vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 muuttamisesta (EKP/2011/26). Tarkempia tietoja kaikista näistä toimista on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa. Säädökset julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten suorien ja ketjutettujen linkkien arviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.11.2011 eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksien siirrossa hyväksyttävien uusien suorien ja ketjutettujen linkkien arvioinnin. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu lehdistötiedote sekä ajantasainen luettelo hyväksytyistä suorista ja ketjutetuista linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto väärentämisen torjunnasta ja käteisrahan kierron laadun säilyttämisestä Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2011 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/94.

EKP:n lausunto Portugalin valtion toimista luottolaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 22.11.2011 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/95.

EKP:n lausunto finanssipoliittisesta vastuusta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2011 Slovakian tasavallan kansallisen neuvoston talousarviosta ja finanssipolitiikasta vastaavan komitean pyynnöstä lausunnon CON/2011/96.

EKP:n lausunto Viron edustuksesta ja jäsenosuuden maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2011 Viron parlamentin Riigikogun pyynnöstä lausunnon CON/2011/97.

EKP:n lausunto pankkitilinumeroiden keskusrekisterin rahoittamista koskevasta lainsäädännöstä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/98.

EKP:n lausunto Lietuvos bankasin voitonjakosääntöjen tarkistetuista muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2011 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/99.

EKP:n lausunto Suomen arvopaperimarkkinalainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2011 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/101.

EKP:n lausunto Romanian jäsenosuuden korotuksen maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2011 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/102.

EKP:n lausunto kriisinratkaisurahaston perustamisesta sekä talletussuojajärjestelmän vuosimaksujen määräytymisperusteiden muuttamisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 12.12.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/103.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankista

EKP:n neuvosto antoi 14.12.2011 Unkarin talousministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/104.

EKP:n lausunto eurometallirahojen aitoudentarkastuksesta, kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä sekä hallinnollisten toimenpiteiden ja sanktioiden soveltamisesta

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2011 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/105.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2011 lausunnon CON/2011/106. Lausunto ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kreikan luottolaitosten kriisinratkaisujärjestelmään tehdyistä muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2011 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/107. Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen säädösten muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2011 suuntaviivat (EKP/2011/23) ja suosituksen (EKP/2011/24) ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista. Uudelleenlaadituissa suuntaviivoissa on otettu huomioon kansainvälisten tilastostandardien muutoksia, ja suositus on suunnattu Irlannin ja Maltan tilastotoimistoille, jotka kokoavat näiden jäsenvaltioiden maksutasetilastot ja ulkomaista varallisuutta koskevat tilastot. Molemmat säädökset julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2011 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2011/100.

Kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 8.12.2011 kansainvälisten suhteiden komitean (International Relations Committee, IRC) puheenjohtajaksi Itävallan keskuspankin varapääjohtajan Wolfgang Duchatczekin. Kansainvälisten suhteiden komitean uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.8.2013 eli samaan aikaan kuin muiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 22.7.2010.

EKP:n lausunto Euroopan unionin neuvostolle De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2011 EU:n neuvostolle suosituksen Alankomaiden keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2011/22). Suositus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän hankintatoimisto – talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2012

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.12.2011 Eurojärjestelmän hankintatoimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) talousarvion ja hankintasuunnitelman vuodelle 2012.

Kroatian keskuspankin edustajien osallistuminen EKP:n yleisneuvoston ja EKPJ:n komiteoiden kokouksiin tarkkailijoina

EKP:n neuvosto päätti 21.12.2011, että Kroatian keskuspankin asiantuntijat voivat osallistua tarkkailijoina EKPJ:n komiteoiden kokouksiin niiden kokoontuessa EKPJ:n kokoonpanossa. Yleisneuvosto päätti 22.12.2011, että Kroatian keskuspankin pääjohtaja voi osallistua sen kokouksiin tarkkailijana. Samoin toimittiin vuonna 2003 EU:hun liittymässä olleiden kymmenen maan keskuspankkien sekä vuonna 2005 Bulgarian ja Romanian keskuspankkien suhteen. Kroatia allekirjoitti liittymissopimuksen 9.12.2011.

EKP:n suuntaviivat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä EKPJ:ssä

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2011 EKP:n suuntaviivat EKP/2011/27, joilla muutetaan kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettuja suuntaviivoja EKP/2010/20. Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

EKP:n päätös vuonna 2012 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä

EKP:n neuvosto teki 1.12.2011 päätöksen vuonna 2012 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2011/21). Päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle