Menu

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2011 a konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. lednu 2011

11. ledna 2011

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2011

V důsledku přijetí eura ze strany Estonska se estonská centrální banka Eesti Pank stala 1. ledna 2011 součástí Eurosystému. ECB proto zveřejňuje konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2011 včetně rozvahových údajů Eesti Pank. Položky dříve uváděné v estonských korunách byly převedeny z položek „v cizí měně“ do položek „v eurech“. Transakce a zůstatky na účtech rezidentů Estonska byly převedeny z rozvahových položek vykazujících údaje o „nerezidentech eurozóny“ do položek vykazujících údaje o „rezidentech eurozóny“. Dále se v porovnání s konsolidovanou týdenní rozvahou k 31. prosinci 2010 zvýšil objem kapitálu a rezervních fondů (položka 12 na straně pasiv) a odrážel tak vliv vstupu Eesti Pank do Eurosystému.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 411
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 224 128
  2.1 Pohledávky za MMF 71 392
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 152 735
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 947
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 023
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 023
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 546 747
  5.1 Hlavní refinanční operace 227 865
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 298 217
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 20 623
  5.4 Strukturální reverzní operace 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 25
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 885
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 458 606
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 829
  7.2 Ostatní cenné papíry 323 778
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 954
9 Ostatní aktiva 278 768
Aktiva celkem 2 006 469
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 840 237
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 378 918
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 213 650
  2.2 Vkladová facilita 104 458
  2.3 Termínované vklady 60 784
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 023
4 Emitované dluhopisy 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 79 798
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 71 684
  5.2 Ostatní závazky 8 114
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 588
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 995
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 346
  8.1 Vklady a ostatní závazky 14 346
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552
10 Ostatní pasiva 175 993
11 Účty přecenění 331 546
12 Kapitál a rezervní fondy 78 473
Pasiva celkem 2 006 469

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. lednu 2011 (v porovnání s konsolidovanou počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2011)

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. ledna 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 21 mil. EUR především nákupu zlata, který prováděla Eesti Pank za účelem pokrytí svého příspěvku do devizových aktiv ECB v souladu s článkem 30.1 a článkem 48.1 Statutu ESCB.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 180,3 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. ledna 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 323,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 5,4 mld. EUR na 834,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,9 mld. EUR na 81,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 43,2 mld. EUR na 338,3 mld. EUR. Ve středu 5. ledna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 227,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 195,7 mld. EUR. Rovněž ve středu 5. ledna 2011 byla splatná operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 20,6 mld. EUR se splatností 13 dní. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60,8 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 73,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako 1. ledna 2011), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 81 mld. EUR (oproti 104,5 mld. EUR dne 1. ledna 2011).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 134,9 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů a splatnosti cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 7. ledna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 74,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,8 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 36,8 mld. EUR na 176,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 432 21
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 225 011 883
  2.1 Pohledávky za MMF 71 395 3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 153 616 881
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 770 −177
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 343 −3 681
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 343 −3 681
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 493 963 −52 785
  5.1 Hlavní refinanční operace 195 691 −32 174
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 298 217 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −20 623
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 45 20
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 9 −8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 46 845 960
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 458 435 −171
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 927 98
  7.2 Ostatní cenné papíry 323 508 −270
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 954 0
9 Ostatní aktiva 293 142 14 374
Aktiva celkem 1 965 895 −40 574
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 834 831 −5 406
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 332 504 −46 414
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 176 862 −36 787
  2.2 Vkladová facilita 80 965 −23 493
  2.3 Termínované vklady 73 500 12 717
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 176 1 149
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 295 −728
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 89 316 9 518
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 81 562 9 878
  5.2 Ostatní závazky 7 753 −360
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 589 −3 999
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 152 157
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 740 395
  8.1 Vklady a ostatní závazky 14 740 395
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 181 898 5 905
11 Účty přecenění 331 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 473 0
Pasiva celkem 1 965 895 −40 574

Kontakty pro média