Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2011

Tržne operacije

Usklajeni ukrepi centralnih bank za zmanjšanje pritiskov na svetovnih denarnih trgih

Centralne banke Kanade, Združenega kraljestva, Japonske, ZDA in Švice ter Evropska centralna banka so 30. novembra 2011 napovedale usklajene ukrepe za povečanje likvidnostne podpore, ki jo lahko zagotavljajo svetovnemu finančnemu sistemu. V tem kontekstu je Svet ECB v sodelovanju z drugimi centralnimi bankami sklenil, da bo vzpostavil začasno mrežo povratnih zamenjalnih linij s partnerskimi centralnimi bankami, ki bo delovala do 1. februarja 2013. Namen mreže je zagotavljanje sredstev v tuji valuti, če bo to potrebno poleg obstoječih operacij v ameriških dolarjih. Svet ECB je nadalje sklenil, da bo redno izvajal obstoječe operacije za zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih po znižani ceni in da bo zmanjšal začetno kritje za trimesečne operacije v ameriških dolarjih ter obenem uvedel tedenske pozive h kritju. S tem povezano sporočilo za javnost in dodatne informacije o operacijah so objavljeni na spletni strani ECB.

Ukrepi za spodbujanje bančnega posojanja in aktivnosti denarnega trga

Svet ECB je 8. decembra 2011 odobril dodatne ukrepe v okviru okrepljene podpore kreditiranju, da bi podprl bančno posojanje in raven likvidnosti na denarnem trgu euroobmočja. Predvsem je Svet sklenil, da bo i) izvedel dve operaciji dolgoročnejšega refinanciranja z zapadlostjo 36 mesecev in možnostjo predčasnega odplačila po enem letu; ii) začasno prenehal izvajati operacije finega uravnavanja, ki se izvajajo na zadnji dan v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv; iii) znižal stopnjo obveznih rezerv z 2% na 1%, ki bo začela veljati v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se začne 18. januarja 2012, in iv) povečal obseg finančnega premoženja, ki se lahko uporabi kot zavarovanje v operacijah refinanciranja. Svet ECB je 14. decembra 2011 sprejel pravna akta, ki sta potrebna za izvedbo teh ukrepov, namreč Sklep ECB o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2011/25) ter Uredbo ECB o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2011/26). Podrobnejše informacije o teh ukrepih so objavljene v sporočilu za javnost na spletni strani ECB. Oba pravna akta bosta kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Ocena neposrednih in relejskih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev v euroobmočju

Svet ECB je 24. novembra 2011 odobril oceno novih neposrednih in relejskih povezav, ki so primerne za uporabo pri zavarovanju kreditnih operacij Eurosistema. S tem povezano sporočilo za javnost in posodobljeni seznam vseh primernih neposrednih in relejskih povezav sta objavljana na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka v Italiji

Svet ECB je 18. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance (CON/2011/94).

Mnenje ECB o dokapitalizaciji kreditnih institucij s strani države na Portugalskem

Svet ECB je 22. novembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo portugalskega ministra za državne zadeve in finance (CON/2011/95).

Mnenje ECB o fiskalni odgovornosti na Slovaškem

Svet ECB je 5. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovaškega parlamentarnega odbora za finance in proračun (CON/2011/96).

Mnenje ECB o zastopstvu Estonije in njenem plačilu kvote v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 5. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo estonskega parlamenta (CON/2011/97).

Mnenje ECB o zakonodaji, ki ureja financiranje centralnega registra številk bančnih računov v Belgiji

Svet ECB je 7. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/98).

Mnenje ECB o revidiranih spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 7. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/99).

Mnenje ECB o finski zakonodaji o trgih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 7. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance (CON/2011/101).

Mnenje ECB o plačilu povečanja kvote Romunije v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 9. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României (CON/2011/102).

Mnenje ECB o ustanovitvi in financiranju sklada za sanacijo ter o spremenjenem izračunu prispevkov v sistem zajamčenih vlog v Belgiji

Svet ECB je 12. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/103).

Mnenje ECB o centralni banki Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 14. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo (CON/2011/104).

Mnenje ECB o preverjanju pristnosti eurokovancev in obdelovanju eurokovancev, ki niso primerni za obtok, ter o nalaganju administrativnih ukrepov in kazni na Malti

Svet ECB je 9. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta (CON/2011/105).

Mnenje ECB o neodvisnosti centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je to mnenje (CON/2011/106), ki je skupaj s sporočilom za javnost objavljeno na spletni strani ECB, sprejel 22. decembra 2011.

Mnenje ECB o spremembah grške ureditve saniranja kreditnih institucij

Svet ECB je 22. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance (CON/2011/107). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Statistika

Sprememba pravnih aktov o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike

Svet ECB je 9. decembra 2011 sprejel smernico (ECB/2011/23) in priporočilo (ECB/2011/24) o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike. Prenovljena smernica vsebuje spremembe relevantnih mednarodnih statističnih standardov, priporočilo pa je naslovljeno na statistična urada Irske in Malte (Central Statistics Office of Ireland, National Statistics Office of Malta), ki pripravljata statistiko plačilne bilance in statistiko stanja mednarodnih naložb v teh dveh državah članicah. Oba pravna akta bosta kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Evropskega sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB 

Svet ECB je 7. decembra 2011 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta (CON/2011/100).

Predsednik Odbora za mednarodne odnose (IRC)

Svet ECB je 8. decembra 2011 s takojšnjo veljavo imenoval Wolfganga Duchatczeka, viceguvernerja centralne banke Oesterreichische Nationalbank, za novega predsednika Odbora za mednarodne odnose. Njegov mandat na čelu tega odbora bo potekel 31. avgusta 2013, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB 22. julija 2010 (ponovno) imenoval za triletno obdobje.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank

Svet ECB je 9. decembra 2011 sprejel priporočilo Svetu EU o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22). Priporočilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Proračun in načrt naročanja Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO) za leto 2012

Svet ECB je 19. decembra 2011 odobril proračun in načrt naročanja urada EPCO za leto 2012.

Povabilo centralni banki Hrvaške, da kot opazovalka sodeluje v Razširjenem svetu ECB in odborih ESCB

Svet ECB je 21. decembra 2011 sklenil, da strokovnjakom centralne banke Hrvatska narodna banka podali status opazovalcev v odborih ESCB, ko se ti sestajajo v sestavi ESCB. Razširjeni svet ECB je 22. decembra 2011 nadalje sklenil, da guvernerja hrvaške centralne banke povabi, da se kot opazovalec udeležuje sej Sveta. Ta dva sklepa sta skladna s pristopom, ki je bil uporabljen za centralne banke desetih držav pristopnic v letu 2003 ter za Bolgarijo in Romunijo v letu 2005. Sprejeta sta bila potem, ko je Hrvaška 9. decembra 2011 podpisala pristopno pogodbo.

Smernica ECB o spremembah pravnega okvira za računovodstvo in finančno poročanje v ESCB

Svet ECB je 21. decembra 2011 sprejel Smernico ECB o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2011/27). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev / bankovci

Sklep ECB o obsegu izdaje kovancev v letu 2012

Svet ECB je 1. decembra 2011 sprejel Sklep ECB/2011/21 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2012. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu EU in je na voljo na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije