European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2011

Turuoperatsioonid

Keskpankade kooskõlastatud meetmed pingete leevendamiseks üleilmsetel rahaturgudel

30. novembril 2011 teatasid EKP, Kanada keskpank, Inglise keskpank, Jaapani keskpank, USA Föderaalreservi Süsteem ja Šveitsi keskpank kooskõlastatud meetmetest, mille eesmärk on parandada keskpankade suutlikkust üleilmsele finantssüsteemile likviidsustoe pakkumisel. Sellega seoses otsustas EKP nõukogu koostöös teiste keskpankadega luua partnerkeskpankadega ajutiste vastastikuste vahetustehingute liinid, mis kehtivad kuni 1. veebruarini 2013. Vahetustehingute eesmärk on pakkuda lisaks USA dollarites likviidsust lisavatele operatsioonidele vajaduse korral rahastamist ka muudes vääringutes peale riikide omavääringute. Lisaks otsustas EKP nõukogu hakata teostama praeguseid USA dollarites likviidsust pakkuvaid operatsioone regulaarselt ja varasemast soodsamatel tingimustel ning alandada kolmekuuliste USA dollarites operatsioonide esialgset marginaali, kehtestades iganädalased lisatagatise nõuded. Sellekohane pressiteade ja üksikasjalik lisateave on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pankade laenuandmist ja rahaturgude aktiivsust toetavad meetmed

8. detsembril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks laiendatud krediidivõimalustega seotud lisameetmed, et toetada pankade laenuandmist ja likviidsust euroala rahaturgudel. EKP nõukogu otsustas teostada kaks pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni tähtajaga 36 kuud ja enneaegse tagasimakse võimalusega ühe aasta möödudes. Samuti otsustati praeguseks katkestada peenhäälestusoperatsioonide teostamine arvestusperioodide viimasel päeval ning alandada kohustusliku reservi määra 2%lt 1%ni alates arvestusperioodist, mis algab 18. jaanuaril 2012. Lisaks otsustati suurendada tagatise kättesaadavust. 14. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu järgmised meetmete rakendamiseks vajalikud õigusaktid: EKP otsus täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2011/25) ning EKP määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2011/26). Täpsemat teavet kõigi kõnealuste meetmete kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest. Eespool nimetatud õigusaktid avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Euroala väärtpaberiarveldussüsteemide vaheliste otse- ja releeühenduste hindamine

24. novembril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu uutele otse- ja releeühendustele, mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonidega seotud tagatiste seadmisel. Sellekohane pressiteade ning kõlblike otse- ja releeühenduste ajakohastatud loetelu on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus võltsimisvastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi säilitamise kohta Itaalias

18. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/94.

EKP arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta Portugali riigi poolt

22. novembril 2011 võttis EKP nõukogu Portugali riigi- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2011/95.

EKP arvamus eelarvedistsipliini kohta Slovakkias

5. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Slovakkia Vabariigi parlamendi rahandus- ja eelarvekomisjoni taotlusel vastu arvamuse CON/2011/96.

EKP arvamus Eesti esindatuse ja kvoodimaksete kohta Rahvusvahelises Valuutafondis

5. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi Riigikogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/97.

EKP arvamus õigusaktide kohta, mis käsitlevad pangakontonumbrite keskregistri rahastamist Belgias

7. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/98.

EKP arvamus Leedu keskpanga kasumi jaotamise reeglite uue muutmise kohta

7. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/99.

EKP arvamus Soome väärtpaberituru õigusaktide kohta

7. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/101.

EKP arvamus Rumeenia suurendatud kvoodi tasumise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis

9. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/102.

EKP arvamus kriisilahendusfondi asutamise ja rahastamise kohta ning muudatuste kohta hoiuste tagamise skeemi sissemaksete arvutamisel Belgias

12. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/103.

EKP arvamus Ungari keskpanga kohta

14. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/104.

EKP arvamus euromüntide autentimise ja ringluskõlbmatute euromüntide käitlemise kohta ning haldusmeetmete ja trahvide kohaldamise kohta Maltal

9. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/105.

EKP arvamus Ungari keskpanga sõltumatuse kohta

22. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu arvamuse CON/2011/106. Arvamus koos asjakohase pressiteatega on avaldatud EKP veebilehel.

EKP arvamus krediidiasutuste kriiside lahendamise korra muutmise kohta Kreekas

22. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/107. Arvamus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Statistika

Muudatused õigusaktides, mis käsitlevad EKP statistikaaruandluse nõudeid välisstatistika valdkonnas

9. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EKP/2011/23) ja soovituse (EKP/2011/24) EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas. Uuesti sõnastatud suunis hõlmab muudatusi, mis on tehtud asjakohastes rahvusvahelistes statistikastandardites, ning soovitus on suunatud Iirimaa ja Malta statistikaametitele, kelle ülesandeks on nende liikmesriikide maksebilansistatistika ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika koostamine. Mõlemad õigusaktid avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

7. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2011/100.

Rahvusvaheliste suhete komitee esimees

8. detsembril 2011 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada rahvusvaheliste suhete komitee esimehena ametisse Austria keskpanga asepresident Wolfgang Duchatczek. Otsus jõustub kohe. Wolfgang Duchatczeki ametiaeg rahvusvaheliste suhete komitee esimehena lõpeb 31. augustil 2013. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas kolmeks aastaks (uuesti) ametisse 22. juulil 2010.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Hollandi keskpanga välisaudiitorite kohta

9. juunil 2011 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2011/22 Euroopa Liidu Nõukogule Hollandi keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse (EPCO) 2012. aasta eelarve- ja hankekava

19. detsembril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks EPCO 2012. aasta eelarve- ja hankekava.

Horvaatia keskpanga esindajate vaatlejastaatus EKP üldnõukogus ja EKPSi komiteedes

21. detsembril 2011 otsustas EKP nõukogu anda Horvaatia keskpanga ekspertidele õiguse osaleda vaatlejana EKPSi koosseisus kogunevate EKPSi komiteede istungitel. 22. detsembril 2011 tegi EKP üldnõukogu otsuse anda Horvaatia keskpanga presidendile õigus osaleda vaatlejana üldnõukogu istungitel. Need otsused on kooskõlas lähenemisviisiga, mida järgiti 2003. aastal kümne läbirääkijariigi keskpanga ning 2005. aastal Bulgaaria ja Rumeenia keskpankade puhul, ning need jõustusid pärast Horvaatia ühinemislepingu allkirjastamist 9. detsembril 2011.

EKP suunis, millega muudetakse raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistikku EKPSis

21. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu EKP suunise EKP/2011/27, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis. Suunis avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine / Pangatähed

EKP otsus müntide emissiooni 2012. aasta mahu kohta

1. detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2011/21 müntide emissiooni 2012. aasta mahu heakskiitmise kohta. Otsus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid