Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 oktober 2010

6 oktober 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 oktober 2010 motsvarade minskningen på 17,5 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 14,5 miljarder EUR till 176,8 miljarder EUR. Förändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingarna av tillgångar och skulder, samt kund- och portföljtransaktioner som utförts av centralbanker i Eurosystemet och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 september 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 307 miljarder EUR, främst beroende på kund- och portföljtransaktioner. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 814,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,5 miljarder EUR till 98,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 43,7 miljarder EUR till 403,1 miljarder EUR. Onsdagen den 29 september 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 153,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 166,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 61,5 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 61,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 30 september 2010 förföll långfristiga refinansieringstransaktioner på 225,1 miljarder EUR med löptider på tre, sex och tolv månader och ersattes med en ny på 104 miljarder EUR, med en löptid på tre månader. Samma dag avvecklades ytterligare en likvidiserande finjusterande transaktion på 29,4 miljarder EUR, med en löptid på sex dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,6 miljarder EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 49,5 miljarder EUR (jämfört med 84,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1 535 miljoner EUR till 124,3 miljarder EUR. Detta beror på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet på 1 384 miljoner EUR och omvärderingar vid kvartalsskiftet på 151 miljoner EUR. Därför uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 63,3 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 1 oktober 2010. Portföljerna som hålls både under värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,8 miljarder EUR till 190,3 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 1 oktober 2010 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 960,580 EUR per fine oz.

USD: 1,3648 per EUR

JPY: 113,68 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1399 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 334.411 0 −17.538
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.630 362 −16.997
2.1 Fordringar på IMF 70.084 188 −3.964
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.546 175 −13.032
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.921 −542 −2.236
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.649 311 17
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.649 311 17
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 514.117 −78.386 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 166.361 12.590 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 316.744 −120.721 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 29.443 29.443 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.559 359 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 9 −57 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.252 −1.328 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 431.319 1.858 177
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 124.308 1.384 151
7.2 Andra värdepapper 307.011 474 26
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.975 0 −66
9 Övriga tillgångar 262.611 8.094 802
Summa tillgångar 1.865.885 −69.630 −35.841
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 814.844 2.827 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 301.299 −65.400 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 190.274 −30.751 0
2.2 Inlåningsfacilitet 49.471 −34.648 0
2.3 Inlåning med fast löptid 61.500 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 54 −1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.345 −116 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 104.923 −6.541 0
5.1 Offentliga sektorn 98.073 −6.521 0
5.2 Övriga skulder 6.849 −19 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.908 1.546 −42
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.067 −969 −104
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.065 707 −1.475
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.065 707 −1.475
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0 −3.046
10 Övriga skulder 158.838 −1.684 904
11 Värderegleringskonton 296.740 0 −32.078
12 Eget kapital 78.191 0 0
Summa skulder 1.865.885 −69.630 −35.841

Kontakt för media