Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada decembris

Tirgus operācijas

Saskaņoti centrālās bankas pasākumi spiediena mazināšanai pasaules finanšu tirgos

ECB, Kanādas Banka, Bank of England, Japānas Banka, Federālo rezervju sistēma un Šveices Nacionālā banka 2011. gada 30. novembrī kopīgi paziņoja par saskaņotiem pasākumiem ar mērķi uzlabot to spēju nodrošināt likviditātes atbalstu pasaules finanšu sistēmai. Tāpēc ECB Padome nolēma sadarbībā ar citām centrālajām bankām izveidot pagaidu tīklu savstarpējām mijmaiņas darījumu līnijām ar centrālajām partnerbankām. Mijmaiņas darījumu līnijas paliks spēkā līdz 2013. gada 1. februārim. Šā tīkla mērķis ir sniegt iespēju nodrošināt ārvalstu valūtu, ja tā nepieciešama papildus esošajām operācijām ASV dolāros. Turklāt Padome nolēma regulāri veikt esošās likviditāti nodrošinošās operācijas ASV dolāros par zemāku cenu un samazināt sākotnējo nodrošinājuma rezervi 3 mēnešu operācijām ASV dolāros, vienlaikus ieviešot iknedēļas papildu nodrošinājuma pieprasījumus. Attiecīgais paziņojums presei un sīkāka operatīvā informācija pieejama ECB interneta vietnē.

Pasākumi banku aizdevumu atbalstam un naudas tirgus aktivitātes veicināšanai

Padome 2011. gada 8. decembrī apstiprināja pastiprinātā kreditēšanas atbalsta papildu pasākumus banku aizdevumu un euro zonas naudas tirgus likviditātes atbalstam. Konkrētāk, Padome nolēma i) veikt divas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas ar 36 mēnešu termiņu un pirmstermiņa atmaksas iespēju pēc viena gada; ii) pagaidām neturpināt precizējošās operācijas katra rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā; iii) samazināt rezervju normu no 2% līdz 1% rezervju prasību izpildes periodā, kas sākas 2012. gada 18. janvārī, un d) palielināt nodrošinājuma pieejamību. Padome 2011. gada 14. decembrī pieņēma atbilstīgos tiesību aktus, kas nepieciešami šo pasākumu īstenošanai, – ECB Lēmumu par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2011/25) un ECB Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2011/26). Sīkāka informācija par visiem šiem pasākumiem sniegta paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē. Minētie tiesību akti drīzumā tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Euro zonas vērtspapīru norēķinu sistēmu tiešo un daudzpusējo saikņu novērtējums

Padome 2011. gada 24. novembrī apstiprināja jaunu tiešo un daudzpusējo saikņu, kas piemērotas izmantošanai Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājumam, novērtējumu. Attiecīgais paziņojums presei un visu atbilstošo tiešo un daudzpusējo saikņu aktualizēts saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par apgrozībā esošās skaidrās naudas aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu Itālijā

Padome 2011. gada 18. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/94).

ECB atzinums par Portugāles valsts veikto kredītiestāžu rekapitalizāciju

Padome 2011. gada 22. novembrī pieņēma šo atzinumu pēc Portugāles valsts un finanšu ministra lūguma (CON/2011/95).

ECB atzinums par fiskālo pienākumu Slovākijā

Padome 2011. gada 5. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Slovākijas Republikas Valsts padomes Finanšu un budžeta komitejas lūguma (CON/2011/96).

ECB atzinums par Igaunijas pārstāvību un kvotu daļas maksājumu Starptautiskajā Valūtas fondā

Padome 2011. gada 5. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Igaunijas parlamenta lūguma (CON/2011/97).

ECB atzinums par tiesību aktu, ar ko pārvalda bankas konta numuru centrālā reģistra finansēšanu Beļģijā

Padome 2011. gada 7. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/98).

ECB atzinums par Lietuvos bankas peļņas sadales noteikumu pārskatītajiem grozījumiem

Padome 2011. gada 7. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Lietuvos bankas lūguma (CON/2011/99).

ECB atzinums par Somijas vērtspapīru tirgu tiesību aktiem

Padome 2011. gada 7. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/101).

ECB atzinums par Rumānijas kvotas palielinājuma maksājumu Starptautiskajā Valūtas fondā

Padome 2011. gada 9. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Banca Naţională a României lūguma (CON/2011/102).

ECB atzinums par noregulējuma fonda izveidi un finansēšanu un par noguldījumu garantiju shēmā veicamo iemaksu grozīto aprēķinu Beļģijā

Padome 2011. gada 12. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/103).

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank

Padome 2011. gada 14. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma (CON/2011/104).

ECB atzinums par euro monētu autentifikāciju, apgrozībai nederīgo euro monētu apstrādi un administratīvo pasākumu un sodu piemērošanu Maltā

Padome 2011. gada 9. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta lūguma (CON/2011/105).

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank neatkarību

Padome 2011. gada 22. decembrī pieņēma šo atzinumu (CON/2011/106), kas kopā ar attiecīgo paziņojumu presei ir pieejams ECB interneta vietnē.

ECB atzinums par grozījumiem Grieķijas kredītiestāžu atveseļošanas regulējumā

Padome 2011. gada 22. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/107). Lēmums drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Statistika

Tiesību aktu grozījumi par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ārējās statistikas jomā

Padome 2011. gada 9. decembrī pieņēma Pamatnostādni (ECB/2011/23) un Ieteikumu (ECB/2011/24) par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ārējās statistikas jomā. Pamatnostādnes pārstrādātajā redakcijā ietverti grozījumi attiecīgajos starptautiskajos statistikas standartos, turpretī ieteikums attiecas uz Īrijas Centrālo statistikas biroju un Maltas Valsts statistikas biroju, kas minētajās dalībvalstīs apkopo statistiku par maksājumu bilanci un starptautisko investīciju bilanci. Abi tiesību akti drīzumā tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

Padome 2011. gada 7. decembrī pieņēma šo atzinumu pēc Eiropadomes prezidenta lūguma (CON/2011/100).

Starptautisko attiecību komitejas (IRC) priekšsēdētājs

Padome 2011. gada 8. decembrī iecēla Volfgangu Duhačeku ( Wolfgang Duchatczek), Oesterreichische Nationalbank prezidenta vietnieku, par IRC priekšsēdētāju; lēmums stājās spēkā nekavējoties. IRC priekšsēdētāja pilnvaru termiņš beigsies 2013. gada 31. augustā, vienlaikus ar visu pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju, kurus Padome iecēla vai atkārtoti iecēla amatā 2010. gada 22. jūlijā uz trim gadiem, pilnvaru termiņa beigām.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu

Padome 2011. gada 9. decembrī pieņēma ieteikumu Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu (ECB/2011/22). Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja (EPCO ) budžets un iepirkuma plāns 2012. gadam

Padome 2011. gada 19. decembrī apstiprināja EPCO budžetu un iepirkuma plānu 2012. gadam.

Aicinājums Hrvatska narodna banka (Horvātijas valsts banka) piedalīties kā novērotājai Ģenerālpadomē un ECBS komitejās

Padome 2011. gada 21. decembrī nolēma piešķirt novērotāja statusu Hrvatska narodna banka speciālistiem ECBS komitejās, kad tās tiksies ECBS sastāvā. Ģenerālpadome 2011. gada 22. decembrī nolēma aicināt Horvātijas centrālās bankas prezidentu piedalīties tās sanāksmēs kā novērotājam. Šie lēmumi, kas atbilst pieejai attiecībā uz desmit kandidātvalstīm 2003. gadā un attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju 2005. gadā, pieņemti pēc tam, kad Horvātija 2011. gada 9. decembrī parakstīja Pievienošanās līgumu.

ECB pamatnostādne, ar ko groza grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu ECBS

Padome 2011. gada 21. decembrī pieņēma ECB pamatnostādni, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2011/27). Pamatnostādne drīzumā tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banknošu un monētu emisija / banknotes

ECB lēmums par 2012. gadā emitējamo monētu daudzumu

Padome 2011. gada 1. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2011/21 par 2012. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu. Lēmums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem