Menu

Ландшафтна архитектура

Интерпретирайки традиционните теоретични постановки за „английска градина“ в озеленяването, швейцарската компания Vogt Landscape Architects създава елегантен дизайн за района около новата сграда на ЕЦБ. Река Майн е основният източник на вдъхновение за проектирането на парка, в който са засадени повече от 700 дървета от 25 различни вида. Галерия с изображения

Създаване на английска градина за ЕЦБ

Основният принцип за „английската градина“ е, че тя трябва да бъде в хармония с околния пейзаж и да представя природата в идеализиран вид, наподобявайки типичния английски провинциален пейзаж. Много лондонски паркове или английски имения, или дори Английската градина в Мюнхен следват този принцип. Характерното за този стил е начинът, по който ландшафтните архитекти включват в своите проекти движението на хората и тяхната постоянно променяща се гледна точка. Именно към тази концепция се стремят Vogt Landscape Architects, когато създават ландшафтния дизайн за новата сграда на ЕЦБ.

Ландшафтните архитекти започват с подробен анализ на мястото, за да придобият пълна представа за неговите характеристики. Според тях най-забележителната особеност е близостта до Остхафен, разположен на самия бряг на река Майн. Затова те избират да превърнат водата в основен, отличителен елемент на ландшафния дизайн.

Реката – основен източник на вдъхновение при проектирането на парка

По отношение на озеленяването основната идея е да се използват типичните за естествената заливна зона елементи – специфичната топография на речния ландшафт с характерните за него разломи и плата, заблатявания, подмоли и склонове – и да се създадат геометрични форми. Резултатът е паркова зона със стилизиран речен ландшафт, която следва контурите на река Майн и включва сградата на Гросмарктхале, небостъргача и други основни съоръжения, като същевременно запазва всички свои качества на парк. Растителността подчертава впечатлението за речен пейзаж, но същевременно предизвиква колебания, съчетавайки типична речна растителност с екзотични растения, които изглеждат необичайно в такава среда. Повечето от дърветата са широколистни, което позволява на хората да усетят различните сезони. Поляни, осеяни с дървета, се редуват с гъсти гори, живи плетове, типични крайречни формации и редици от дървета, следващи формата на речните долини.

По отношение на архитектурните детайли на ландшафта някои зони са покрити с павета, които плавно се сливат с асфалтовите или тревните площи, без да формират резки граници. Някои от камъните са запазени от времето, когато в сградата на Гросмарктхале все още се е помещавала стоковата борса на Франкфурт. Освен това част от оформените речни долини са запълнени с типичните за тези места видове камъни.

„Зелени дробове“ за град Франкфурт

През ноември 2012 г. са засадени първите дървета от вида Гинко, с което се поставя началото на изпълнението на ландшафтния дизайн. Ландшафтните архитекти създават парк, който изглежда така, сякаш е израснал естествено, въпреки че всичко, разбира се, е внимателно планирано и обмислено. Това важи и за необходимите елементи, свързани със сигурността, които са включени в ландшафта, като стени и огради, които определят границите на обекта. Те са вписани в парка под формата на различни нива, така че доколкото е възможно зелените площи да не се възприемат нито отвън, нито отвътре като затворено пространство. Външната стена е изградена от наподобяващи земната повърхност материали, така че тя изглежда като продължение на парка. Оградата, която частично следва контура на хълмистия пейзаж, представлява наподобяваща палисада метална конструкция с различно отстояние между отделните вертикални елементи, което варира между определените максимални и минимални разстояния.

Заедно с другите паркове в околността, например Зеления пояс на Франкфурт, Майнуферпарк (паркът по брега на река Майн), както и близките Хафенпарк (нов парк, посветен на „спорта и движението“) и Остпарк (паркът в квартала Остенд), озеленяването около новата сграда на ЕЦБ ще помогне за изграждането на „зелените дробове“ на Франкфурт.