Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2011

Operacje rynkowe

Skoordynowana akcja banków centralnych w celu opanowania presji na światowych rynkach pieniężnych

30 listopada 2011 r. EBC oraz banki centralne Kanady, Wielkiej Brytanii i Japonii, System Rezerwy Federalnej i bank centralny Szwajcarii wspólnie ogłosiły skoordynowane działania na rzecz zwiększenia możliwości udzielania wsparcia płynnościowego światowemu systemowi finansowemu. W związku z tym Rada Prezesów EBC wraz z innymi bankami centralnymi podjęła decyzję o stworzeniu tymczasowej sieci wzajemnych linii swap ze współpracującymi bankami centralnymi; linie te będą otwarte do 1 lutego 2013 r. Utworzona sieć ma w razie potrzeby umożliwić dostarczanie walut obcych, uzupełniając istniejące operacje dolarowe. Ponadto Rada Prezesów postanowiła, że istniejące operacje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich będą prowadzone regularnie po niższej cenie, oraz że w trzymiesięcznych operacjach dolarowych zostanie obniżony początkowy depozyt zabezpieczający, natomiast będą wprowadzone cotygodniowe wezwania do uzupełnienia depozytu. Komunikat prasowy w tej sprawie i szczegóły operacyjne są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Środki na rzecz pobudzenia akcji kredytowej banków i aktywności na rynku pieniężnym

8 grudnia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła dodatkowe środki w ramach zwiększonego wsparcia akcji kredytowej, aby pobudzić akcję kredytową banków i zwiększyć płynność na rynku pieniężnym strefy euro. W tej kwestii Rada postanowiła: a) przeprowadzić dwie dłuższe operacje refinansujące z terminami zapadalności 36 miesięcy i możliwością wcześniejszej spłaty po upływie jednego roku; b) wstrzymać na jakiś czas operacje dostrajające prowadzone w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej; c) obniżyć stopę rezerwy obowiązkowej z 2% do 1% począwszy od okresu utrzymywania rezerwy rozpoczynającego się 18 stycznia 2012 r.; d) zwiększyć dostępność zabezpieczeń. W dniu 14 grudnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła akty prawne konieczne do wdrożenia tych środków, czyli wytyczne (EBC/2011/23) i zalecenie (EBC/2011/24) w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zewnętrznej. Szczegółowe informacje o wszystkich wprowadzonych środkach można znaleźć w komunikacie prasowym dostępnym w serwisie internetowym EBC. Powyższe akty prawne zostaną wkrótce ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Ocena bezpośrednich i pośrednich powiązań między systemami rozrachunku papierów wartościowych w strefie euro

24 listopada 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła ocenę nowych bezpośrednich i pośrednich powiązań kwalifikujących się do wykorzystania przy zabezpieczaniu operacji kredytowych Eurosystemu. Komunikat prasowy w tej sprawie oraz aktualny wykaz wszystkich bezpośrednich i pośrednich powiązań są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz utrzymania jakości obrotu gotówkowego we Włoszech

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 18 listopada 2011 r., na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów (CON/2011/94).

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych przez państwo portugalskie

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 listopada 2011 r., na wniosek portugalskiego ministra stanu i finansów (CON/2011/95).

Opinia EBC w sprawie odpowiedzialności fiskalnej na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 5 grudnia 2011 r., na wniosek Komitetu Finansowego i Budżetowego parlamentu słowackiego (CON/2011/96).

Opinia EBC w sprawie reprezentowania Estonii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz płatności kwoty członkowskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 5 grudnia 2011 r., na wniosek parlamentu estońskiego (CON/2011/97).

Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących finansowanie centralnego rejestru numerów rachunków bankowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 grudnia 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/98).

Opinia EBC w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 grudnia 2011 r., na wniosek banku centralnego Litwy (CON/2011/99).

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych w Finlandii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 grudnia 2011 r., na wniosek fińskiego ministerstwa finansów (CON/2011/101).

Opinia EBC w sprawie płatności przez Rumunię podwyższonej kwoty członkowskiej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 grudnia 2011 r., na wniosek banku centralnego Rumunii (CON/2011/102).

Opinia EBC w sprawie powołania i finansowania funduszu upadłościowego oraz zmiany sposobu wyliczania składek na fundusz gwarantowania depozytów w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 12 grudnia 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/103).

Opinia EBC w sprawie Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 14 grudnia 2011 r., na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej (CON/2011/104).

Opinia EBC w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro i postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu oraz w sprawie środków i sankcji administracyjnych na Malcie

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 grudnia 2011 r., na wniosek maltańskiego banku centralnego (CON/2011/105).

Opinia EBC w sprawie niezależności Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 grudnia 2011 r. (CON/2011/106). Opinia, wraz z komunikatem prasowym w jej sprawie, jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie zmian w greckim systemie działań naprawczych dla instytucji kredytowych

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 grudnia 2011 r., na wniosek greckiego ministerstwa finansów (CON/2011/107). Opinia zostanie wkrótce opublikowana w serwisie internetowym EBC.

Statystyka

Zmiana aktów prawnych dotyczących wymogów sprawozdawczych EBC w zakresie statystyki zewnętrznej

9 grudnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne (EBC/2011/23) oraz zalecenie (EBC/2011/24) w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zewnętrznej. Przekształcone wytyczne obejmują zmiany we właściwych międzynarodowych standardach statystycznych, zaś zalecenie dotyczy centralnych urzędów statystycznych Irlandii i Malty, które opracowują statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej tych państw członkowskich. Oba akty prawne zostaną wkrótce ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Opinia Rady Prezesów EBC w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania nowego członka Zarządu EBC

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 grudnia 2011 r., na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej (CON/2011/100).

Przewodniczący Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych (IRC)

8 grudnia 2011 r. Rada Prezesów powołała Wolfganga Duchatczka, wiceprezesa banku centralnego Austrii, na stanowisko przewodniczącego IRC, ze skutkiem natychmiastowym. Jego kadencja jako przewodniczącego IRC zakończy się 31 sierpnia 2013 r., tak aby zbiec się w czasie z wygaśnięciem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC, nowo lub ponownie mianowanych przez Radę Prezesów 22 lipca 2010 r. na okres trzech lat.

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

9 grudnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Holandii (EBC/2011/22). Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Budżet Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) oraz plan zamówień na rok 2012

19 grudnia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła budżet EPCO i plan zamówień na rok 2012.

Zaproszenie dla banku centralnego Chorwacji do udziału, w charakterze obserwatora, w Radzie Ogólnej i komitetach ESBC

21 grudnia 2011 r. Rada Prezesów postanowiła, że eksperci z chorwackiego banku centralnego (Hrvatska narodna banka) będą mieć status obserwatorów w komitetach ESBC podczas posiedzeń z udziałem członków ESBC. W dniu 22 grudnia 2011 r. Rada Ogólna postanowiła zaprosić prezesa chorwackiego banku centralnego do udziału w jej posiedzeniach w charakterze obserwatora. Decyzje te, zgodne z podejściem przyjętym w 2003 r. wobec banków centralnych dziesięciu państw przystępujących do Unii Europejskiej i w 2005 r. wobec Bułgarii i Rumunii, wiążą się z podpisaniem przez Chorwację 9 grudnia 2011 r. traktatu akcesyjnego.

Wytyczne EBC zmieniające ramy prawne rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC

21 grudnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2011/27). Zostaną one ogłoszone wkrótce w Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Emisja banknotów i monet / Banknoty

Decyzja EBC dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2012 r.

1 grudnia 2011 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2011/21 w sprawie zatwierdzenia wielkości emisji monet na rok 2012. Decyzja została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami