Menu

Landskapsarkitektur

Genom att återskapa den traditionella landskapsteorin om den "engelska trädgården" har det schweiziska företaget Vogt Landscape Architects skapat en sofistikerad design för området kring ECB:s nya lokaler. Floden Main var en viktig källa till inspiration för parken, i vilken man planterat mer än 700 träd av 25 olika slag. Bildgalleri

En engelsk trädgård för ECB

Huvudprincipen för en engelsk trädgård är att den ska harmonisera med det kringliggande landskapet och visa upp en idealiserad bild av naturen, inspirerat av ett typiskt engelskt landskap. Många av Londons parker, engelska slott och herrgårdar, ja t.o.m. Englischer Garten i München, bygger på denna princip. Det typiska med denna stil är hur landskapsarkitekterna införlivar människornas rörelser och synvinklar i utformningen. Detta koncept hade Vogt Landscape Architects i åtanke när de skapade landskapet kring ECB:s nya huvudkontor.

Till att börja med gjorde man en noggrann analys av tomten. De slogs direkt av närheten till Osthafen, vid floden Main. Följaktligen valde de att göra vattnet till ett centralt element i landskapsplaneringen.

Floden som inspirationskälla för parken

Den grundläggande tanken när det gällde den "mjuka sidan" var att utgå från det naturliga flodlandskapets topografi med alla dess olika formationer och egenskaper som t.ex. vikar, platåer, bakvatten, strömmar och sluttningar, vilka alla leder till olika geometriska former. Resultatet är ett parkområde bestående av ett stiliserat flodlandskap som följer konturerna av floden Main och införlivar den gamla saluhallen, skyskrapan och andra vitala anläggningar under bibehållande av alla parkens egenskaper. Växtligheten både förhöjer och ifrågasätter idén med ett flodlandskap genom en kombination av typisk flodväxtlighet och exotiska växter som kan förefalla främmande i en sådan omgivning. De flesta av träden är lövfällande så att man kan uppleva de olika årstiderna. Ängar med spridda träd avlöser träddungar, naturliga häckar, typiska flodbanksformationer och rader av träd som erinrar om floddalar.

Vad gäller den "hårda sidan" är vissa områden belagda med kullerstenar, som gradvis fasas ut i asfaltbeläggning eller gräsytor i stället för hårda kanter. Vissa av dessa kullerstenar finns kvar sedan tiden då Frankfurts grossistmarknad fortfarande hölls här. Dessutom har man fyllt de återskapade floddalarna med ortstypiska stensorter.

Frankfurts "gröna lunga"

I november 2012 planterades de första Ginkgoträden, som en inledning på landskapsanläggningen. Landskapsarkitekterna har skapat en park som påminner om naturen även om allt naturligtvis är noga planerat och väl genomtänkt. Detta gäller även för de nödvändiga säkerhetsanordningarna i landskapet t.ex. murar och staket som omger tomten. De har anlagts så att parken i görligaste mån inte ska upplevas som ett inhägnat område, varken från insidan eller utsidan. Yttermuren är byggd av material som återspeglar jordens sammansättning så att den ser ut som en naturlig fortsättning på parken. Staketet följer delvis landskapets konturer. Det är en palissadliknande metallkonstruktion där mellanrummen mellan de enskilda vertikala elementen varierar i storlek.

Tillsammans med andra parker i omgivningen, t.ex. GrünGürtel (Frankfurts gröna bälte), Mainuferpark (ett parkområde längs med floden Main), den närliggande Hafenpark (en nyanlagd park med temat "sport och motion") och Ostpark (parken i Ostend-distriktet), bidrar landskapet runt ECB till Frankfurts gröna lunga.