Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2011a konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. januáru 2011

11. januára 2011

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2011

Po prijatí eura v Estónsku sa Eesti Pank, estónska centrálna banka, dňa 1. januára 2011 stala súčasťou Eurosystému. ECB preto zverejňuje konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2011, ktorý obsahuje súvahové údaje Eesti Pank. Položky doteraz uvádzané v estónskych korunách boli presunuté z položiek „v cudzej mene“ do položiek „v eurách“. Transakcie a zostatky na účtoch rezidentov Estónska boli presunuté zo súvahových položiek „nerezidentov eurozóny“ do položiek „rezidentov eurozóny“. V dôsledku vstupu Eesti Pank do Eurosystému sa okrem toho v porovnaní s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 31. decembru 2010 zvýšil stav kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív).

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 411
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 224 128
  2.1 Pohľadávky voči MMF 71 392
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 152 735
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 947
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 023
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 23 023
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 546 747
  5.1 Hlavné refinančné operácie 227 865
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 298 217
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 20 623
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 25
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 885
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 458 606
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 829
  7.2 Ostatné cenné papiere 323 778
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 954
9 Ostatné aktíva 278 768
Aktíva spolu 2 006 469
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 840 237
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 378 918
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 213 650
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 104 458
  2.3 Termínované vklady 60 784
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 27
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 023
4 Vydané dlhové certifikáty 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 79 798
  5.1 Verejná správa 71 684
  5.2 Ostatné záväzky 8 114
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 588
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 995
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 346
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 346
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 54 552
10 Ostatné pasíva 175 993
11 Účty precenenia 331 546
12 Základné imanie a rezervy 78 473
Pasíva spolu 2 006 469

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. januáru 2011 (porovnanie s konsolidovaným počiatočným finančným výkazom Eurosystému k 1. januáru 2011)

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. januára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 21 mil. EUR najmä v dôsledku nákupu zlata, ktorý uskutočnila Eesti Pank s cieľom pokryť svoj podiel na devízových rezervách ECB v súlade s článkom 30.1 a článkom 48.1 Štatútu ESCB.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 180,3 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. január 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 323,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 5,4 mld. EUR na 834,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9,9 mld. EUR na 81,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 43,2 mld. EUR na 338,3 mld. EUR. V stredu 5. januára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 227,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 195,7 mld. EUR. V stredu 5. januára 2011 tiež bola splatná dolaďovacia operácia na dodanie likvidity v hodnote 20,6 mld. EUR so splatnosťou 13 dní. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60,8 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 73,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako 1. januára 2011), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 81 mld. EUR (v porovnaní so 104,5 mld. EUR 1. januára 2011).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 134,9 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a splatnosti cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 7. januára 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,8 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 36,8 mld. EUR na 176,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 432 21
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 225 011 883
  2.1 Pohľadávky voči MMF 71 395 3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 153 616 881
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 770 −177
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 343 −3 681
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 343 −3 681
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 493 963 −52 785
  5.1 Hlavné refinančné operácie 195 691 −32 174
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 298 217 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 −20 623
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 45 20
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 9 −8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 845 960
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 458 435 −171
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 927 98
  7.2 Ostatné cenné papiere 323 508 −270
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 954 0
9 Ostatné aktíva 293 142 14 374
Aktíva spolu 1 965 895 −40 574
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 834 831 −5 406
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 332 504 −46 414
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 176 862 −36 787
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 80 965 −23 493
  2.3 Termínované vklady 73 500 12 717
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 176 1 149
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 295 −728
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 89 316 9 518
  5.1 Verejná správa 81 562 9 878
  5.2 Ostatné záväzky 7 753 −360
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 589 −3 999
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 152 157
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 740 395
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 740 395
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 181 898 5 905
11 Účty precenenia 331 545 0
12 Základné imanie a rezervy 78 473 0
Pasíva spolu 1 965 895 −40 574

Kontakt pre médiá