Menu

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2011 г. и Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 януари 2011 г.

11 януари 2011 г.

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2011 г.

След въвеждането на еврото в Естония на 1 януари 2011 г. централната банка на Естония ( Eesti Pank) се присъедини към Евросистемата. Ето защо ЕЦБ публикува начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2011 г., който включва данните от баланса на централната банка на Естония ( Eesti Pank). Статиите, деноминирани преди в естонски крони, са пренесени от „деноминирани в чужда валута“ в „деноминирани в евро“. Транзакциите и салдата по сметките на резиденти от Естония се прехвърлят от балансовите позиции на държавите-членки извън еврозоната в тези на еврозоната. Освен това показателят капитал и резерви (статия 12 от пасивите) се увеличава в сравнение с консолидирания финансов отчет към 31 декември 2010 г. поради присъединяването на централната банка на Естония ( Eesti Pank) към Евросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 411
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 224 128
  2.1 Вземания от МВФ 71 392
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 152 735
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 947
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 023
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 023
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 546 747
  5.1 Основни операции по рефинансиране 227 865
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 298 217
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 20 623
  5.4 Структурни обратни операции 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 25
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 45 885
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 458 606
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 829
  7.2 Други ценни книжа 323 778
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 954
9 Други активи 278 768
Общо активи 2 006 469
Пасиви (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 840 237
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 378 918
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 213 650
  2.2 Депозитно улеснение 104 458
  2.3 Срочни депозити 60 784
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 023
4 Издадени дългови сертификати 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 79 798
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 71 684
  5.2 Други задължения 8 114
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 588
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 995
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 346
  8.1 Депозити, салда и други задължения 14 346
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552
10 Други задължения 175 993
11 Сметки за преоценка 331 546
12 Капитал и резерви 78 473
Общо пасиви 2 006 469

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 януари 2011 г. (съпоставен с Началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2011 г.)

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Увеличението с 21 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 7 януари 2011 г., отразява предимно покупката на злато от централната банка на Естония ( Eesti Pank) за изплащане на нейната вноска в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ в съответствие с член 30.1 и член 48.1 от Устава на ЕСЦБ.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 180,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 януари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 323,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 5,4 млрд. евро до 834,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,9 млрд. евро до 81,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 43,2 млрд. евро до 338,3 млрд. евро. На 5 януари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 227,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 195,7 млрд. евро. Също в сряда, 5 януари 2011 г., настъпи падежът на операция за фино регулиране по предоставяне на ликвидност в размер на 20,6 млрд. евро, с матуритет 13 дни. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60,8 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 73,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност към 1 януари 2011 г.), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 81 млрд. евро (при 104,5 млрд. евро към 1 януари 2011 г.).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 134,9 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на настъпването на падежа на ценни книжа по програмата за покупка на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 7 януари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 74,1 млрд. евро и 60,8 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 36,8 млрд. евро до 176,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 432 21
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 225 011 883
  2.1 Вземания от МВФ 71 395 3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 153 616 881
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 770 −177
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 343 −3 681
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 343 −3 681
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 493 963 −52 785
  5.1 Основни операции по рефинансиране 195 691 −32 174
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 298 217 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −20 623
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 45 20
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −8
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 46 845 960
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 458 435 −171
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 927 98
  7.2 Други ценни книжа 323 508 −270
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 954 0
9 Други активи 293 142 14 374
Общо активи 1 965 895 −40 574
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 834 831 −5 406
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 332 504 −46 414
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 176 862 −36 787
  2.2 Депозитно улеснение 80 965 −23 493
  2.3 Срочни депозити 73 500 12 717
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 176 1 149
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 295 −728
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 89 316 9 518
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 81 562 9 878
  5.2 Други задължения 7 753 −360
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 589 −3 999
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 152 157
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 740 395
  8.1 Депозити, салда и други задължения 14 740 395
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 181 898 5 905
11 Сметки за преоценка 331 545 0
12 Капитал и резерви 78 473 0
Общо пасиви 1 965 895 −40 574

Данни за контакт за медиите