Menu

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2011 og Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. januar 2011

11. januar 2011

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2001

Som følge af Estlands indførelse af euroen er Eesti Pank, Estlands centralbank, indtrådt i Eurosystemet den 1. januar 2011. ECB offentliggør derfor en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2011, der inkluderer Eesti Panks balance. Poster, der hidtil har været denomineret i estiske kroon er blevet flyttet fra poster "i fremmed valuta" til poster "i euro". Transaktioner med og tilgodehavender/forpligtelser over for estiske residenter er blevet flyttet fra poster med betegnelsen "uden for euroområdet" på balancen til poster med betegnelsen "i euroområdet". Endvidere er kapital og reserver (passivpost 12) steget i forhold til den konsoliderede ugentlige balance pr. 31. december 2010 som følge af Eesti Panks indtræden i Eurosystemet.

Aktiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.411
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 224.128
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 71.392
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 152.735
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.947
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.023
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.023
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 546.747
  5.1 Primære markedsoperationer 227.865
  5.2 Langfristede markedsoperationer 298.217
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 20.623
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 25
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 45.885
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 458.606
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.829
  7.2 Andre værdipapirer 323.778
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.954
9 Andre aktiver 278.768
Aktiver i alt 2.006.469
Passiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 840.237
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 378.918
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 213.650
  2.2 Indlånsfacilitet 104.458
  2.3 Indskud med fast løbetid 60.784
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 27
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.023
4 Udstedte gældsbeviser 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 79.798
  5.1 Offentlig forvaltning og service 71.684
  5.2 Andre forpligtelser 8.114
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.588
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.995
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.346
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.346
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552
10 Andre forpligtelser 175.993
11 Revalueringskonti 331.546
12 Kapital og reserver 78.473
Passiver i alt 2.006.469

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. januar 2011 (sammenholdt med Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2011)

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. januar 2011, afspejlede stigningen i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på 21 mio. euro hovedsagelig Eesti Panks køb af guld med henblik på at dække den estiske centralbanks bidrag til ECB's valutareserveaktiver i henhold til ESCB-statuttens artikel 30.1 og 48.1.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 180,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. januar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 323,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,4 mia. euro til 834,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,9 mia. euro til 81,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 43,2 mia. euro til 338,3 mia. euro. Onsdag den 5. januar 2011 udløb en primær markedsoperation på 227,9 mia. euro, og en ny på 195,7 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 5. januar 2011 udløb en likviditetstilførende finjusterende operation på 20,6 mia. euro med en løbetid på 13 dage. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60,8 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 73,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som den 1. januar 2011). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 81 mia. euro (mod 104,5 mia. euro den 1. januar 2011).

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7,1) steg med 0,1 mia. euro til 134,9 mia. euro. Stigningen skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og løbetiden på værdipapirer i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 7. januar 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,1 mia. euro og 60,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 36,8 mia. euro til 176,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.432 21
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 225.011 883
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 71.395 3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 153.616 881
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.770 −177
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.343 −3.681
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.343 −3.681
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 493.963 −52.785
  5.1 Primære markedsoperationer 195.691 −32.174
  5.2 Langfristede markedsoperationer 298.217 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −20.623
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 45 20
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 9 −8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 46.845 960
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 458.435 −171
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.927 98
  7.2 Andre værdipapirer 323.508 −270
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.954 0
9 Andre aktiver 293.142 14.374
Aktiver i alt 1.965.895 −40.574
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 834.831 −5.406
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 332.504 −46.414
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 176.862 −36.787
  2.2 Indlånsfacilitet 80.965 −23.493
  2.3 Indskud med fast løbetid 73.500 12.717
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.176 1.149
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.295 −728
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 89.316 9.518
  5.1 Offentlig forvaltning og service 81.562 9.878
  5.2 Andre forpligtelser 7.753 −360
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.589 −3.999
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.152 157
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.740 395
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.740 395
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 181.898 5.905
11 Revalueringskonti 331.545 0
12 Kapital og reserver 78.473 0
Passiver i alt 1.965.895 −40.574

Medie- og pressehenvendelser