Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Prosinec 2011

Tržní operace

Koordinovaná opatření centrálních bank s cílem čelit tlakům na globálních peněžních trzích

ECB, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federální rezervní systém a Švýcarská národní banka dne 30. listopadu 2011 společně vyhlásily koordinovaná opatření, jejichž cílem je zvýšit své možnosti při poskytování likvidity světovému finančnímu systému. V této souvislosti Rada guvernérů ECB ve spolupráci s dalšími centrálními bankami rozhodla o vytvoření dočasné sítě vzájemných swapových linek s partnerskými centrálními bankami, jež zůstane v platnosti do 1. února 2013. Tato síť má – vedle stávajících operací v amerických dolarech – popřípadě umožnit poskytování jiné než domácí měny. Rada guvernérů dále rozhodla, že bude pravidelně provádět stávající operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech za nižší cenu a že sníží počáteční marži u operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností tři měsíce, přičemž zavede týdenní výzvy k dodatkové úhradě. Tisková zpráva k uvedené problematice a další provozní informace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Opatření na podporu bankovních úvěrů a aktivity na peněžním trhu

S cílem podpořit bankovní úvěrování a likviditu na peněžním trhu v eurozóně schválila Rada guvernérů dne 8. prosince 2011 další opatření na zvýšení podpory úvěrování. Rada guvernérů přijala především tato rozhodnutí: i) provedení dvou dlouhodobějších refinančních operací se splatností 36 měsíců a s možností předčasného splacení po jednom roce, ii) prozatímní ukončení operací jemného doladění, prováděných poslední den každého udržovacího období, iii) snížení sazby minimálních rezerv ze 2 % na 1 % počínaje udržovacím obdobím ode dne 18. ledna 2012 a iv) zvýšení dostupnosti zajištění. Dne 14. prosince 2011 Rada guvernérů přijala právní akty potřebné k zavedení těchto opatření, zejména rozhodnutí ECB o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2011/25) a nařízení ECB, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2011/26). Podrobnější informace ke všem uvedeným opatřením jsou uvedeny v tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB. Uvedené právní akty budou v nejbližší době zveřejněny v  Úředním věstníku EU a na internetových stránkách ECB. [LINK to PR]

Platební systémy a tržní infrastruktura

Hodnocení přímých a zprostředkovaných spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry v eurozóně

Rada guvernérů schválila dne 24. listopadu 2011 hodnocení nových přímých a zprostředkovaných spojení, způsobilých pro využití v procesu zajištění úvěrových operací Eurosystému. Tisková zpráva k uvedené problematice a aktualizovaný seznam všech způsobilých přímých a zprostředkovaných spojení jsou k dispozici na internetových stránkách ECB. [LINK to PR]

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu v Itálii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 18. listopadu 2011 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí (CON/2011/94).

Stanovisko ECB k rekapitalizaci úvěrových institucí portugalským státem

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 22. listopadu 2011 na žádost portugalského státního sekretáře, ministra financí (CON/2011/95).

Stanovisko ECB k fiskální odpovědnosti na Slovensku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 5. prosince 2011 na žádost Výboru Národní rady Slovenské republiky pro finance a rozpočet (CON/2011/96).

Stanovisko ECB k zastoupení Estonska a úhradě podílů jeho kvóty v Mezinárodním měnovém fondu

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 5. prosince 2011 na žádost estonského parlamentu Riigikogu (CON/2011/97).

Stanovisko ECB k právním předpisům upravujícím financování centrálního registru čísel bankovních účtů v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. prosince 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/98).

Stanovisko ECB k revidovaným změnám pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. prosince 2011 na žádost Lietuvos bankas (CON/2011/99).

Stanovisko ECB k právním předpisům Finska týkajícím se trhů s cennými papíry

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. prosince 2011 na žádost finského ministerstva financí (CON/2011/101).

Stanovisko ECB k úhradě navýšení kvóty Rumunska v Mezinárodním měnovém fondu

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. prosince 2011 na žádost Banca Naţională a României (CON/2011/102).

Stanovisko ECB k vytvoření a financování fondu pro řešení problémů a o upraveném výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 12. prosince 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/103).

Stanovisko ECB k Magyar Nemzeti Bank

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 14. prosince 2011 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství (CON/2011/104).

Stanovisko ECB k ověřování pravosti euromincí a manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu a dále k zavádění administrativních opatření a ukládání sankcí na Maltě

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. prosince 2011 na žádost Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (CON/2011/105).

Stanovisko ECB k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank

Toto stanovisko (CON/2011/106) přijala Rada guvernérů 22. prosince 2011. Stanovisko je společně s doprovodnou tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB ke změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 22. prosince 2011 na žádost řeckého ministerstva financí (CON/2011/107). Stanovisko bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Statistika

Změna právních aktů o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky

Dne 9. prosince 2011 přijala Rada guvernérů obecné zásady (ECB/2011/23) a doporučení (ECB/2011/24) o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky. Přepracované znění obecných zásad zahrnuje změny v příslušných mezinárodních statistických standardech a uvedené doporučení je určeno Irskému ústřednímu statistickému úřadu a Maltskému národnímu statistickému úřadu, které v daných členských státech sestavují statistiky k platební bilanci a investiční pozici vůči zahraničí. Oba tyto právní akty budou v nejbližší době zveřejněny v  Úředním věstníku EU a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Stanovisko Rady guvernérů ECB k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. prosince 2011 na žádost předsedy Evropské rady (CON/2011/100).

Předseda Výboru ESCB pro mezinárodní vztahy (IRC)

Dne 8. prosince 2011 jmenovala Rada guvernérů s okamžitou platností pana Wolfganga Duchatczeka, viceguvernéra Rakouské národní banky, předsedou IRC. Jeho funkční období předsedy IRC skončí 31. srpna 2013, což časově odpovídá skončení funkčních období všech ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB, kteří byli Radou guvernérů jmenováni (nebo znovu jmenováni) 22. července 2010 na tříleté období.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank

Rada guvernérů přijala 9. prosince 2011 doporučení Radě o externím auditorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22). Doporučení bylo zveřejněno v  Úředním věstníku EU a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Plán rozpočtu a zadávání zakázek Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek (EPCO) na rok 2012

Dne 19. prosince 2011 schválila Rada guvernérů plán rozpočtu a zadávání zakázek úřadu EPCO na rok 2012.

Výzva Chorvatské národní bance (Hrvatska narodna banka) k účasti na jednáních Generální rady a výborů ESCB v roli pozorovatele

Dne 21. prosince 2011 Rada guvernérů rozhodla, že udělí status pozorovatele expertům z Hrvatska narodna banka, a to pro zasedání výborů ESCB, jsou-li svolána ve složení zástupců všech členů ESCB. Generální rada dne 22. prosince 2011 rozhodla, že umožní guvernérovi Hrvatska narodna banka, aby se účastnil na jejích zasedáních jako pozorovatel. Tato rozhodnutí, jež odpovídají přístupu zvolenému vůči centrálním bankám deseti kandidátských zemí v roce 2003 a vůči Bulharsku a Rumunsku v roce 2005, navazují na podpis smlouvy o přistoupení Chorvatskem dne 9. prosince 2011.

Obecné zásady ECB, kterými se mění právní rámec pro účetnictví a finanční vykazování v ESCB

Rada guvernérů přijala 21. prosince 2011 obecné zásady ECB, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2011/27). Obecné zásady budou v nejbližší době zveřejněny v  Úředním věstníku EU a na internetových stránkách ECB.

Vydávání bankovek a mincí / bankovky

Rozhodnutí ECB o objemu emise mincí v roce 2012

Dne 1. prosince 2011 přijala Rada guvernérů rozhodnutí ECB/2011/21 o schválení objemu emise mincí v roce 2012. Rozhodnutí bylo zveřejněno v  Úředním věstníku EU a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média