Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2011

Operácie na trhu

Koordinovaný postup centrálnych bánk zameraný na zmiernenie tlakov na globálnych peňažných trhoch

ECB, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federálny rezervný systém a Swiss National Bank dňa 30. novembra 2011 spoločne informovali o koordinovaných opatreniach zameraných na zvyšovanie svojich možností poskytovať pomoc globálnemu finančnému systému vo forme likvidity. Rada guvernérov ECB v tejto súvislosti v spolupráci s ďalšími centrálnymi bankami rozhodla o zriadení dočasnej siete vzájomných swapových liniek s partnerskými centrálnymi bankami, ktoré zostanú v platnosti do 1. februára 2013. Cieľom tejto siete je umožniť, aby v prípade potreby popri existujúcich operáciách na dodanie likvidity v amerických dolároch bolo možné poskytovať aj inú než domácu menu. Rada guvernérov okrem toho rozhodla, že bude pravidelne realizovať existujúce operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch pri nižšej cene, zníži počiatočnú maržu na trojmesačné operácie v amerických dolároch a zavedie týždňové výzvy na vyrovnanie marží. Súvisiaca tlačová správa a ďalšie podrobnosti týkajúce sa realizácie uvedených rozhodnutí sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Opatrenia na podporu poskytovania bankových úverov a povzbudenie aktivity na peňažnom trhu

S cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov a likviditu na peňažnom trhu v eurozóne schválila Rada guvernérov dňa 8. decembra 2011 ďalšie opatrenia rozšírenej úverovej podpory. Rada guvernérov prijala predovšetkým nasledovné rozhodnutia: i) uskutočniť dve dlhodobejšie refinančné operácie so splatnosťou 36 mesiacov a možnosťou predčasného splatenia po uplynutí jedného roka; ii) dočasne pozastaviť dolaďovacie operácie uskutočňované v posledný deň každého udržiavacieho obdobia; iii) znížiť mieru povinných minimálnych rezerv z 2 % na 1 % od udržiavacieho obdobia začínajúceho 18. januára 2012; a iv) zvýšiť dostupnosť kolaterálu. Dňa 14. decembra 2011 Rada guvernérov prijala právne akty potrebné k zavedeniu týchto opatrení, najmä rozhodnutie ECB o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2011/25) a nariadenie ECB, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2011/26). Podrobnejšie informácie o všetkých opatreniach sú uvedené v tlačovej správe, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Uvedené právne akty budú onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Hodnotenie priamych a nepriamych prepojení medzi systémami vysporiadania obchodov s cennými papiermi v eurozóne

Dňa 24. novembra 2011 Rada guvernérov schválila hodnotenie nových priamych a nepriamych prepojení, ktoré bude možné využívať pri kolateralizácii úverových operácií Eurosystému. Súvisiaca tlačová správa a aktualizovaný zoznam všetkých vyhovujúcich priamych a nepriamych prepojení sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k ochrane pred falšovaním peňazí a k zachovaniu kvality obehu hotovosti v Taliansku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 18. novembra 2011 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií (CON/2011/94).

Stanovisko ECB k rekapitalizácii úverových inštitúcií portugalským štátom

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 22. novembra 2011 na žiadosť portugalského ministra štátnych záležitostí a financií (CON/2011/95).

Stanovisko ECB k rozpočtovej zodpovednosti na Slovensku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 5. decembra 2011 na žiadosť Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (CON/2011/96).

Stanovisko ECB k zastúpeniu Estónska a úhrade podielov jeho kvóty v Medzinárodnom menovom fonde

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 5. decembra 2011 na žiadosť estónskeho parlamentu Riigikogu (CON/2011/97).

Stanovisko ECB k právnym predpisom upravujúcim financovanie centrálneho registra čísel bankových účtov v Belgicku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. decembra 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/98).

Stanovisko ECB k revidovaným zmenám pravidiel upravujúcich rozdeľovanie zisku Lietuvos bankas

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. decembra 2011 na žiadosť Lietuvos bankas (CON/2011/99).

Stanovisko ECB k právnym predpisom Fínska týkajúcim sa trhov s cennými papiermi

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. decembra 2011 na žiadosť fínskeho ministarstva financií (CON/2011/101).

Stanovisko ECB k uhradeniu navýšenia kvóty Rumunska v Medzinárodnom menovom fonde

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. decembra 2011 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2011/102).

Stanovisko ECB k zriadeniu a financovaniu záchranného fondu a k upravenému výpočtu príspevkov do systému ochrany vkladov v Belgicku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 12. decembra 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/103).

Stanovisko ECB k Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 14. decembra 2011 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva (CON/2011/104).

Stanovisko ECB k overovaniu pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu a k zavádzaniu administratívnych opatrení a ukladaní sankcií na Malte

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. decembra 2011 na žiadosť Central Bank of Malta (CON/2011/105).

Stanovisko ECB k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 22. decembra 2011 (CON/2011/106). Stanovisko je spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 22. decembra 2011 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2011/107). Stanovisko bude onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Zmeny a doplnenia právnych aktov týkajúcich sa požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky

Dňa 9. decembra 2011 Rada guvernérov prijala usmernenie (ECB/2011/23) a odporúčanie (ECB/2011/24) o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky. Prepracované znenie usmernenia obsahuje zmeny v príslušných medzinárodných štatistických štandardoch a uvedené odporúčanie sa týka Ústredného štatistického úradu v Írsku a Národného štatistického úradu na Malte, ktoré zostavujú štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície v daných členských štátoch. Obidva právne akty budú v krátkom čase zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Stanovisko Rady guvernérov ECB k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. decembra 2011 na žiadosť predsedu Európskej rady (CON/2011/100).

Predseda Výboru ESCB pre medzinárodné vzťahy (IRC)

Dňa 8. decembra 2011 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Wolfganga Duchatczeka, viceguvernéra Oesterreichische Nationalbank, za predsedu Výboru ESCB pre medzinárodné vzťahy (IRC). Jeho funkčné obdobie predsedu IRC skončí 31. augusta 2013, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala, do ich funkcií 22. júla 2010 na trojročné obdobie.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank

Dňa 9. decembra 2011 Rada guvernérov prijala odporúčanie Rade EÚ o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22). Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) na rok 2012

Dňa 19. decembra 2011 Rada guvernérov schválila rozpočet a plán obstarávania EPCO na rok 2012.

Výzva Chorvátskej národnej banke (Hrvatska narodna banka) zúčastniť sa na zasadaniach Generálnej rady a výboroch ESCB ako pozorovateľ

Dňa 21. decembra 2011 sa Rada guvernérov rozhodla udeliť odborníkom Hrvatska narodna banka štatút pozorovateľov vo všetkých výboroch ESCB vždy, keď zasadajú v zložení ESCB. Dňa 22. decembra 2011 sa Generálna rada rozhodla pozvať guvernéra Chorvátskej centrálnej banky, aby sa zúčastnil na ich zasadaniach ako pozorovateľ. Tieto rozhodnutia, ktoré sú v súlade s postupom prijatým voči desiatim centrálnym bankám kandidátskych krajín v roku 2003 a voči Bulharsku a Rumunsku v roku 2005, nadväzujú na podpis Zmluvy o pristúpení Chorvátskom dňa 9. decembra 2011.

Usmernenie ECB, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v ESCB

Dňa 21. decembra 2011 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB, ktorým a mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2011/27). Usmernenie bude v krátkom čase zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí/ Bankovky

Rozhodnutie ECB o objeme emisie mincí v roku 2012

Dňa 1. decembra 2011 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2011/21 o schválení objemu emisie mincí v roku 2012. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá