Menu

Eurosüsteemi 2011. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2011 ja eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. jaanuar 2011

11. jaanuar 2011

Eurosüsteemi 2011. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2011

Euro kasutuselevõtu tulemusena liitus Eesti Pank 1. jaanuaril 2011 eurosüsteemiga. Seetõttu avaldab EKP eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande seisuga 1. jaanuar 2011, mis hõlmab Eesti Panga bilansiandmeid. Varem Eesti kroonides nomineeritud kirjed on kantud välisvääringus nomineeritud kirjetest üle eurodes nomineeritud kirjetesse. Eesti residentide tehingud ja kontode jäägid on kantud euroalavälistest bilansikirjetest üle euroala kirjetesse. Lisaks on kapitali ja reservide kirje (kohustuste kirje 12) suurenenud võrreldes 31. detsembri 2010. aasta konsolideeritud finantsaruandega, mis kajastab Eesti Panga liitumist eurosüsteemiga.

Varad (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 367 411
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 224 128
  2.1 Nõuded RVFle 71 392
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 152 735
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 947
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 023
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 023
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 546 747
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 227 865
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 298 217
  5.3 Tasanduspöördtehingud 20 623
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 25
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 885
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 458 606
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 829
  7.2 Muud väärtpaberid 323 778
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 954
9 Muud varad 278 768
Varad kokku 2 006 469
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 840 237
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 378 918
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 213 650
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 104 458
  2.3 Tähtajalised hoiused 60 784
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 023
4 Emiteeritud võlakirjad 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 79 798
  5.1 Valitsussektor 71 684
  5.2 Muud kohustused 8 114
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 588
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 995
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 346
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 346
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 552
10 Muud kohustused 175 993
11 Ümberhindluskontod 331 546
12 Kapital ja reservid 78 473
Kohustused kokku 2 006 469

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. jaanuar 2011 (võrreldes eurosüsteemi 2011. aasta esimese finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2011)

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 21 miljoni euro võrra. Selle tingis peamiselt Eesti Panga sooritatud kullaost, et katta kooskõlas EKPSi põhikirja artiklitega 30.1 ja 48.1 EKP välisvaluutareservi tehtud ülekanne.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 180,3 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. jaanuar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 323,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 5,4 miljardi euro võrra 834,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,9 miljardi euro võrra 81,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 43,2 miljardi euro võrra 338,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. jaanuaril 2011 möödus 227,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 195,7 miljardit eurot. Kolmapäeval, 5. jaanuaril 2011 möödus ka 20,6 miljardi euro suuruse likviidsust lisava peenhäälestusoperatsiooni 13-päevane tähtaeg. Samal kuupäeval möödus ka 60,8 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 73,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu 1. jaanuari 2011 tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 81 miljardi euro ulatuses (võrreldes 104,5 miljardi euroga 1. jaanauril 2011).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 134,9 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames ja väärtpaberite tähtaegade möödumine tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 7. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,8 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 36,8 miljardi euro võrra 176,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 367 432 21
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 225 011 883
  2.1 Nõuded RVFle 71 395 3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 153 616 881
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 770 −177
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 343 −3 681
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 343 −3 681
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 493 963 −52 785
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 195 691 −32 174
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 298 217 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −20 623
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 45 20
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 9 −8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 46 845 960
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 458 435 −171
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 927 98
  7.2 Muud väärtpaberid 323 508 −270
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 954 0
9 Muud varad 293 142 14 374
Varad kokku 1 965 895 −40 574
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 834 831 −5 406
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 332 504 −46 414
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 176 862 −36 787
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 80 965 −23 493
  2.3 Tähtajalised hoiused 73 500 12 717
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 176 1 149
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 295 −728
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 89 316 9 518
  5.1 Valitsussektor 81 562 9 878
  5.2 Muud kohustused 7 753 −360
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 589 −3 999
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 152 157
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 740 395
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 740 395
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 552 0
10 Muud kohustused 181 898 5 905
11 Ümberhindluskontod 331 545 0
12 Kapital ja reservid 78 473 0
Kohustused kokku 1 965 895 −40 574

Kontaktandmed