Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2011

Markttransacties

Gecoördineerde actie door een aantal centrale banken om de spanningen in de mondiale geldmarkten tegen te gaan

Op 30 november 2011 hebben de ECB, de Bank of Canada, de Bank of England, de Bank of Japan, de Federal Reserve en de Zwitserse nationale bank gezamenlijk gecoördineerde actie aangekondigd ter verbetering van hun vermogen liquiditeitssteun te verschaffen aan het mondiale financiële stelsel. In dat kader besloot de Raad van Bestuur van de ECB, in samenwerking met andere centrale banken, een tijdelijk netwerk van wederzijdse kredietovereenkomsten (zogeheten “swap lines”) met de partner centrale banken op te zetten, welke overeenkomsten tot 1 februari 2013 zullen lopen. Het doel van dit netwerk is het mogelijk te maken, indien dat nodig is, niet-binnenlandse liquiditeit te verschaffen, naast de reeds bestaande transacties in Amerikaanse dollar. Bovendien besloot de Raad van Bestuur de bestaande in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties regelmatig uit te voeren tegen een lagere prijs, en de initiële marge voor driemaands in Amerikaanse dollar luidende transacties te verlagen en daarbij wekelijkse margestortingen in te voeren. Een persbericht over dit onderwerp en nadere operationele details zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Maatregelen ter ondersteuning van de bancaire kredietverlening en geldmarktbedrijvigheid

Op 8 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan aanvullende ruimere kredietondersteuningsmaatregelen om steun te geven aan de bancaire kredietverlening en de liquiditeit op de geldmarkt van het eurogebied. Met name besloot de Raad van Bestuur 1) tot uitvoering van twee langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van 36 maanden en met de optie van vroege terugbetaling na één jaar; 2) tot voorlopige discontinuering van de “fine-tuning”-transacties die op de laatste dag van elke aanhoudingsperiode worden uitgevoerd; 3) tot verlaging van de reserveverplichting van 2% tot 1% met ingang van de reserve-aanhoudingsperiode die begint op 18 januari 2012, en 4) tot vergroting van de beschikbaarheid van onderpand. Op 14 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de desbetreffende rechtsinstrumenten die nodig zijn om deze maatregelen te kunnen doorvoeren, namelijk een Besluit van de ECB inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2011/25) en een Verordening van de EG tot wijziging van Verordening (EG) 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2011/26). Gedetailleerder informatie over deze maatregelen wordt verschaft in een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB. Voornoemde rechtsinstrumenten zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB. [LINK naar Persbericht]

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Beoordeling van directe en indirecte koppelingen tussen effectenafwikkelsystemen in het eurogebied

Op 24 november 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de beoordeling van nieuwe directe en indirecte koppelingen die in aanmerking komen voor de onderpandstelling voor de krediettransacties van het Eurosysteem. Op de website van de ECB is een persbericht dienaangaande en een geactualiseerde lijst met alle in aanmerking komende directe en indirecte koppelingen beschikbaar. [LINK naar Persbericht]

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB betreffende de bescherming tegen valsemunterij en betreffende het behoud van de kwaliteit van de chartale geldcirculatie in Italië

Op 18 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/94).

Advies van de ECB betreffende de herkapitalisering van kredietinstellingen door de Portugese Staat

Op 22 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese Minister van Staat en van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/95).

Advies van de ECB betreffende begrotingsverantwoordelijkheid in Slowakije

Op 5 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Comité van de Nationale Raad van de Republiek Slowakije voor Financiën en de Begroting, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/96).

Advies van de ECB betreffende de vertegenwoordiging van en de betaling van Fondsaandelen door Estland in het Internationaal Monetair Fonds

Op 5 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Parlement van Estland (Riigikogu), zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/97).

Advies van de ECB betreffende de wetgeving inzake de financiering van het centrale register van bankrekeningnummers in België

Op 7 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/98).

Advies van de ECB betreffende de herziene wijzigingen van de winstdelingsregels van Lietuvos bankas

Op 7 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/99).

Advies van de ECB betreffende de Finse effectenmarktwetgeving

Op 7 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/101).

Advies van de ECB betreffende de betaling van een stijging van het aandeel van Roemenië in het Internationaal Monetair Fonds

Op 9 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/102).

Advies van de ECB betreffende het opzetten en financieren van een afwikkelingsfonds en betreffende de gewijzigde berekening van bijdragen aan het depositogarantiestelsel in België

Op 12 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/103).

Advies van de ECB betreffende de Magyar Nemzeti Bank

Op 14 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/104).

Advies van de ECB betreffende de authentificatie van euromunten en de verwerking van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie, en het opleggen van administratieve maatregelen en boetes in Malta

Op 9 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan dit advies (CON/2011/105).

Advies van de ECB betreffende de onafhankelijkheid van Magyar Nemzeti Bank

Op 22 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/106), dat, tezamen met het betreffende persbericht, beschikbaar is op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende de gewijzigde Griekse afwikkelingsregeling voor kredietinstellingen

Op 22 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/107). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Wijziging van rechtshandelingen inzake de statistische rapportagevereisten van de ECB op het gebied van externe statistieken

Op 9 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer (ECB/2011/23) en een Aanbeveling (ECB/2011/24) betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken. De herschikking van de Richtlijn omvat wijzigingen in de betreffende internationale statistische standaarden, terwijl de Aanbeveling zich richt tot het centraal bureau voor de statistiek van Ierland en het nationaal bureau voor de statistiek van Malta, die in deze lidstaten de statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie samenstellen. Beide rechtsinstrumenten worden binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Advies van de Raad van Bestuur van de ECB met betrekking tot een aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de Directie van de ECB.

Op 7 december 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/100).

Voorzitter van het Comité voor Internationale Betrekkingen (IRC)

Op 8 december 2011 heeft de Raad van Bestuur Wolfgang Duchatczek, Vice-Gouverneur van de Oesterreichische Nationalbank, met onmiddellijke ingang benoemd tot Voorzitter van het IRC. Zijn ambtstermijn als IRC-Voorzitter loopt op 31 augustus 2013 af, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van het mandaat van de voorzitters van alle andere comités van het Eurosysteem/ESCB, die op 22 juli 2010 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar werden (her)benoemd.

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van De Nederlandsche Bank

Op 9 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22). De Aanbeveling is in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Begroting en aanschaffingsplan voor 2012 van het Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem (EPCO)

Op 19 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de begroting en het aanschaffingsplan van het EPCO voor 2012.

Uitnodiging aan Hrvatska narodna banka (de nationale bank van Kroatië) om als waarnemer deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Algemene Raad en van ESCB-comités

Op 21 december 2011 besloot de Raad van Bestuur waarnemerstatus toe te kennen aan deskundigen van Hrvatska narodna banka met betrekking tot ESCB-comités wanneer deze in ESCB-samenstelling bijeenkomen. Op 22 december 2011 besloot de Algemene Raad de Gouverneur van de Centrale Bank van Kroatië uit te nodigen om als waarnemer deel te nemen aan zijn bijeenkomsten. Deze besluiten, die in overeenstemming zijn met de aanpak die is gekozen voor de centrale banken van de tien toetredingslanden in 2003 en voor Bulgarije en Roemenië in 2005, volgen op de ondertekening door Kroatië van het Toetredingsverdrag op 9 december 2011.

Richtsnoer van de ECB tot wijziging van het wettelijke kader voor financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken

Op 21 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Richtsnoer van de ECB tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het wettelijke kader voor financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken (ECB/2011/27). Het Richtsnoer zal binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Uitgifte van bankbiljetten en munten / Bankbiljetten

ECB-Besluit inzake de omvang van de muntenuitgifte in 2012

Op 1 december 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Besluit ECB/2011/21 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2012. Het Besluit is in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media