Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. oktoober 2010

6. oktoober 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. oktoobril 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 17,5 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 14,5 miljardi euro võrra 176,8 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ning USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. september 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes peamiselt kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 307 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,8 miljardi euro võrra 814,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,5 miljardi euro võrra 98,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 43,7 miljardi euro võrra 403,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. septembril 2010 möödus 153,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 166,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 61,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 61,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 30. septembril 2010 möödus 225,1 miljardi euro suuruste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide 3-, 6- ja 12-kuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 104 miljardit eurot ja tähtajaga kolm kuud. Samal päeval teostati 29,4 miljardi euro suurune likviidsust lisav peenhäälestusoperatsioon tähtajaga kuus päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 49,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 84,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1535 miljoni euro võrra 124,3 miljardi euroni. Selle tingisid ostude arveldamine 1384 miljoni euro ulatuses väärtpaberiturgude programmi raames ning kvartalilõpu kohandused 151 miljoni euro ulatuses. Selle tulemusel ulatus 1. oktoobril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 63,3 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Nii väärtpaberiturgude programmi kui ka tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,8 miljardi euro võrra 190,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2010. aasta 1. oktoobri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 960,580 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,3648

EUR/JPY: 113,68

SDRid: 1,1399 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 411 0 −17 538
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 630 362 −16 997
2.1 Nõuded RVFle 70 084 188 −3 964
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 546 175 −13 032
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 921 −542 −2 236
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 649 311 17
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 649 311 17
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 514 117 −78 386 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 166 361 12 590 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 316 744 −120 721 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 29 443 29 443 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 559 359 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 9 −57 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 252 −1 328 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 431 319 1 858 177
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 124 308 1 384 151
7.2 Muud väärtpaberid 307 011 474 26
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 975 0 −66
9 Muud varad 262 611 8 094 802
Varad kokku 1 865 885 −69 630 −35 841
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 814 844 2 827 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 301 299 −65 400 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 190 274 −30 751 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 49 471 −34 648 0
2.3 Tähtajalised hoiused 61 500 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 54 −1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 345 −116 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 104 923 −6 541 0
5.1 Valitsussektor 98 073 −6 521 0
5.2 Muud kohustused 6 849 −19 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 908 1 546 −42
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 067 −969 −104
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 065 707 −1 475
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 065 707 −1 475
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0 −3 046
10 Muud kohustused 158 838 −1 684 904
11 Ümberhindluskontod 296 740 0 −32 078
12 Kapital ja reservid 78 191 0 0
Kohustused kokku 1 865 885 −69 630 −35 841

Kontaktandmed