Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. říjnu 2010

6. října 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. října 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 17,5 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 14,5 mld. EUR na 176,8 mld. EUR. Tato změna je důsledkem vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále důsledkem klientských a portfoliových transakcí provedených centrálními bankami Eurosystému a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. září 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 307 mld. EUR, a to převážně v důsledku klientských a portfoliových transakcí. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,8 mld. EUR na 814,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,5 mld. EUR na 98,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 43,7 mld. EUR na 403,1 mld. EUR. Ve středu 29. září 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 153,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 166,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 61,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 61,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 30. září 2010 byly splatné dlouhodobější refinanční operace o objemu 225,1 mld. EUR se splatností tři, šest a dvanáct měsíců a byla vypořádána další operace ve výši 104 mld. EUR se splatností tři měsíce. V tentýž den byla vypořádána operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 29,4 mld. EUR se splatností šest dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,6 mld. EUR (oproti 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 49,5 mld. EUR (oproti 84,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7,1 na straně aktiv) vzrostl o 1 535 mil. EUR na 124,3 mld. EUR. Tato skutečnost je důsledkem vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů ve výši 1 384 mil. EUR a dále přecenění na konci čtvrtletí o objemu 151 mil. EUR. V týdnu končícím 1. října 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 63,3 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Portfolio držené v rámci programu pro trhy cenných papírů i portfolio držené v rámci programu nákupu krytých dluhopisů je vykázáno jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,8 mld. EUR na 190,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 1. říjnu 2010 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 960,580 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3648 USD/EUR

JPY: 113,68 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1399 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 411 0 −17 538
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 630 362 −16 997
2.1 Pohledávky za MMF 70 084 188 −3 964
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 546 175 −13 032
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 921 −542 −2 236
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 649 311 17
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 649 311 17
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 514 117 −78 386 0
5.1 Hlavní refinanční operace 166 361 12 590 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 316 744 −120 721 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 29 443 29 443 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 559 359 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 9 −57 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 252 −1 328 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 431 319 1 858 177
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 124 308 1 384 151
7.2 Ostatní cenné papíry 307 011 474 26
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 975 0 −66
9 Ostatní aktiva 262 611 8 094 802
Aktiva celkem 1 865 885 −69 630 −35 841
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 814 844 2 827 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 301 299 −65 400 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 190 274 −30 751 0
2.2 Vkladová facilita 49 471 −34 648 0
2.3 Termínované vklady 61 500 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 54 −1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 345 −116 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 104 923 −6 541 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 98 073 −6 521 0
5.2 Ostatní závazky 6 849 −19 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 908 1 546 −42
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 067 −969 −104
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 065 707 −1 475
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 065 707 −1 475
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0 −3 046
10 Ostatní pasiva 158 838 −1 684 904
11 Účty přecenění 296 740 0 −32 078
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0 0
Pasiva celkem 1 865 885 −69 630 −35 841

Kontakty pro média