Menu

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2011en De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 Januari 2011

11 januari 2011

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2011

Nu Estland op de euro is overgegaan, maakt Eesti Pank, de centrale bank van Estland, per 1 januari 2011 deel uit van het Eurosysteem. Dientengevolge publiceert de ECB een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2011, waarin de balansgegevens van Eesti Pank zijn opgenomen. Posten die voorheen in Estlandse kroon luidden, zijn verplaatst van de posten luidende in vreemde valuta naar de posten luidende in euro. Tevens zijn de transacties met en de saldi van rekeningen aangehouden bij ingezetenen van Estland verplaatst van balansposten betreffende niet-ingezetenen van het eurogebied naar posten betreffende ingezetenen van het eurogebied. Bovendien is de post Kapitaal en reserves (passiefpost 12) ten gevolge van de toetreding van Eesti Pank tot het Eurosysteem vergeleken met de geconsolideerde weekstaat per 31 december 2010 gestegen.

Activa (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.411
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 224.128
  2.1 Vorderingen op het IMF 71.392
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 152.735
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.947
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.023
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.023
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 546.747
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 227.865
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 298.217
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 20.623
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 25
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.885
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 458.606
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.829
  7.2 Overige waardepapieren 323.778
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.954
9 Overige activa 278.768
Totaal activa 2.006.469
Passiva (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 840.237
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 378.918
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 213.650
  2.2 Depositofaciliteit 104.458
  2.3 Termijndeposito's 60.784
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.023
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.798
  5.1 Overheid 71.684
  5.2 Overige verplichtingen 8.114
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.588
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.995
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.346
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.346
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552
10 Overige passiva 175.993
11 Herwaarderingsrekeningen 331.546
12 Kapitaal en reserves 78.473
Totaal passiva 2.006.469

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 januari 2011 (vergeleken met de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2011)

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 januari 2011 was de stijging van EUR 21 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de aankoop van goud door Eesti Pank ter dekking van haar bijdrage aan de externe reserves van de ECB overeenkomstig de artikelen 30.1 en 48.1 van de Statuten van het ESCB.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 180,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 januari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 323,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,4 miljard naar EUR 834,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,9 miljard naar EUR 81,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 43,2 miljard naar EUR 338,3 miljard. Op woensdag 5 januari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 227,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 195,7 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 5 januari 2011 verviel een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 20,6 miljard met een looptijd van 13 dagen. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 60,8 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 73,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als op 1 januari 2011), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 81 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 104,5 miljard op 1 januari 2011).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 134,9 miljard. Deze stijging was het gevolg van het netto resultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het vervallen van waardepapieren aangehouden in het kader van het aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 7 januari 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 74,1 miljard respectievelijk EUR 60,8 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 36,8 miljard naar EUR 176,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.432 21
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 225.011 883
  2.1 Vorderingen op het IMF 71.395 3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 153.616 881
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.770 −177
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.343 −3.681
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.343 −3.681
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 493.963 −52.785
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 195.691 −32.174
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 298.217 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −20.623
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 45 20
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 9 −8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 46.845 960
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 458.435 −171
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.927 98
  7.2 Overige waardepapieren 323.508 −270
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.954 0
9 Overige activa 293.142 14.374
Totaal activa 1.965.895 −40.574
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 834.831 −5.406
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 332.504 −46.414
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 176.862 −36.787
  2.2 Depositofaciliteit 80.965 −23.493
  2.3 Termijndeposito's 73.500 12.717
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.176 1.149
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.295 −728
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 89.316 9.518
  5.1 Overheid 81.562 9.878
  5.2 Overige verplichtingen 7.753 −360
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.589 −3.999
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.152 157
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.740 395
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.740 395
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 181.898 5.905
11 Herwaarderingsrekeningen 331.545 0
12 Kapitaal en reserves 78.473 0
Totaal passiva 1.965.895 −40.574

Contactpersonen voor de media