SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2011

Markedsoperationer

Koordineret centralbanktiltag med henblik på at imødegå pres på de globale pengemarkeder

Den 30. november 2011 udsendte ECB, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve og Schweizerische Nationalbank en fælles meddelelse om koordinerede tiltag med henblik på at øge deres kapacitet til at yde likviditetsstøtte til det globale finansielle system. I denne forbindelse besluttede ECB’s styrelsesråd i samarbejde med andre centralbanker at oprette et midlertidigt netværk af gensidige valutaarangementer med de øvrige centralbanker i samarbejdet, som vil være i kraft frem til 1. februar 2013. Formålet med dette netværk er at gøre det muligt, om nødvendigt, at stille udenlandsk valuta til rådighed, ud over de eksisterende operationer i amerikanske dollar. Endvidere besluttede Styrelsesrådet regelmæssigt at gennemføre de eksisterende likviditetstilførende operationer i dollar til en lavere rente og at reducere initialmarginen for operationer i amerikanske dollar med en løbetid på tre måneder, samtidig med at der indføres ugentlige margin calls. En pressemeddelelse om emnet og flere operationelle detaljer findes på ECB's websted.

Foranstaltninger med henblik på at støtte bankernes långivning og aktiviteten på pengemarkedet

Den 8. december 2011 vedtog Styrelsesrådet yderligere, udvidede kreditstøtteforanstaltninger for at støtte bankernes långivning og likviditeten på euroområdets pengemarked. Styrelsesrådet besluttede nærmere bestemt i) at gennemføre to langfristede markedsoperationer med en løbetid på 36 måneder og mulighed for førtidig indfrielse efter et år; ii) indtil videre at indstille de finjusterende operationer, som blev gennemført den sidste dag i hver reservekravsperiode; iii) at nedsætte reservekravskoefficienten fra 2 pct. til 1 pct. fra den reservekravsperiode, der begynder den 18. januar 2012, og iv) at øge adgangen til sikkerhedsstillelse. Den 14. december 2011 vedtog Styrelsesrådet de relevante retsakter, som er nødvendige for at gennemføre disse foranstaltninger, nemlig ECB’s afgørelse om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2011/25) og ECB’s forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2011/26). Nærmere oplysninger om denne række af foranstaltninger er givet i en pressemeddelelse, der findes på ECB’s websted. De ovennævnte retsakter vil snarest blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Vurdering af direkte og relayed links mellem værdipapirafviklingssystemer i euroområdet.

Den 24. november godkendte Styrelsesrådet vurderingen af nye direkte og relayed links, som kan anvendes til sikkerhedsstillelse i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer. En pressemeddelelse herom og den ajourførte liste over alle godkendte direkte og relayed links findes på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb i Italien

Den 18. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium (CON/2011/94).

ECB’s udtalelse om den portugisiske stats rekapitalisering af kreditinstitutter

Den 22. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det portugisiske finansministerium (CON/2011/95).

ECB’s udtalelse om finanspolitisk ansvarlighed i Slovakiet

Den 5. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Den Slovakiske Republiks nationalråds finans- og budgetudvalg (CON/2011/96).

ECB’s udtalelse om Estlands repræsentation og betaling af kvoteandele i Den Internationale Valutafond

Den 5. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Riigikogu (Estlands parlament) (CON/2011/97).

ECB’s udtalelse om lovgivning, der regulerer finansieringen af centralregisteret for bankkontonumre i Belgien

Den 7. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/98).

ECB’s udtalelse om reviderede ændringer af Lietuvos bankas’ regler om fordeling af overskud

Den 7. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Lietuvos bankas (CON/2011/99).

ECB’s udtalelse om finsk lovgivning om værdipapirmarkeder

Den 7. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det finske finansministerium (CON/2011/101).

ECB’s udtalelse om betalingen af en forhøjelse af Rumæniens kvote i Den Internationale Valutafond

Den 9. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Banca Naţională a României (CON/2011/102).

ECB’s udtalelse om etablering og finansiering af en afviklingsfond og om ændret beregning af bidrag til indskudsgarantiordningen i Belgien

Den 12. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/103).

ECB’s udtalelse om Magyar Nemzeti Bank

Den 14. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det ungarske ministerium for nationaløkonomi (CON/2011/104).

ECB’s udtalelse om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner i Malta

Den 9. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/105).

ECB’s udtalelse om Magyar Nemzeti Banks uafhængighed

Den 22. december 2011vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse (CON/2011/106) som, sammen med en pressemeddelelse herom, findes på ECB’s websted.

ECB’s udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter

Den 22. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det græske finansministerium (CON/2011/107). Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på ECB's websted.

Statistik

Ændring af retsakter om ECB’s statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker

Den 9. december 2011 vedtog Styrelsesrådet en retningslinje (ECB/2011/23) og en henstilling (ECB/2911/24) om ECB’s statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker. I den omarbejdede retningslinje er der indarbejdet ændringer af de relevante internationale statistiske standarder, mens henstillingen er rettet til Irlands Central Statistics Office og Maltas National Statistics Office, som udarbejder betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet i disse lande. Begge retsakter vil snarest blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted.

Corporate governance

Udtalelse fra ECB’s styrelsesråd om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til ECB’s direktion

Den 7. december 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd (CON/2011/100).

Formand for Komiteen for Internationale Relationer (IRC)

Den 8. december 2011 udnævnte Styrelsesrådet Wolfgang Duchatczek, viceguvernør i Oesterreichische Nationalbank, til formand for IRC med øjeblikkelig virkning. Hans embedsperiode som formand for IRC slutter den 31. august 2013, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, som blev (gen)udnævnt af Styrelsesrådet den 22. juli 2010 for en treårig periode.

ECB’s henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank

Den 9. december 2011 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22). Henstillingen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og findes på ECB's websted.

Budget og indkøbsplan for 2012 for Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO)

Den 19. december vedtog Styrelsesrådet EPCO’s budget og indkøbsplan for 2012.

Invitation til Hrvatska narodna banka (Kroatiens nationalbank) til at deltage som observatør i Det Generelle Råd og ESCB-komiteer

Den 21. december 2011 besluttede Styrelsesrådet at give eksperter fra Hrvatska narodna banka observatørstatus i ESCB-komiteerne, når de mødes inden for rammerne af ESCB. Den 22. december 2011 besluttede Det Generelle Råd at invitere Kroatiens centralbankchef til at deltage i dets møder som observatør. Efter at Kroatien underskrev tiltrædelsestraktaten den 9. december 2011, følger disse beslutninger den samme procedure, som blev anvendt over for centralbankerne i de 10 tiltrædelseslande i 2003 og Bulgarien og Rumænien i 2005.

ECB’s retningslinje om ændring af den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i ESCB

Den 21. december 2011vedtog Styrelsesrådet ECB’s retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2011/27). Retningslinjen vil snarest blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted.

Udstedelse af sedler og mønter/Sedler

ECB’s afgørelse om omfanget af møntudstedelse i 2012

Den 1. december 2011 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2011/21 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2012. Afgørelsen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og findes på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt