Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. októbru 2010

6. októbra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. októbra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížil o 17,5 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) znížila o 14,5 mld. EUR na 176,8 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. septembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa najmä v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšil o 0,5 mld. EUR na 307 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,8 mld. EUR na 814,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,5 mld. EUR na 98,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 43,7 mld. EUR na 403,1 mld. EUR. V stredu 29. septembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 153,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 166,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 61,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 30. septembra 2010 boli splatné dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 225,1 mld. EUR so splatnosťou tri, šesť a dvanásť mesiacov, a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 104 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace. V ten istý deň bola vyrovnaná aj dolaďovacia operácia na dodanie likvidity v hodnote 29,4 mld. EUR so splatnosťou šesť dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,6 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 49,5 mld. EUR (v porovnaní s 84,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1 535 mil. EUR na 124,3 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi v hodnote 1 384 mil. EUR a štvrťročného precenenia vo výške 151 mil. EUR. V týždni končiacom sa 1. októbra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 63,3 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Portfóliá Programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 30,8 mld. EUR na 190,3 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 1. októbru 2010 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 960,580 EUR za uncu čistého zlata

1,3648 USD/EUR

113,68 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1399 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 411 0 −17 538
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 630 362 −16 997
2.1 Pohľadávky voči MMF 70 084 188 −3 964
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 546 175 −13 032
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 921 −542 −2 236
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 649 311 17
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 649 311 17
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 514 117 −78 386 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 166 361 12 590 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 316 744 −120 721 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 29 443 29 443 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 559 359 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 9 −57 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 252 −1 328 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 431 319 1 858 177
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 124 308 1 384 151
7.2 Ostatné cenné papiere 307 011 474 26
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 975 0 −66
9 Ostatné aktíva 262 611 8 094 802
Úhrn aktív 1 865 885 −69 630 −35 841
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 814 844 2 827 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 301 299 −65 400 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 190 274 −30 751 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 49 471 −34 648 0
2.3 Termínované vklady 61 500 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 54 −1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 345 −116 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 104 923 −6 541 0
5.1 Verejná správa 98 073 −6 521 0
5.2 Ostatné záväzky 6 849 −19 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 908 1 546 −42
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 067 −969 −104
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 065 707 −1 475
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 065 707 −1 475
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0 −3 046
10 Ostatné pasíva 158 838 −1 684 904
11 Účty precenenia 296 740 0 −32 078
12 Kapitál a rezervy 78 191 0 0
Úhrn pasív 1 865 885 −69 630 −35 841

Kontakt pre médiá