Menu

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2011 och Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 januari 2011

11 januari 2011

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2011

I och med Estlands införande av euron blev Eesti Pank medlem av Eurosystemet den 1 januari 2011. Följaktligen offentliggör ECB en första konsoliderad balansräkning för Eurosystemet per 1 januari 2011 vilken inkluderar uppgifter från balansräkningen för Eesti Pank. Poster som tidigare denominerades i estniska kronsedlar har förts över från poster ”i utländsk valuta” till poster ”i euro”. Dessutom har transaktioner med och innehav tillhörande hemmahörande i Estland flyttats från poster ”hemmahörande utanför euroområdet” till ”hemmahörande i euroområdet”. Vidare har eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) ökat jämfört med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 31 december 2010 med anledning av Eesti Panks inträde i Eurosystemet.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.411
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 224.128
  2.1 Fordringar på IMF 71.392
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 152.735
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.947
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.023
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.023
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 546.747
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 227.865
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 298.217
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 20.623
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 25
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.885
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 458.606
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.829
  7.2 Andra värdepapper 323.778
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.954
9 Övriga tillgångar 278.768
Summa tillgångar 2.006.469
Skulder (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 840.237
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 378.918
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 213.650
  2.2 Inlåningsfacilitet 104.458
  2.3 Inlåning med fast löptid 60.784
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.023
4 Emitterade skuldcertifikat 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 79.798
  5.1 Offentliga sektorn 71.684
  5.2 Övriga skulder 8.114
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.588
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.995
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.346
  8.1 Inlåning och övriga skulder 14.346
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552
10 Övriga skulder 175.993
11 Värderegleringskonton 331.546
12 Eget kapital 78.473
Summa skulder 2.006.469

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 januari 2011 (jämfört med den första konsoliderade balansräkningen per den 1 januari 2011)

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 januari 2011 motsvarade ökningen på 21 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen köp av guld av Eesti Pank i syfte att täcka sitt bidrag till ECB:s reservtillgångar i enlighet med artikel 30.1 och 48.1 i ECBS-stadgan.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 180,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 januari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 75 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 323,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 834,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,9 miljarder EUR till 81,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 43,2 miljarder EUR till 338,3 miljarder EUR. Onsdagen den 5 januari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 227,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 195,7 miljarder EUR. Onsdagen den 5 januari 2011 avvecklades även en likvidiserande finjusterande transaktion på 20,6 miljarder EUR, med en löptid på 13 dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60,8 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 73,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som den 1 januari 2011) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 81 miljarder EUR (jämfört med 104,5 miljarder EUR den 1 januari 2011).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 134,9 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,1 miljarder EUR respektive 60,8 miljarder EUR den vecka som slutade den 7 januari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 36,8 miljarder EUR till 176,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.432 21
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 225.011 883
  2.1 Fordringar på IMF 71.395 3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 153.616 881
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.770 −177
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.343 −3.681
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.343 −3.681
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 493.963 −52.785
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 195.691 −32.174
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 298.217 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −20.623
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 45 20
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 9 −8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 46.845 960
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 458.435 −171
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.927 98
  7.2 Andra värdepapper 323.508 −270
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.954 0
9 Övriga tillgångar 293.142 14.374
Summa tillgångar 1.965.895 −40.574
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 834.831 −5.406
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 332.504 −46.414
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 176.862 −36.787
  2.2 Inlåningsfacilitet 80.965 −23.493
  2.3 Inlåning med fast löptid 73.500 12.717
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.176 1.149
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.295 −728
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 89.316 9.518
  5.1 Offentliga sektorn 81.562 9.878
  5.2 Övriga skulder 7.753 −360
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.589 −3.999
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.152 157
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.740 395
  8.1 Inlåning och övriga skulder 14.740 395
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 181.898 5.905
11 Värderegleringskonton 331.545 0
12 Eget kapital 78.473 0
Summa skulder 1.965.895 −40.574

Kontakt för media