Menu

Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2011 in konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. januarja 2011

11. januar 2011

Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2011

Po uvedbi eura v Estoniji se je estonska centralna banka Eesti Pank 1. januarja 2011 pridružila Eurosistemu. Zato ECB objavlja otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2011, ki vključuje bilančne podatke Eesti Pank. Postavke, ki so bile prej izražene v estonskih kronah, so bile premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih pri rezidentih Estonije so bili premaknjeni iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je zaradi vstopa Eesti Pank v Eurosistem postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) povečala v primerjavi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2010.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.411
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 224.128
  2.1 Terjatve do MDS 71.392
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 152.735
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.947
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.023
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.023
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 546.747
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 227.865
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 298.217
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 20.623
  5.4 Strukturne povratne operacije 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 25
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 45.885
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 458.606
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.829
  7.2 Drugi vrednostni papirji 323.778
8 Dolg širše države v EUR 34.954
9 Druga sredstva 278.768
Skupaj sredstva 2.006.469
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 840.237
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 378.918
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 213.650
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 104.458
  2.3 Vezane vloge 60.784
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.023
4 Izdani dolžniški certifikati 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 79.798
  5.1 Širša država 71.684
  5.2 Druge obveznosti 8.114
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.588
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.995
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.346
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.346
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552
10 Druge obveznosti 175.993
11 Računi prevrednotenja 331.546
12 Kapital in rezerve 78.473
Skupaj obveznosti 2.006.469

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. januarja 2011 (v primerjavi s konsolidiranim otvoritvenim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2011)

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. januarja 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 21 milijonov EUR, kar je predvsem posledica nakupa zlata, s katerim je Eesti Pank pokrila svoj prispevek k deviznim rezervam ECB v skladu s členoma 30.1 in 48.1 Statuta ESCB.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 180,3 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. januar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 323,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,4 milijarde EUR na 834,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,9 milijarde EUR na 81,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 43,2 milijarde EUR na 338,3 milijarde EUR. V sredo, 5. januarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 227,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 195,7 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 5. januarja 2011, je zapadla operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 20,6 milijarde EUR z zapadlostjo 13 dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,8 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 73,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot 1. januarja 2011), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 81 milijard EUR (v primerjavi s 104,5 milijarde EUR 1. januarja 2011).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 134,9 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupov kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 7. januarja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,8 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 36,8 milijarde EUR na 176,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.432 21
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 225.011 883
  2.1 Terjatve do MDS 71.395 3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 153.616 881
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.770 −177
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.343 −3.681
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.343 −3.681
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 493.963 −52.785
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 195.691 −32.174
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 298.217 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −20.623
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 45 20
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 9 −8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 46.845 960
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 458.435 −171
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.927 98
  7.2 Drugi vrednostni papirji 323.508 −270
8 Dolg širše države v EUR 34.954 0
9 Druga sredstva 293.142 14.374
Skupaj sredstva 1.965.895 −40.574
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 834.831 −5.406
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 332.504 −46.414
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 176.862 −36.787
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 80.965 −23.493
  2.3 Vezane vloge 73.500 12.717
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.176 1.149
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.295 −728
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 89.316 9.518
  5.1 Širša država 81.562 9.878
  5.2 Druge obveznosti 7.753 −360
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.589 −3.999
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.152 157
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.740 395
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.740 395
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 181.898 5.905
11 Računi prevrednotenja 331.545 0
12 Kapital in rezerve 78.473 0
Skupaj obveznosti 1.965.895 −40.574

Stiki za medije