Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 октомври 2010 г.

6 октомври 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 17,5 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 октомври 2010 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 14,5 млрд. евро до 176,8 млрд. евро. Промяната се дължи на корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централните банки от Евросистемата и на операциите за предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 септември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 307 млрд. евро, главно в резултат на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,8 млрд. евро до 814,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,5 млрд. евро до 98,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 43,7 млрд. евро до 403,1 млрд. евро. На 29 септември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 153,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 166,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 61,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 61,5 млрд. евро. На 30 септември 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочни операции по рефинансиране в размер на 225,1 млрд. евро с матуритет три, шест и дванадесет месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 104 млрд. евро с матуритет три месеца. На същата дата бе извършено плащането по операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 29,4 млрд. евро с матуритет шест дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,6 млрд. евро (при 1,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 49,5 млрд. евро (при 84,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1535 млн. евро до 124,3 млрд. евро. Това се дължи на заплатените покупки на стойност 1384 млн. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и на корекции в края на тримесечието в размер на 151 млн. евро. Така през седмицата, която приключва на 1 октомври 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 63,3 млрд. евро и 61 млрд. евро. Портфейлите, държани по програмата за пазарите на ценни книжа и програмата за покупка на обезпечени облигации, се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 30,8 млрд. евро до 190,3 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 1 октомври 2010 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 960,580 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3648 за 1 евро

Японска йена ― 113,68 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1399 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 334 411 0 −17 538
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 630 362 −16 997
2.1 Вземания от МВФ 70 084 188 −3 964
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 546 175 −13 032
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 921 −542 −2 236
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 649 311 17
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 649 311 17
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 514 117 −78 386 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 166 361 12 590 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 316 744 −120 721 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 29 443 29 443 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 559 359 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −57 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 252 −1 328 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 431 319 1 858 177
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 124 308 1 384 151
7.2 Други ценни книжа 307 011 474 26
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 975 0 −66
9 Други активи 262 611 8 094 802
Общо активи 1 865 885 −69 630 −35 841
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 814 844 2 827 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 301 299 −65 400 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 190 274 −30 751 0
2.2 Депозитно улеснение 49 471 −34 648 0
2.3 Срочни депозити 61 500 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 54 −1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 345 −116 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 104 923 −6 541 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 98 073 −6 521 0
5.2 Други задължения 6 849 −19 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 908 1 546 −42
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 067 −969 −104
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 065 707 −1 475
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 065 707 −1 475
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0 −3 046
10 Други задължения 158 838 −1 684 904
11 Сметки за преоценка 296 740 0 −32 078
12 Капитал и резерви 78 191 0 0
Общо пасиви 1 865 885 −69 630 −35 841

Данни за контакт за медиите