Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. gruodžio mėn.

Rinkos operacijos

Centrinių bankų koordinuoti veiksmai siekiant kovoti su įtampa pasaulio pinigų rinkose

2011 m. lapkričio 30 d. ECB, Kanados bankas, Anglijos bankas, Japonijos bankas, Federalinė rezervų sistema ir Šveicarijos nacionalinis bankas paskelbė bendrą pranešimą apie koordinuotus veiksmus, kurių bus imtasi siekiant padidinti likvidumo teikimo galimybes pasaulio finansų sistemai. Atsižvelgdama į tai, ECB valdančioji taryba, bendradarbiaudama su kitais centriniais bankais, nusprendė sudaryti laikinas savitarpio apsikeitimo operacijų linijas su partneriais centriniais bankais, kurios galios iki 2013 m. vasario 1 d. Šių linijų tikslas – užtikrinti, kad prireikus būtų vykdomos ne tik esamos operacijos JAV doleriais, bet ir kita užsienio valiuta. Be to, Valdančioji taryba nusprendė reguliariai vykdyti dabartines likvidumo didinimo JAV doleriais operacijas mažesne kaina ir sumažinti trijų mėnesių trukmės operacijų JAV doleriais pradinį užstatą bei taikyti savaitinius su verčių pokyčiais susijusius papildomo užstato pervedimus arba grąžinimus. Susijęs pranešimas spaudai ir išsami informacija apie operacijas paskelbti ECB interneto svetainėje.

Priemonės bankų skolinimui ir pinigų rinkų veiklai skatinti

2011 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba patvirtino papildomas aktyvesnio kreditavimo skatinimo priemones, kurių tikslas – skatinti bankų skolinimą ir likvidumą euro zonos pinigų rinkoje. Valdančioji taryba nusprendė: i) atlikti dvi ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas, kurių terminas yra 36 mėnesiai ir numatyta išankstinio grąžinimo galimybė po metų, ii) laikinai nutraukti kiekvieno atsargų laikymo laikotarpio paskutinę dieną vykdomas koreguojamąsias operacijas, iii) nuo 2012 m. sausio 18 d. prasidedančio atsargų laikymo laikotarpio sumažinti atsargų normą nuo 2 % iki 1 % ir iv) padidinti įkaito prieinamumą. 2011 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė atitinkamus teisės aktus, kurie yra būtini šioms priemonėms įgyvendinti, konkrečiau – ECB sprendimą dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2011/25) ir ECB reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2011/26). Išsamesnė informacija apie visas šias priemones pateikta spaudos pranešime, kuris paskelbtas ECB interneto svetainėje. Anksčiau minėti teisės aktai bus netrukus paskelbti ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Tiesioginių ir netiesioginių jungčių tarp euro zonos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų vertinimas

2011 m. lapkričio 24 d. Valdančioji taryba patvirtino naujų tiesioginių ir netiesioginių jungčių, kurias galima naudoti su Eurosistemos kredito operacijomis susijusiems įkeitimams, įvertinimą. Susijęs pranešimas spaudai ir tinkamų tiesioginių ir netiesioginių jungčių atnaujintas sąrašas paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo Italijoje

2011 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Italijos ekonomikos reikalų ir finansų ministerijos prašymu (CON/2011/94).

ECB nuomonė dėl Portugalijos atliekamos kredito įstaigų rekapitalizacijos

2011 m. lapkričio 22 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Portugalijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/95).

ECB nuomonė dėl fiskalinės atsakomybės Slovakijoje

2011 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovakijos Respublikos finansų ir biudžeto nacionalinės tarybos komiteto prašymu (CON/2011/96).

ECB nuomonė dėl Estijos atstovavimo Tarptautiniame valiutos fonde ir kvotų apmokėjimo

2011 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Estijos parlamento prašymu (CON/2011/97).

ECB nuomonė dėl teisės aktų, reguliuojančių banko sąskaitos numerių centrinio registro finansavimą Belgijoje

2011 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/98).

ECB nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakoreguotų dalinių pakeitimų

2011 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lietuvos banko prašymu (CON/2011/99).

ECB nuomonė dėl Suomijos vertybinių popierių rinkų teisės aktų 

2011 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Suomijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/101).

ECB nuomonė dėl Rumunijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidėjimo apmokėjimo

2011 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banca Naţională a României prašymu (CON/2011/102).

ECB nuomonė dėl problemų sprendimo fondo įsteigimo ir finansavimo bei dėl įmokų į indėlių draudimo sistemą apskaičiavimo Belgijoje

2011 m. gruodžio 12 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/103).

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank

2011 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Vengrijos nacionalinio ūkio ministerijos prašymu (CON/2011/104).

ECB nuomonė dėl eurų monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų eurų monetų tvarkymo bei administracinių priemonių ir baudų taikymo Maltoje

2011 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta prašymu (CON/2011/105).

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank nepriklausomumo

2011 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę (CON/2011/106). Ši nuomonė ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų

2011 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Graikijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/107). Ši nuomonė bus netrukus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Statistika

Teisės aktų dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje daliniai pakeitimai

2011 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ECB/2011/23) ir Rekomendaciją (ECB/2011/24) dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje. Į Gairių naują redakciją įtraukti svarbių tarptautinių statistikos standartų pakeitimai, o Rekomendacija yra skirta Airijos centriniam statistikos biurui ir Maltos nacionaliniam statistikos biurui, kurie sudaro šių valstybių narių mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balanso statistiką. Abu teisės aktai bus netrukus paskelbti ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bendrasis valdymas

ECB valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo

2011 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu (CON/2011/100).

Tarptautinių ryšių komiteto (IRC) pirmininkas

2011 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba paskyrė Oesterreichische Nationalbank valdytojo pavaduotoją Wolfgang Duchatczek Tarptautinių ryšių komiteto pirmininku. Šis sprendimas įsigaliojo nedelsiant. Jo, kaip Tarptautinių ryšių komiteto pirmininko, įgaliojimai baigsis 2013 m. rugpjūčio 31 d. ir sutaps su visų kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų, kuriuos 2010 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba (pakartotinai) paskyrė trejų metų kadencijai, įgaliojimų pabaiga.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditorių

2011 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė rekomendaciją Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditorių (ECB/2011/22). Rekomendacija buvo paskelbta ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos (EPCO) 2012 m. biudžetas ir pirkimų planas

2011 m. gruodžio 19 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos 2012 m. biudžetą ir pirkimų planą.

Hrvatska narodna banka (Kroatijos nacionalinis bankas) kviečiamas dalyvauti Bendrosios tarybos ir ECBS komitetų posėdžiuose stebėtojo teisėmis

2011 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba nusprendė leisti ekspertams iš Hrvatska narodna banka dalyvauti ECBS komitetų posėdžiuose stebėtojų teisėmis, kai šie komitetai susitinka ECBS sudėties. 2011 m. gruodžio 22 d. Bendroji taryba nusprendė pakviesti Kroatijos centrinio banko valdytoją dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Šie sprendimai atitinka principą, 2003 m. taikytą 10 narystės ES siekiančių šalių centriniams bankams ir 2005 m. – Bulgarijos ir Rumunijos centriniams bankams, ir buvo priimti po to, kai 2011 m. gruodžio 9 d. Kroatija pasirašė Stojimo sutartį.

ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamas ECBS apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinis pagrindas

2011 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė ECB gaires, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2011/27). Gairės bus netrukus paskelbtos ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Banknotų ir monetų leidimas. Banknotai

ECB sprendimas dėl 2012 m. monetų emisijos apimties

2011 m. gruodžio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2011/21 dėl 2012 m. monetų emisijos apimties patvirtinimo. Sprendimas paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai