Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2011 και Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 7ης Ιανουαρίου 2011

11 Ιανουαρίου 2011

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2011

Έπειτα από την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία, η Eesti Pank, η κεντρική τράπεζα της Εσθονίας, έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος την 1η Ιανουαρίου 2011. Κατά συνέπεια, η ΕΚΤ δημοσιεύει ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2011, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα αριθμητικά στοιχεία από τη λογιστική κατάσταση της Eesti Pank. Τα στοιχεία που πρωτύτερα εκφράζονταν σε κορώνες Εσθονίας έχουν μεταφερθεί από τα στοιχεία «σε συνάλλαγμα» στα στοιχεία «σε ευρώ». Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα κατοίκων Εσθονίας έχουν μεταφερθεί από τα στοιχεία που αφορούν «μη κατοίκους ζώνης ευρώ» στα στοιχεία που αφορούν «κατοίκους ζώνης ευρώ». Επιπλέον, το κεφάλαιο και τα αποθεματικά (στοιχείο 12 του παθητικού) έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2010 λόγω της ενσωμάτωσης της Eesti Pank στο Ευρωσύστημα.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 367.411
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 224.128
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 71.392
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 152.735
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.947
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.023
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 23.023
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 546.747
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 227.865
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 298.217
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 20.623
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 25
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 17
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 45.885
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 458.606
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 134.829
  7.2 Λοιποί τίτλοι 323.778
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.954
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 278.768
Σύνολο ενεργητικού 2.006.469
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 840.237
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 378.918
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 213.650
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 104.458
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 60.784
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.023
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 79.798
  5.1 Γενική κυβέρνηση 71.684
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.114
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 47.588
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.995
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.346
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.346
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.552
10 Λοιπές υποχρεώσεις 175.993
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 331.546
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.473
Σύνολο παθητικού 2.006.469

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 7ης Ιανουαρίου 2011 (σε σύγκριση με την ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2011)

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Ιανουαρίου 2011, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 21 εκατ. ευρώ αντανακλά κυρίως την αγορά χρυσού στην οποία προέβη η Eesti Pank προκειμένου να καλύψει την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 30.1 και το άρθρο 48.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 180,3 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
6 Ιανουαρίου 2011 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 75 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 70 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 323,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,4 δισεκ. ευρώ σε 834,8 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 9,9 δισεκ. ευρώ σε 81,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 43,2 δισεκ. ευρώ σε 338,3 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 227,9 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 195,7 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011 έληξε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με σκοπό την παροχή ρευστότητας, ύψους 20,6 δισεκ. ευρώ και διάρκειας 13 ημερών. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 60,8 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 73,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την 1η Ιανουαρίου 2011), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 81 δισεκ. ευρώ (έναντι 104,5 δισεκ. ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2011).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 134,9 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο καθαρό αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και στη λήξη τίτλων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Ιανουαρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 74,1 δισεκ. ευρώ και 60,8 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 36,8 δισεκ. ευρώ σε 176,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 367.432 21
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 225.011 883
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 71.395 3
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 153.616 881
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.770 −177
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.343 −3.681
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.343 −3.681
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 493.963 −52.785
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 195.691 −32.174
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 298.217 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 −20.623
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 45 20
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 9 −8
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 46.845 960
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 458.435 −171
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 134.927 98
  7.2 Λοιποί τίτλοι 323.508 −270
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.954 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 293.142 14.374
Σύνολο ενεργητικού 1.965.895 −40.574
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 834.831 −5.406
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 332.504 −46.414
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 176.862 −36.787
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 80.965 −23.493
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 73.500 12.717
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.176 1.149
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.295 −728
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 89.316 9.518
  5.1 Γενική κυβέρνηση 81.562 9.878
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.753 −360
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 43.589 −3.999
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.152 157
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.740 395
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.740 395
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.552 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 181.898 5.905
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 331.545 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.473 0
Σύνολο παθητικού 1.965.895 −40.574

Εκπρόσωποι Τύπου