Menu

2011  m. Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2011 m. sausio 1 d.) ir Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. sausio 7 d.

2011 m. sausio 11 d.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2011 m. sausio 1 d.)

Estijai įvedus eurą, 2011 m. sausio 1 d. Estijos centrinis bankas Eesti Pank prisijungė prie Eurosistemos. Todėl ECB skelbia Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2011 m. sausio 1 d.), kuri apima Eesti Pank balanso duomenis. Iki tol Estijos kronomis išreikšti straipsniai atitinkamai perkelti iš „užsienio valiuta išreikštų“ straipsnių į „eurais išreikštus“ straipsnius. Sandoriai ir likučiai Estijos rezidentų sąskaitose perkelti iš „ne euro zonos“ balanso straipsnių į „euro zonos“ straipsnius. Be to, Eesti Pank prisijungus prie Eurosistemos, padidėjo kapitalas ir rezervai (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje), palyginti su konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d.

Turtas (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 411
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 224 128
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 71 392
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 152 735
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 947
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 023
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 023
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 546 747
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 227 865
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 298 217
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 20 623
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 25
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 885
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 458 606
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 829
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 323 778
8 Valdžios skola eurais 34 954
9 Kitas turtas 278 768
Visas turtas 2 006 469
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 840 237
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 378 918
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 213 650
  2.2 Indėlių galimybė 104 458
  2.3 Terminuotieji indėliai 60 784
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 023
4 Išleisti skolos sertifikatai 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 79 798
  5.1 Valdžiai 71 684
  5.2 Kiti įsipareigojimai 8 114
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 588
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 995
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 346
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 346
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552
10 Kiti įsipareigojimai 175 993
11 Perkainojimo sąskaitos 331 546
12 Kapitalas ir rezervai 78 473
Visi įsipareigojimai 2 006 469

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. sausio 7 d., palyginti su Eurosistemos konsoliduota finansine ataskaita laikotarpio pradžioje (2011 m. sausio 1 d.)

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. sausio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 21 mln. eurų iš esmės dėl to, kad Eesti Pank įsigijo aukso ECBS statuto 30.1 ir 48.1 straipsniuose numatytam įnašui į ECB užsienio atsargas padengti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 180,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. sausio 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 323,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 834,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,9 mlrd. eurų – iki 81,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,2 mlrd. eurų – iki 338,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. sausio 5 d., baigėsi 227,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 195,7 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2011 m. sausio 5 d., baigėsi 20,6 mlrd. eurų vertės 13 dienų trukmės likvidumo didinimo koreguojamoji operacijos terminas. Tą pačią dieną baigėsi 60,8 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 73,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir 2011 m. sausio 1 d.), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 81 mlrd. eurų (palyginti su 104,5 mlrd. eurų 2011 m. sausio 1 d.).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 134,9 mlrd. eurų – dėl pagal Vertybinių popierių rinkų programą įvykdytų pirkimų grynojo pelno ir suėjus padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. sausio 7 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,1 mlrd. eurų ir 60,8 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,8 mlrd. eurų – iki 176,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 432 21
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 225 011 883
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 71 395 3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 153 616 881
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 770 −177
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 343 −3 681
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 343 −3 681
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 493 963 −52 785
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 195 691 −32 174
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 298 217 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −20 623
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 45 20
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 845 960
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 458 435 −171
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 927 98
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 323 508 −270
8 Valdžios skola eurais 34 954 0
9 Kitas turtas 293 142 14 374
Visas turtas 1 965 895 −40 574
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 834 831 −5 406
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 332 504 −46 414
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 176 862 −36 787
  2.2 Indėlių galimybė 80 965 −23 493
  2.3 Terminuotieji indėliai 73 500 12 717
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 176 1 149
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 295 −728
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 89 316 9 518
  5.1 Valdžiai 81 562 9 878
  5.2 Kiti įsipareigojimai 7 753 −360
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 589 −3 999
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 152 157
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 740 395
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 740 395
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 181 898 5 905
11 Perkainojimo sąskaitos 331 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 473 0
Visi įsipareigojimai 1 965 895 −40 574

Kontaktai žiniasklaidai