Menu

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2011 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 stycznia 2011 r.

11 stycznia 2011 r.

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2011 r.

W wyniku wprowadzenia euro przez Estonię, 1 stycznia 2011 r. do Eurosystemu przystąpił Eesti Pank, bank centralny tego kraju. W związku z tym EBC publikuje skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2011 r. z uwzględnieniem pozycji bilansowych banku centralnego Estonii. Pozycje dotychczas wyrażane w koronach estońskich zostały przeniesione z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda rozrachunków z rezydentami Estonii przeniesiono z pozycji bilansowych dotyczących nierezydentów strefy euro do pozycji dotyczących rezydentów. Ponadto pozycja kapitał i fundusz rezerwowy (pozycja pasywów 12) wzrosła w porównaniu z tygodniowym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2010 r. w wyniku przystąpienia do Eurosystemu banku centralnego Estonii.

Aktywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.411
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 224.128
  2.1 Należności od MFW 71.392
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 152.735
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.947
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.023
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.023
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 546.747
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 227.865
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 298.217
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 20.623
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 25
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.885
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 458.606
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.829
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 323.778
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.954
9 Pozostałe aktywa 278.768
Aktywa razem 2.006.469
Pasywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 840.237
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 378.918
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 213.650
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 104.458
  2.3 Depozyty terminowe 60.784
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.023
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 79.798
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 71.684
  5.2 Pozostałe zobowiązania 8.114
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.588
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.995
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.346
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.346
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.552
10 Pozostałe pasywa 175.993
11 Różnice z wyceny 331.546
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 78.473
Pasywa razem 2.006.469

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 stycznia 2011 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2011 r.)

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 stycznia 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 21 mln euro wynikał głównie z nabycia złota przez bank centralny Estonii w celu pokrycia udziału tego banku w rezerwowych aktywach walutowych EBC, zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 48 ust. 1 statutu ESBC.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 180,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6 stycznia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 75 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 323,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,4 mld euro do poziomu 834,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,9 mld euro do poziomu 81,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 43,2 mld euro do poziomu 338,3 mld euro. W środę 5 stycznia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 227,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 195,7 mld euro. Również w środę 5 stycznia 2011 r. nastąpiło rozliczenie dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 20,6 mld euro, z terminem zapadalności 13 dni. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60,8 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 73,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak 1 stycznia 2011 r.), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 81 mld euro (wobec 104,5 mld euro 1 stycznia 2011 r.).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 134,9 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 7 stycznia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,8 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 36,8 mld euro do poziomu 176,9 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.432 21
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 225.011 883
  2.1 Należności od MFW 71.395 3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 153.616 881
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.770 −177
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.343 −3.681
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.343 −3.681
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 493.963 −52.785
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 195.691 −32.174
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 298.217 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −20.623
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 45 20
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.845 960
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 458.435 −171
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.927 98
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 323.508 −270
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.954 0
9 Pozostałe aktywa 293.142 14.374
Aktywa razem 1.965.895 −40.574
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 834.831 −5.406
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 332.504 −46.414
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 176.862 −36.787
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 80.965 −23.493
  2.3 Depozyty terminowe 73.500 12.717
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.176 1.149
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.295 −728
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 89.316 9.518
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 81.562 9.878
  5.2 Pozostałe zobowiązania 7.753 −360
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.589 −3.999
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.152 157
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.740 395
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.740 395
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 181.898 5.905
11 Różnice z wyceny 331.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 78.473 0
Pasywa razem 1.965.895 −40.574

Kontakt z mediami