Menu

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2011. gada 1. janvārī un Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 7. janvārī

2011. gada 11. janvārī

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2011. gada 1. janvārī

Pēc euro ieviešanas Igaunijā Eesti Pank (Igaunijas centrālā banka) pievienojās Eurosistēmai 2011. gada 1. janvārī. Tāpēc ECB publicē Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2011. gada 1. janvārī, iekļaujot bilances datus par Eesti Pank. Posteņi, kas iepriekš bija denominēti Igaunijas kronās, ir pārvietoti no posteņiem "ārvalstu valūtā" uz posteņiem "euro". Igaunijas rezidentu darījumi un kontu atlikumi ir pārvietoti no "ārpus euro zonas" bilances posteņiem uz "euro zonas" posteņiem. Turklāt kapitāls un rezerves (12. pasīvu postenis) pieauga salīdzinājumā ar 2010. gada 31. decembra konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu, ņemot vērā Eesti Pank pievienošanos Eurosistēmai.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367 411
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 224 128
  2.1 SVF debitoru parādi 71 392
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 152 735
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 947
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23 023
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23 023
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 546 747
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 227 865
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 298 217
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 20 623
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 25
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 45 885
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 458 606
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134 829
  7.2 Pārējie vērtspapīri 323 778
8 Valdības parāds euro 34 954
9 Pārējie aktīvi 278 768
Kopā aktīvi 2 006 469
Pasīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 840 237
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 378 918
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 213 650
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 104 458
  2.3 Termiņnoguldījumi 60 784
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 023
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 79 798
  5.1 Saistības pret valdību 71 684
  5.2 Pārējās saistības 8 114
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47 588
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1 995
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 346
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14 346
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54 552
10 Pārējās saistības 175 993
11 Pārvērtēšanas konti 331 546
12 Kapitāls un rezerves 78 473
Kopā pasīvi 2 006 469

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 7. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas sākuma finanšu pārskatu 2011. gada 1. janvārī)

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 7. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 21 milj. euro, galvenokārt atspoguļojot Eesti Pank veikto zelta pirkumu, lai segtu iemaksas ECB ārējo rezervju aktīvos saskaņā ar ECBS Statūtu 30.1. pantu un 48.1. pantu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 180.3 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 6. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 323.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 834.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.9 mljrd. euro (līdz 81.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 43.2 mljrd. euro (līdz 338.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 5. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 227.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 195.7 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 5. janvārī arī pienāca dzēšanas termiņš likviditāti palielinošai precizējošai operācijai 20.6 mljrd. euro apmērā ar termiņu 13 dienas. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 60.8 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 73.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā 2011. gada 1. janvārī), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 81 mljrd. euro (2011. gada 1. janvārī – 104.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 134.9 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās, veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros un pienākot vērtspapīru dzēšanas termiņam nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 7. janvārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.1 mljrd. euro un 60.8 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 36.8 mljrd. euro (līdz 176.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367 432 21
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 225 011 883
  2.1 SVF debitoru parādi 71 395 3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 153 616 881
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 770 −177
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 343 −3 681
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 343 −3 681
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 493 963 −52 785
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 195 691 −32 174
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 298 217 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −20 623
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 45 20
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 9 −8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 46 845 960
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 458 435 −171
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134 927 98
  7.2 Pārējie vērtspapīri 323 508 −270
8 Valdības parāds euro 34 954 0
9 Pārējie aktīvi 293 142 14 374
Kopā aktīvi 1 965 895 −40 574
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 834 831 −5 406
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 332 504 −46 414
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 176 862 −36 787
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 80 965 −23 493
  2.3 Termiņnoguldījumi 73 500 12 717
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 176 1 149
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2 295 −728
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 89 316 9 518
  5.1 Saistības pret valdību 81 562 9 878
  5.2 Pārējās saistības 7 753 −360
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43 589 −3 999
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 152 157
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 740 395
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14 740 395
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54 552 0
10 Pārējās saistības 181 898 5 905
11 Pārvērtēšanas konti 331 545 0
12 Kapitāls un rezerves 78 473 0
Kopā pasīvi 1 965 895 −40 574

Kontaktinformācija presei